ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42
– 105 63 ΑΘΗΝΑ

 

            «Μεγάλη
ανταπόκριση των εμπόρων στο Πρόγραμμα της ΕΣΕΕ 
Υπηρεσίες        Υποστήριξης  Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων»

 

Οι μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της
χώρας μας βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν πρωτοφανή συνδυασμό από κρίσιμα
προβλήματα: έλλειψη ρευστότητας, δραματική μείωση του τζίρου, απειλή έξωσης,
αστάθεια επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, αύξηση κόστους
λειτουργίας, αύξηση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών σε Δημόσιο, τράπεζες και
ασφαλιστικά ταμεία, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή
αγορά, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά τους αλλά την
ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Είναι περισσότερο από αναγκαίο οι μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες να υποστηριχθούν αποτελεσματικά, προκειμένου να αντεπεξέλθουν
στην κρισιμότητα της κατάστασης, να διατηρήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους
αλλά και τις θέσεις εργασίας που αυτές προσφέρουν και έτσι να διαφυλαχτεί όσο
είναι δυνατόν ο επιχειρηματικός ιστός αλλά και η κοινωνική συνοχή στη χώρα μας.

Η υποστήριξη στις εμπορικές επιχειρήσεις απαιτείται
σήμερα να είναι αποτελεσματική, να καλύπτει όλους τους λειτουργικούς τομείς
όπως φορολογικές, ασφαλιστικές, δανειακές και νομικές υποχρεώσεις  και να καταλήγει σε υποδείξεις με άμεση
υλοποίηση ενός συνόλου από ενέργειες εφικτές και αποδοτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ σχεδίασε και παρέχει προς
τις εμπορικές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ανάλογες ανάγκες την δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά,
μισθώματα και τραπεζικά προβλήματα μέσω του προγράμματος Υποστήριξης
Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων. 

Στόχος της ΕΣΕΕ είναι η ελάφρυνση των επιπτώσεων της
μεγάλης ύφεσης που διανύουμε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών
επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους σε
μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα.

Η συνδρομή που παρέχει η ΕΣΕΕ μέσω του προγράμματος
«Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων», καλύπτει το σύνολο
από τους συνήθεις βασικούς τομείς της καθημερινής λειτουργίας ενός
καταστήματος, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξής τους. Οι
έμποροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συμβουλευτικό πρόγραμμα το μόνο που
πρέπει να κάνουν είναι να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, να το
αποστείλουν στην ΕΣΕΕ με φαξ: 210 3259229 ή e-mail: epavlou@esee.gr, για να τους
επισκεφτούν στην έδρα της επιχείρησής τους, εξειδικευμένοι συνεργάτες και να
συζητήσουν κατ’ ιδίαν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και φυσικά με απόλυτη
εχεμύθεια.

Η πρωτοβουλία αυτή της Συνομοσπονδίας ήδη γνωρίζει
μεγάλη απήχηση στις τάξεις των μικρών και μεσαίων εμπόρων και έχει καταβληθεί
κάθε προσπάθεια για να υλοποιηθεί με το μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος για τις
επιχειρήσεις, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΣΕΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Επωνυμία επιχείρησης:……………………………………………………………………………………….

Διακριτικός τίτλος:……………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

Οδός – Αριθμός:………………………………..Πόλη:………Ταχ.
Κωδικός:………………

Τηλέφωνο:………………………….Φαξ:……………….e-mail:……………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο:…………………………Κινητό:……………………………Fax:………………..e-mail:………………………………………..

 

1
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΔ Επιχειρηματικής δραστηριότητας
Συμπληρώνονται οι νέοι ΚΑΔ
της ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σε φθίνουσα σειρά εσόδων
(όπως προκύπτουν από το μέσο όρο κύκλου εργασιών διετίας 2009-2010
1.    
2.    
3.    
4.    
Έτος ίδρυσης της επιχείρησης
 
Νομική μορφή επιχείρησης
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο
πεδίο
Α.Ε.
Ε.Π.Ε.
Ο.Ε.
Ε.Ε.
Ατομική
Είδος βιβλίων
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο
πεδίο
Β’ κατηγορίας
 
Γ’ κατηγορίας
 
Η επιχείρηση λειτουργεί με το σύστημα της δικαιόχρησης
(franchise)
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο
πεδίο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
 
 

 

2
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Επιλέξτε με Χ από τις ακόλουθες κατηγορίες θεματικής υποστήριξης
1.  
Υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά θέματα
 
2.  
Υποστήριξη σε φορολογικά θέματα
 
3.  
Υποστήριξη σε θέματα αναδιοργάνωσης /
τεχνολογικής αναβάθμισης / διαφοροποίησης προϊόντων
 
4.  
Υποστήριξη σε θέματα εξωστρέφειας / εξαγωγών
στο εξωτερικό
 
5.  
Υποστήριξη στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής
μίας επιχείρησης
 
6.  
 
 
7.  
 
 

 

Share this post