ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,
11 Νοεμβρίου 2013
 «Η ΕΣΕΕ υιοθετεί τις δέκα αρχές της κοινής
διακήρυξης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να
τις σεβαστεί»

Η ΕΣΕΕ, μέσω της συμμετοχής της στην UEAPME, ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διαδικασία
διαμόρφωσης θέσεων στα πλαίσια της Τριμερούς Κοινωνικής Συνδιάσκεψης εργοδοτών,
όπου τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην
ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Για ακόμη μία φορά αναδείχθηκε ο σημαντικός
ρόλος του κοινωνικού διαλόγου για την περαιτέρω εξέλιξη της ευρωπαϊκής
ενοποίησης και διακυβέρνησης εν γένει. Το πρόγραμμα εργασιών επεσήμανε την
ανάγκη ανάλυσης των επιπτώσεων των διαδικασιών της ευρωπαϊκής οικονομικής
διακυβέρνησης στον κοινωνικό διάλογο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ο σκοπός είναι να προσδιοριστεί ένα κοινό όραμα ως προς τις συνέπειες
που θα έχει η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα για την ευρωπαϊκή οικονομική
διακυβέρνηση στον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο κρατών-μελών, αλλά και στην ΕΕ,
με στόχο την ανάπτυξη πιθανών προτάσεων στα αντίστοιχα επίπεδα.
Οι Ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι βλέπουν τον
επανασχεδιασμό και την ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης
ως μία
ευκαιρία να επισημανθούν και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη. Θέλουν να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις για την προώθηση της
ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών απαιτεί
τη συμβολή και την υποστήριξη όλων των κοινωνικών εταίρων για την ανάγκη
ισχυροποίησης της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,
κυρίως μέσω καλύτερου συντονισμού και παρακολούθησης των κοινωνικών πολιτικών,
της απασχόλησης, καθώς και του κοινωνικού διαλόγου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε
συνεργασία με τη Κομισιόν, θα προτείνουν τους επόμενους μήνες, μέτρα και έναν
οδηγό με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων της «κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και
Νομισματικής  Ένωσης και του κοινωνικού διαλόγου»
.
Η διακήρυξη
καθορίζει τις από κοινού συμφωνηθείσες απόψεις των Ευρωπαϊκών κοινωνικών
εταίρων, οι υπογράφοντες εταίροι BUSINESSEUROPE, UEAPME (μέλη ΕΣΕΕ &
ΓΣΕΒΕΕ) CEEP και ETUC (επιτροπή σύνδεσμος EUROCADRES/CEC), διαμόρφωσαν τη
μελλοντική συμμετοχή στις εξελισσόμενες διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατύπωσαν μία σειρά από προτάσεις, ενώ είναι πιθανόν να
υπάρξουν νέες εξελίξεις. Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να χρειαστεί να
εξετάσουν την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής τους και να συμπληρώσουν τη
διακήρυξη υποστηρίζοντας το Άρθρο 3 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο καθορίζει τον
στόχο προς μία άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς και το Άρθρο
9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ που προωθεί «υψηλό επίπεδο απασχόλησης, την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας,
την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»
.
Ο κοινωνικός
διάλογος και οι καλά αναπτυγμένες εργασιακές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα,
αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα τα άρθρα 151-152 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της ΕΕ αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την αρχή ότι η ΕΕ θα πρέπει να
διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο, σεβόμενη την αυτονομία των κοινωνικών
εταίρων. Επίσης το Άρθρο 153.5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ σχετικά με
τις κοινωνικές πολιτικές, καθιερώνει ότι το θέμα του μισθού είναι εκτός του
πεδίου αρμοδιότητας της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν από τα
Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους κοινωνικούς εταίρους και τις εθνικές
κυβερνήσεις, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνει την Τρόικα.
Το πεδίο
διαβούλευσης που οδηγεί ουσιαστικά στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην
Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση αντικατοπτρίζεται στις «δέκα αρχές» που συγκεκριμένα διατυπώθηκαν ως ακολούθως:
1. Διμερής ή
τριμερής Κοινωνικός Διάλογος στα πλαίσια του ευρωπαϊκού μοντέλου.
2. Συμβούλιο για την Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Υποθέσεις
Καταναλωτών (EPSCO) /Επιτροπή Απασχόλησης.
3. Τριμερής
Κοινωνική Σύνοδος για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
4.
Μακρο-οικονομικός διάλογος και διαδικασία οικονομικής εξισορρόπησης.
5. Δείκτες
Αγοράς Εργασίας και αξιολόγηση συγκριτικών επιδόσεων.
6. Ετήσια Έρευνα
για την Ανάπτυξη, απασχόληση, εκπαίδευση και υγεία.
7. Προγράμματα
Εθνικών Μεταρρυθμίσεων με κατεύθυνση τους στόχους της Ευρώπης 2020.
8. Ειδικές
Συστάσεις ανά χώρα με σεβασμό στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική
αυτονομία.
9. Διατήρηση των
υφιστάμενων δομών/μηχανισμών με εσωτερικές βελτιώσεις.
10. Διαδικασία
διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων με κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο και με
Κομισιόν/ΕΕ/Ευρωκοινοβούλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κοινωνικός
διάλογος αποτελεί το κατάλληλο “forum” διαβούλευσης ευρωπαϊκών φορέων
και εθνικών κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία μιας μακρο-οικονομικής
εξισορρόπησης. Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι στην Ευρώπη συμμετέχουν στις
διαδικασίες, σχολιάζουν σε βάθος τις εκθέσεις των χωρών και όπου κρίνεται
απαραίτητο εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης συμπληρωματικών μέτρων για τη βελτίωση
του διαλόγου. Αντίθετα, την ίδια ώρα
στην Ελλάδα, ελέω Τρόικας, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων απαξιώνεται συνεχώς
και ο κοινωνικός διάλογος αγνοείται παντελώς
. Η δυσπιστία στον κοινωνικό διάλογο δεν είναι αποδεκτή και απορρίπτεται,
ενώ ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων απαιτεί την εμπιστοσύνη της ελληνικής
κυβέρνησης
.  

Η ΕΣΕΕ μετά την
ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης από τη Βουλή και ενόψει της ανάληψης της
Προεδρίας της Ε.Ε. επαναλαμβάνει την
πρότασή της στον Έλληνα Πρωθυπουργό να συναντήσει και να κάνει διάλογο με τους
5 θεσμοθετημένους κοινωνικούς εταίρους
, την ΕΣΕΕ, την ΓΣΕΒΕΕ, τον ΣΕΒ, τον
ΣΕΤΕ και την ΓΣΕΕ, όχι κατά μόνας, αλλά με όλους παρόντες, με συγκεκριμένη
ατζέντα συζήτησης και κυρίως υπεύθυνων προτάσεων.

Share this post