ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)».

ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)».

ΑΔΑ:Β4Ω24691Ω3-ΖΔΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19/04/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/93/28856
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΤΗΛ.: 210 5285617 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
FAX: 210 5285599 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 24
ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών
(παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)».
Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 23 του Ν. 4075/2012 δόθηκε παράταση στη
προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις καθυστερούμενων ασφαλιστικών
εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α και β του Ν.
4038/2012, έως 30/4/2012. Συγκεκριμένα:
Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (παρ.α του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012).
– Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012 με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.
– Υποβολή αίτησης μετά την 1/5/2012 χωρίς έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.
– Διακανονισμός οφειλόμενων έως 31/12/2011 εισφορών.
– Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών χωρίς δυνατότητα
παράλληλης ρύθμισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Στον προσωρινό διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν – πέραν των περιπτώσεων που
αναφέρονται στην εγκύκλιο 5/2012 της Υπηρεσίας μας – και ασφαλισμένοι που έχουν ήδη
απωλέσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 21 παρ. α και β, ή έχουν ενταχθεί σε
οποιαδήποτε ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2012-11/4/2012 (ημερομηνία
δημοσίευσης του Ν. 4075/2012)
2. Δεδομένου ότι η προθεσμία ένταξης στο διακανονισμό με έκπτωση 40% λήγει την
30/4/2012 και το 1ο δίμηνο του 2012 έχει καταστεί απαιτητό, θα πρέπει να επισημαίνεται
η υποχρέωση καταβολής του, για την ένταξη στο διακανονισμό.
ΑΔΑ:Β4Ω24691Ω3-ΖΔΨ
3. Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι την 31/12/2013 (παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012).
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το ποσό προκαταβολής (1η δόση), το ποσό δόσης, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, τη θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, τη διαδικασία παρακολούθησης καταβολής των δόσεων, τη λήξη του διακανονισμού κ.λ.π. – πέραν των προαναφερόμενων τροποποιήσεων – ισχύουν όσα ορίζονται στις αριθ.21/2011 και 5/2012 εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.
Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4038/2012.
– Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012.
– Κεφαλαιοποίηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2011.
– Ένταξη στη ρύθμιση ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού οφειλής και δόσης.
– Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών.
– Καταβολή του εφάπαξ ποσού ή της πρώτης δόσης έως 31/5/2012.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν – πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εγκύκλιο 7/2012 της Υπηρεσίας μας – και ασφαλισμένοι που έχουν ήδη απωλέσει τις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012 άρθρο 21 παρ. α και β, ή έχουν ενταχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα 1/4/2012-11/4/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4075/2012).
2. Δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει την 30/4/2012 και το 1ο δίμηνο του 2012 έχει καταστεί απαιτητό, θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση καταβολής του, για την ένταξη στη ρύθμιση.
3. Η προθεσμία 31/5/2012 για την εφάπαξ καταβολή ή την καταβολή της 1ης δόσης ισχύει μόνο για τους ασφαλισμένους που θα υποβάλλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση του Ν. 4075/2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στις αριθ. 9/2012 και 17/2012 εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
Της παρούσης να λάβει ενυπόγραφα γνώση το υπηρετούν προσωπικό της Υπηρεσίας σας.
Συν/να:2 σχέδια αποφάσεων. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ H ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Share this post