ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 – 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 – 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα, σας στέλνουμε το φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 1299Β΄, το οποίο περιέχει:

1.     Την
ΠΟΛ 1148/2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία παρατείνεται
έως τις 10 Οκτωβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων
για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.

2.     Την
ΠΟΛ 1149/2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία παρατείνεται
έως τέλος Ιουλίου 2014 η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του  πρώτου τριμήνου 2014 .

 
 
        ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
 
 
         ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

   ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

                                                                          ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1299

                                                                                                                              22 Μαΐου 2014

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών
 
καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολο−
 
γιακού έτους 2013. ……………………………………………………………… 1
 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/
 
17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φο−
 
ρολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφο−
 
ριών», όπως ισχύει. ……………………………………………………………… 2
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

 

Αριθμ. ΠΟΛ 1148 (1)
 
Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών κα−
 
ταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού
 
έτους 2013.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. «περί υπο−
 
βολής στοιχείων για διασταύρωση» και του άρθρου 12
 
του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν. 4093/2012 −
 
ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012), όπως ισχύουν από 1.1.2013.
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992
 
(ΦΕΚ 34 Α΄) «Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής χρεών
 
και υποβολής δηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις» και
 
ιδίως της παραγράφου 5 αυτού.
 
3. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄)
 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
 
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
 
4. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317
 
Β΄) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο−
 
μικών «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213/28−1−2013
 
(Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμο−
 
διοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα−
 
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
 
και ιδίως της περίπτωσης 25 αυτής.
 
5. Τη μεγάλη ανάγκη να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι
 
για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής κατα−
 
στάσεων πελατών − προμηθευτών του ημερολογιακού
 
έτους 2013, λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων, κατά την
 
παρούσα χρονική περίοδο, όπως υποβολή δηλώσεων φο−
 
ρολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
Παρατείνουμε την προθεσμία που ξεκινά την 25η
 
Ιουνίου 2014, για την υποβολή των καταστάσεων του
 
άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν.
 
4093/2012 − ΦΕΚ 222 Α΄), για τις συναλλαγές που πραγ−
 
ματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την
 
10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
 
Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 
 
F
 
 
Αριθμ. ΠΟΛ 1149 (2)
 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014
 
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών
 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως
 
ισχύει.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
 
14 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά−
 
γραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
 
2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
 
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄), όπως τροπο−
 
ποιήθηκε από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα
 
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄).
 
3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για
 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστά−
 
σεων φορολογικών στοιχείων του πρώτου τριμήνου του
 
ημερολογιακού έτους 2014, καθώς και την περαιτέρω
 
εξειδίκευση των συναλλαγών που εξαιρούνται από την
 
υποχρέωση αυτή.
 
4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
 
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
 
φασίζουμε:
 
 
18319
 
 
18320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
 
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση
 
 
 
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή κα−
 
ταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
 
πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση
 
της από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δη−
 
μοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ως
 
ακολούθως:
 
1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της πα−
 
ραγράφου 1 η φράση «για το ημερολογιακό έτος 2014,»,
 
καταργείται.
 
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
 
4 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημε−
 
ρολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος
 
Ιουλίου 2014.»
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
 
Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 

ΑΠΟ

 
 

Share this post