ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Επωνυμία επιχείρησης:……………………………………………………………………………………..
Διακριτικός τίτλος:…………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
Οδός – Αριθμός:……………………………………………………………………………………………….
Πόλη:……………………………………………………………………………………………………………..
Ταχ. Κωδικός:………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………………………………….
Φαξ:……………………………………………………………………………………………………………….
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………………………………….
Κινητό:……………………………………………………………………………………………………………
Fax:……………………………………………………………………………………………………………….
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία του παρόντος εντύπου είναι πλήρη και αληθή και ότι γνωρίζω και αποδέχομαι τη διαδικασία αξιολόγησης της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα διενεργηθεί από την ΕΣΕΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης.
Ημερομηνία…………………………………………………………..Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου & Σφραγίδα
1 / 4
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.
2.
3.
ΚΑΔ Επιχειρηματικής δραστηριότητας
Συμπληρώνονται οι νέοι ΚΑΔ της ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σε φθίνουσα σειρά εσόδων (όπως προκύπτουν από το μέσο όρο κύκλου εργασιών διετίας 2009-2010
4.
Έτος ίδρυσης της επιχείρησης
Νομική μορφή επιχείρησης
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Α.Ε.
Ε.Π.Ε.
Ο.Ε.
Ε.Ε.
Ατομική
Είδος βιβλίων
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Β’ κατηγορίας
Γ’ κατηγορίας
ΝΑΙ
Η επιχείρηση λειτουργεί με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) ΟΧΙ
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Η επιχείρηση είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση σύμφωνα με τον ορισμό της ΝΑΙ
ΟΧΙ
σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, (δηλαδή απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα, έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατ. Ευρώ και/ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο των 40 εκατ. Ευρώ και είναι αυτόνομη1).
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Η επιχείρηση λειτουργεί τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία, έχει επομένως συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2010, σύμφωνα με ΝΑΙ
ΟΧΙ
τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η επιχείρηση δεν είναι δημόσια ή θυγατρική δημοσίου οργανισμού, δεν ΝΑΙ
ΟΧΙ
λειτουργεί με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού και δεν συμμετέχουν σ’ αυτή, άμεσα ή έμμεσα, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
2
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Επιλέξτε με Χ το πολύ δύο (2) από τις ακόλουθες κατηγορίες θεματικής υποστήριξης
1.
Υποστήριξη σε χρηματοοικονομικά θέματα
2.
Υποστήριξη σε φορολογικά θέματα
3.
Υποστήριξη σε θέματα αναδιοργάνωσης / τεχνολογικής αναβάθμισης / διαφοροποίησης προϊόντων
4.
Υποστήριξη σε θέματα εξωστρέφειας / εξαγωγών στο εξωτερικό
5.
Υποστήριξη στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής μίας επιχείρησης
1 Αυτόνομη θεωρείται η επιχείρηση που δε συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση (σε ποσοστό >25%) και καμμία επιχείρηση δεν έχει συμμετοχή σε αυτή (σε ποσοστό >25%). Τονίζεται ότι εφόσον υπάρχει συμμετοχή μητρικής εταιρείας, το προσωπικό και ο τζίρος της μητρικής αθροίζεται με το προσωπικό και το τζίρο της θυγατρικής, αναλογικά με το μετοχικό ποσοστό της στην υπό εξέταση εταιρία.
2 / 4
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΝΑΙ
Προβλήματα στη συναλλακτική πρακτική (με μορφή δεδικασμένου) ΟΧΙ
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Εμπειρία και γνώσεις του επιχειρηματία (λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα, η γνώση των συνθηκών του κλάδου και η ενασχόληση με αντικείμενο συναφές με αυτό της σημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας).
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Εμπειρία 0 έως 2 έτη
Εμπειρία 2 έως 5 έτη
Εμπειρία 5 έως 10 έτη
Εμπειρία 10 έως 15 έτη
Εμπειρία πάνω από 15 έτη
Συμμετοχή του επιχειρηματία σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της σημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Απουσία επαγγελματικής κατάρτισης
Κατάρτιση μέχρι 75 ώρες
Κατάρτιση από 75 έως 150
Κατάρτιση πάνω από 150 ώρες
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Η επιχείρηση δεν έχει επιχειρησιακό σχέδιο
Η επιχείρηση διαθέτει περιορισμένης έκτασης επιχειρησιακό σχέδιο (που εκπονήθηκε πιθανώς με την ευκαιρία διεκδίκησης χρηματοδότησης)
Η επιχείρηση διαθέτει πλήρως τεκμηριωμένο επιχειρησιακό σχέδιο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Η επιχείρηση έχει επενδύσει την τριετίας 2008, 2009, 2010 για αγορά, εγκατάσταση και χρήση υπολογιστών, περιφερειακών, εμπορικών εφαρμογών, εφαρμογών γραφείου, εξειδικευμένου λογισμικού (CRM, ERP, HRMS), ανάπτυξη «ηλεκτρονικού επιχειρείν» (e-commerce) και υπηρεσίες προσαρμογής και παραμετροποίησης έτοιμων πακέτων λογισμικού που διατίθενται στην αγορά, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από το 10% επί του μέσου κύκλου εργασιών.
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Διαρθρωτικές ενέργειες αντιμετώπισης της κρίσης
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο
Έχουν ληφθεί περιορισμένης έκτασης μέτρα, κυρίως μέτρα περιορισμού του κόστους, χωρίς ουσιαστική αλλαγή στην επιχειρηματική δομή
3 / 4
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Έχουν ληφθεί σημαντικά διαρθρωτικά μέτρα που άλλαξαν την επιχειρηματική δομή (π.χ. μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης)
Οικονομικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας
ΝΑΙ
Η επιχείρηση είναι νεοσύστατη (δεν έχει συμπληρώσει 2 πλήρη έτη ΟΧΙ
λειτουργίας)
Σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο
Για επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει 2 πλήρεις 12-μηνες χρήσεις συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Κύκλος Εργασιών 2010
Κύκλος Εργασιών 2011 (εκτίμηση)
Ίδια Κεφάλαια 2010
Ξένα Κεφάλαια 2010
Ίδια Κεφάλαια 2011 (εκτίμηση)
Ξένα Κεφάλαια 2011 (εκτίμηση)
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 2010
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων 2011 (εκτίμηση)
Αριθμός υφισταμένων θέσεων απασχόλησης 2010
Αριθμός υφισταμένων θέσεων απασχόλησης 2011
4 / 4

Share this post