ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
 
 
Σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./36831 (ΦΕΚ 3373/16-12-2014 Β΄) Υγειονομική Διάταξη, ορίζονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και προβλέπεται για πρώτη φορά η έκδοση σχετικής άδειας.
 
Ειδικότερα, ορίζεται ότι για την έναρξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη χορήγηση προέγκρισης. Επίσης, στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης ορίζονται και τα δικαιολογητικά που οφείλει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει. Η άδεια χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών με απόφαση του Δημάρχου και κοινοποιείται στις Υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας για τη διενέργεια Ελέγχων. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση δεν διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, σφραγίζεται αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή.
 
Επισημαίνεται, ότι επιβάλλονται αυστηρότεροι όροι λειτουργίας και οι επιχειρήσεις με αυτό το αντικείμενο πρέπει να διαθέτουν αποδεικτικό καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής, επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα, για όλα τα διατιθέμενα είδη.
 

Share this post