ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ


ΑΡΘΡΟ 15
Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα
Ο φορέας παρέχει στους ασφαλισμένους του, θερα−
πευτικά μέσα και προθέσεις, όπως αυτά αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, με σκοπό την
αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση από
τη νοσηρή τους κατάσταση με συμμετοχή του ασφα−
λισμένου 25%, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού ορίζεται διαφορετικά.
Δεν θα καταβάλλεται συμμετοχή για εκείνα τα θερα−
πευτικά μέσα και τις προθέσεις που προμηθεύονται οι
ασφαλισμένοι από τις αποθήκες του φορέα.
Επίσης δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή οι ασφαλισμέ−
νοι που κρίθηκαν από τις Ειδικές Επιτροπές (Κ.Ε.Π.Α.)
και λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα τετραπλη−
γίας – παραπληγίας για την αγορά πρόσθετων ειδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1759/1988, όπως αυτός
θα ισχύει κάθε φορά.
Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες
τιμές, προσδιορίζονται από την κατώτερη τιμή μεταξύ
αυτής που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών, ή
στον παρόντα κανονισμό.
Σε περίπτωση που το ποσόν του νόμιμου παραστατι−
κού αγοράς είναι χαμηλότερο του καθορισμένου, σύμ−
φωνα με τα παραπάνω, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται
μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει.
Δύναται να αποζημιώνεται και η δαπάνη που έχει
πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου, εφόσον είναι χα−
μηλότερη των παραπάνω αναφερομένων.
Σε όλα τα αποδοτέα ποσά περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των θεραπευτι−
κών μέσων και προθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτο−
μέρεια θα καθορίζονται με Εγκυκλίους−Γενικά Έγγραφα
του Οργανισμού.
To Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν εισήγησης του Α.Υ.Σ. ή
Ειδικής Επιτροπής, που συστήνεται με απόφαση του
Προέδρου του Οργανισμού, δύναται να αξιολογεί την
ένταξη νέων ειδών στα χορηγούμενα του άρθρου ή την
εξαίρεσή τους, καθορίζοντας τις ειδικότερες προϋπο−
θέσεις και τις ιατρικές ενδείξεις έγκρισης.
Ειδικότερα, τα χορηγούμενα ορθωτικά είδη και τα
τεχνητά μέλη άνω − κάτω άκρων, καθώς και οι ανώτατες
τιμές αποζημίωσης προκύπτουν από το επισυναπτόμενο
στον κανονισμό παράρτημα.
Τα πρόσθετα είδη, νάρθηκες, κηδεμόνες γόνατος−
ώμου κ.λ.π, τα οποία απαιτούνται για τη θεραπεία και
εφαρμόζονται στον ασθενή κατά τη διάρκεια της νοση−
λείας με Κ.Ε.Ν., δεν αποζημιώνονται με επιπλέον δαπά−
νη του Οργανισμού, εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της νοσηλείας του.
Τα ορθοπαιδικά−ορθωτικά είδη του παραρτήμα−
τος αποζημιώνονται, εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο
Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. ως «ιατροτεχνολογικά είδη», έχουν πιστο−
ποιηθεί και έχουν κοστολογηθεί από την Ε.Π.Υ.. Η ισχύς
της παραγράφου άρχεται από 1/2/2013.
Τα χορηγούμενα είδη του παρόντος άρθρου, καθώς
και του παραρτήματος χορηγούνται με έγκριση Ελεγκτή
του Φορέα, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης
με το χορηγούμενο είδος ειδικότητας.
Εκτός των ειδών του Παραρτήματος ο Οργανισμός
χορηγεί:
Α. ΟΠΤΙΚΑ− ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ
Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατά−
46374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σταση της οπτικής τους οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά
ή φακοί επαφής.
Χορηγείται μόνο ένα είδος για την αντιμετώπιση της
πάθησης των οφθαλμών, είτε γυαλιά (κάθε 4 έτη) είτε
φακοί επαφής (κάθε 2 έτη).
Η αντικατάσταση των γυαλιών είναι δυνατή κάθε 4
έτη.
Η αντικατάσταση των φακών επαφής είναι δυνατή
ανά 2ετία.
Δεν χορηγούνται συγχρόνως γυαλιά και φακοί επαφής.
Σε παιδιά έως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας
(άθραυστα) κάθε 2 έτη.
Γυαλιά για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας χορη−
γούνται σε ασφ/νους μόνο άνω των 40 ετών, στην περί−
πτωση που δεν έχει χορηγεί άλλο ζεύγος στο διάστημα
της 4ετίας για την αντιμετώπιση διαφορετικής πάθησης.
Ειδικότερα «επί κερατοκώνου» χορηγείται κερατοκω−
νικός φακός στο ποσόν των 70,00 Ευρώ έκαστος και
αντικατάσταση ανά 6μηνο εφόσον χρειάζεται.
Το ποσό αποζημίωσης για γυαλιά είναι 100,00 Ευρώ
(κρύσταλλα και σκελετός).
Το ποσό αποζημίωσης για κάθε φακό επαφής είναι
25,00 Ευρώ.
Τα γυαλιά και οι φακοί επαφής αποζημιώνονται με τα
προαναφερθέντα ποσά εξ ολοκλήρου από τον Οργα−
νισμό κατόπιν προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης και
παραστατικό αγοράς.
Β. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει ακουστικά βαρη−
κοΐας με μέγιστη αποδιδόμενη τιμή τα 600 €. Τα ακου−
στικά αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια, εκτός των βαρήκο−
ων παιδιών έως δέκα πέντε (15) ετών που αντικαθίσταται
κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους
οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που
προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω
από 50 decibell βαρηκοΐας. Η δαπάνη αποζημιώνεται
μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης συμπεριλαμβανο−
μένου του ακουογράμματος του ασφαλισμένου καθώς
και του σειριακού αριθμού του προϊόντος. Ο φορέας
δεν αποζημιώνει τις δαπάνες επισκευών.
Γ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (C−PAP, BI−PAP, κ.λπ.).
1) Αναπνευστικές συσκευές.
Για την αγορά αναπνευστικών συσκευών αποζημιώ−
νει δαπάνη μέχρι του ποσού που ανά τύπο συσκευής
καθορίζεται, ήτοι:
CPAP (απλή) 840 €
CPAP (auto) 1050 €
BiPAP (απλή) 1540 €
ΒιPAP S/Τ (πίεσης) 3500 €
Αναπνευστική συσκευή
όγκου/ πίεσης − Σερβοαναπνευστήρας 7000 €
Στα παραπάνω ποσά καταβάλλεται συμμετοχή του
ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%.
Ειδικότερα για τις αναπνευστικές συσκευές όγκου/πί−
εσης και σερβοαναπνευστήρα καταβάλλεται συμμετοχή
του ασφαλισμένου σε ποσοστό 5%.
Αντικατάσταση αυτών δικαιολογείται μετά την πα−
ρέλευση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησής
τους και με την προϋπόθεση της ολικής βλάβης λόγω
φθοράς χρήσης.
2) Λοιπές συσκευές.
Στους ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε περιτο−
ναϊκή κάθαρση κατ’ οίκον αποζημιώνονται τα παρακάτω
σταθερά υλικά χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου,
ως εξής:
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ: 73,00 €
ZYΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ: 55,00 €
HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ: 20,00 €
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ−ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ: 16,00 €
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ: 55,00 €
ΛΑΒΙΔΑ ΚΟCHER 12,50 €
Δ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Ο Οργανισμός αποζημιώνει τις παρακάτω αναφερό−
μενες συσκευές ως ακολούθως: α. ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ: στις περιπτώσεις υπνικής άπνοιας που δεν
είναι απαραίτητη η χορήγηση αναπνευστικής συσκευής
ο Οργανισμός αποζημιώνει με ποσό έως 50 €.
β. Σε πάσχοντες από διάφορα πνευμονικά νοσήματα,
ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους για
την αγορά λοιπών αναπνευστικών συσκευών που ανα−
φέρονται στο παράρτημα, κατόπιν γνωμάτευσης του
θεράποντα πνευμονολόγου εγκεκριμένη από ελεγκτή
ιατρό και μέχρι του ποσού των 90 € κατά είδος, χωρίς
συμμετοχή του ασφαλισμένου.
γ. Σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία αποζημι−
ώνεται στους ασφαλισμένους η αγορά ρυθμιζόμενης
συσκευής αποσιδήρωσης, κατόπιν γνωμάτευσης του
θεράποντα ειδικού ιατρού και με κάλυψη της δαπάνης
κατά 90%.
Για την απόδοση δαπάνης απαιτείται γνωμάτευση θε−
ραπευτή ιατρού του φορέα αντίστοιχης με την πάθηση
ειδικότητας, έγκριση Ελεγκτή ιατρού, νόμιμο παραστα−
τικό αγοράς και πιστοποίηση καταλληλότητας (CE).
Ο Οργανισμός αποζημιώνει τις ακτινοθεραπείες στους
συμβεβλημένους παρόχους σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου. Το
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καθορίζει κλιμακούμενα
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ένα συμβεβλημένο πάροχο.
ΑΡΘΡΟ 16
Επίδομα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας
1. Το επίδομα λουτροθεραπείας παρέχεται στη διάρ−
κεια της λουτρικής περιόδου (για το χρονικό διάστη−
μα από 1/6ου έως 31/10ου) προς τους ασφαλισμένους,
όταν είναι γι’ αυτούς αναγκαία η θεραπεία της πάθησης
τους (απαιτείται έγκριση από την υγειονομική επιτροπή
του ασφαλιστικού φορέα ή γνωμάτευση από δημόσιο
νοσοκομείο) σε αναγνωρισμένες από το κράτος Λου−
τροπηγές. Έξοδα λουτροθεραπείας χορηγούνται κατά
ανώτατο όριο έως 15 λούσεις και σε κάθε περίπτωση
δεν μπορούν να υπερβούν τα 150 €.
Το είδος των παθήσεως, ο τρόπος και η διαδικασία
χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος ορίζονται με από−
φαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
2. Το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφα−
λισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον
πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή
πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν
υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και
οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς
και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με
ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το
χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.
Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος
προσκομίσει: α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46375
οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει
το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό
Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46)
ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου
και β) γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου σχετικής με
την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται
η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την απο−
κατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα
ως ορίζεται ανωτέρω.
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των
200 €.
Για το έτος 2012 οι δικαιούχοι (ως αναφέρονται ανω−
τέρω) του εν λόγω επιδόματος θα αποζημιωθούν με το
ποσό των 200 € με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ορίζονται στο παρόν άρθρο .
3. Το αντίτιμο τροφής της παραγράφου 5α του άρ−
θρου 31 του Α.Ν. 1846/1951 (Α,179), όπως προστέθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. δ. 3762/1957 (Α,
194), καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους δικαιούχους
αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 5α του άρθρου 31
του α.ν. 1846/1951.
Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των επιδομά−
των αεροθεραπείας και αντιτίμου τροφής, ορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
ΑΡΘΡΟ 17
Ειδική αγωγή
1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική
αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από
ειδικά εκπαιδευτήρια οικοτροφεία, άσυλα, το Ταμείο,
στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερή−
σιου τροφείου του προβλεπόμενου από την παρ. 2 της
Υ.Α: Φ.80000/23141/2495/2007 (Φ.Ε.Κ. 2274/Β/2007), όπως
ισχύει κάθε φορά, με την προσκόμιση των ακόλουθων
παραστατικών:
α) γνωμάτευση σχετικής ειδικότητας ιατρού και έγκρι−
ση ελεγκτή ιατρού του οργανισμού,
β) βεβαίωση του εκπαιδευτηρίου για τις ημέρες προ−
σέλευσης του παιδιού και
γ) πρωτότυπο τιμολόγιο.
Η χορήγηση του νοσηλίου − τροφείου σε όλες τις
κατηγορίες ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης –
ημερήσιας φροντίδας, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγη−
ση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται
διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί.
2. Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών
χορηγούνται με γνωμάτευση Δ/ντή κλινικής Κρατικού ή
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής
Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαι−
δαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημό−
σιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου,
Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου αναπληρωτή
αυτού, ισχύος ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:
Α. Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων φυ−
σικοθεραπείες 10 συνεδρίες το μήνα και η αποζημίωση
ανά συνεδρία ορίζεται σε δέκα πέντε (15) €.
Β. Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχο−
λογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή−Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθε−
ραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση έως
δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς
και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία − ή θεραπεία συ−
μπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και
συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες
το μήνα. Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις
παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα τετρακόσια σα−
ράντα (440 €) το μήνα.
Γ. Επίσης για τις παρακάτω παιδοψυχιατρικές διατα−
ραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινη−
τικότητα (ΔΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα,
τραυλισμό εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη πράξεων
θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής δια−
παιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος
το μήνα, ψυχοθεραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως
(8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4)
συνεδρίες το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο
ποσό τα διακόσια πενήντα 250 € το μήνα.
Δ. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς
και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυ−
ση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται
ανωτέρω (περιπτώσεις Α και Β) με μέγιστο συνολικά
αποδιδόμενο ποσό τα πεντακόσια ενενήντα (590 €).
Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ
(18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυ−
χολογικά προβλήματα, καθώς και μικτά περιστατικά
(εκτός των αναφερομένων στην περίπτωση Γ) δύναται
να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών
κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από
ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστη−
μιακού Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική
αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της ανα−
γκαιότητας συνέχισης αυτών.
Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνο−
νται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζο−
νται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το μετα−
βατικό στάδιο και μέχρι την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18
Συμβάσεις
Για την αγορά υπηρεσιών νοσοκομειακής, ιατρικής και
φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και λοιπών ειδών και
μέσων περίθαλψης, ο Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις
με τους παρόχους υγείας, με τις οποίες προσδιορίζονται
οι όροι που διέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων, μέσα στο πλαίσιο των κειμένων κάθε
φορά διατάξεων για τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών.
ΑΡΘΡΟ 19
Έλεγχος
Η άσκηση του Δευτεροβάθμιου ελέγχου των δαπανών
υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υγειονομικού και φαρμακευτικού,
επιθεώρησης συμβεβλημένων παρόχων υγείας και ο
εσωτερικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνονται από τα αρ−
μόδια όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Ι.Φ.Κ.Α. και στα πλαίσια της
νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της.
Εντεταλμένοι ελεγκτές ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ελέγχουν πα−
ραστατικά δαπανών υγείας, προεγκρίνουν και εγκρίνουν
παροχές υγειονομικών υλικών, φαρμάκων, νοσήλια, ει−
σαγωγή και έξοδο ασθενών από συμβεβλημένους πα−
46376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρόχους υγείας και κάθε άλλη διαδικασία, όπου αυτό
προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
τις αποφάσεις του Δ.Σ. και του Προέδρου, όπως και την
κείμενη νομοθεσία.
Κατ’ εξαίρεση και για λόγους αναγκαιότητας, ο Ορ−
γανισμός μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένο ελεγκτικό
έργο, εκτός από τους ιατρούς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε ιατρούς
των Σωμάτων Ασφαλείας, σε Στρατιωτικούς ιατρούς,
σε ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και
ιατρούς του ιατρείου της Βουλής των Ελλήνων, εντός
των δομών τους.
Η όλη εποπτεία κάθε ελέγχου υπάγεται στην
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
ΑΡΘΡΟ 20
Αναγνώριση δαπανών
1. Η αναγνώριση των δαπανών γίνεται από τα αρμόδια
όργανα του φορέα με την υποβολή των προβλεπόμενων
από τον παρόντα κανονισμό παραστατικών – δικαιο−
λογητικών, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά περί υγειονομικής περίθαλψης.
2. Δαπάνες ιατρικών πράξεων, παρακλινικών εξετάσε−
ων και θεραπειών που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό
τιμολόγιο δεν αναγνωρίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3. Δεν αποζημιώνεται η ιατρική επίσκεψη σε μη συμ−
βεβλημένους ιατρούς.
4. Είδος παροχών που δεν αναφέρεται στον παρόντα
κανονισμό δεν αναγνωρίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΑΡΘΡΟ 21
Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών,
των συμβεβλημένων φαρμακοποιών, των ασφαλιστικών
οργανισμών, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περίπτωση μη τήρησής τους, διέπονται από τις διατά−
ξεις του Π.Δ. 121/2008 (Α΄, 183) ή όπως προκύπτει από τη
σχετική Νομοθεσία. Οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων
καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτω−
ση μη τήρησής τους διέπονται από τις διατάξεις του
Π.Δ. 191/2005 (Α΄, 234), όπως ισχύει κάθε φορά
Επί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι υποχρεώσεις
των ιατρών, των φαρμακοποιών και των Μονάδων Πα−
ροχής Υπηρεσιών Υγείας, διέπονται από το Ν. 3892/2010
(Α΄, 189), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου είναι
υποχρεωμένοι να διαθέτουν την απαραίτητη υποδο−
μή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή
τους με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
(Σ.Η.Σ.), καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και
εκτύπωση ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτικών.
ΑΡΘΡΟ 22
Ιατροί
1. Ιατρική περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους
του Οργανισμού από ιατρούς, ως ακολούθως:
α) Από τους μόνιμους, καθώς και από τους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρούς
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
β) Από ιατρούς, οι οποίοι συμβάλλονται με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας
έως δύο (2) ετών ή αντίστοιχα με αμοιβή κατά πράξη και
περίπτωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου 16−12−2011 (Α, 262) που κυρώθηκε με το
Ν. 4047/2012 (Α, 31), όπως ισχύουν κάθε φορά.
γ) Από τους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. Φ.90380/οικ.32290/4456/2011
(Β 3008) και Φ.9380/οικ.228/113/2012 (Β΄ 620) κοινές
υπουργικές αποφάσεις και την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία.
Οι θεραπευτές ιατροί υποχρεούνται, πέραν της εξέτα−
σης του ασθενούς, να εκτελούν, εφόσον κρίνεται ανα−
γκαίο, τις παρακάτω κατά ειδικότητα ιατρικές πράξεις,
χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου ή του Οργανισμού.
Παθολόγοι: Εμβολιασμούς πάσης
φύσεως
Παιδίατροι: Εμβολιασμούς πάσης
φύσεως
Καρδιολόγοι: Ηλεκτροκαρδιογραφήματα
και Ταλαντώσεις
Γυναικολόγοι: Διάφορες μικροθεραπείες
Οφθαλμίατροι: Τονομέτρηση, μέτρηση
οπτικού πεδίου, μέτρηση
οπτικής οξύτητας, εξέταση
με σχισμοειδή λυχνία και
βυθοσκόπηση
Ωτορινολαρυγγολόγοι: Αφαίρεση βυσμάτων
ώτων, προσθία και οπισθία
ρινοσκόπηση, έμμεση
λαρυγγοσκόπηση
ΑΡΘΡΟ 23
Παραγραφή
Κάθε δικαίωμα για τη λήψη των παροχών του παρό−
ντος Ενιαίου Κανονισμού παραγράφεται μετά ένα έτος
από τη γέννησή του.
Παροχές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,
εφόσον δεν απαιτηθούν με την προσκόμιση των απαι−
τούμενων δικαιολογητικών μέσα σε ένα (1) χρόνο από
τη δημιουργία τους, παραγράφονται.
ΑΡΘΡΟ 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευ−
σή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους
άρθρα.»

Share this post