της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα 23 / 4 /2012
Αριθμ. Πρωτ. Ε10/9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –
ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.
Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
Αριθ. τηλεφώνου
:             210
52 15 251      
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΘΕΜΑ : «Περί της
προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»
Σχετ.: Οι διατάξεις
των άρθρου 20, του Ν.4075/2012(ΦΕΚ
89/τ.Α’/11-4-2012)
Σας κοινοποιούμε τις
διατάξεις του άρθρου 20, του Ν.4075/2012(ΦΕΚ
89/τ.Α’/11-4-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» και σας
παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
Σύμφωνα με τις ανωτέρω
διατάξεις αντικαθίστανται oι διατάξεις της παρ.3
του άρθρου 26
 του ΑΝ.1846/1951, όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν.2972/2001 και
συμπληρώθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 33 του Ν.3232/2004 και
την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3518/2006, ως ακολούθως:
«Ως χρόνος υπολογισμού των
εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία
ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε
αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει
αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά
διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να
καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες
υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.
Η προθεσμία αυτή δεν
ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Η προθεσμία καταβολής των
εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους
υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαϊου
αντίστοιχα.»
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012από
11-4-2012
 ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου και εφεξής, ο
υπόχρεος εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι
την πέμπτη (5η)
 για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου
μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία
.
Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο
απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωσή τους και προσαρμογή των
μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας η Διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο
η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012
και μετέπειτα. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να
καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου
μήνα δηλ. έως 7 Αυγούστου (Σημ.: επί του θέματος
 θα ακολουθήσει νομοθετική
ρύθμιση)
.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι
καταβολές των εισφορών που αφορούν μισθολογικές περιόδους Απριλίου 2012, Δώρου
Πάσχα 2012, Μαΐου 2012 και Ιουνίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση
τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Share this post