ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  __ / __ / 2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: ___________                 
Δ/νση               : Βας.Γεωργιου 23 &
Τραπεζούντος
                                              
Ωραιοκαστρο                                                                        
Ταχ.κωδικας : 57013                                                  
Τηλ.                    : 2310-694932
Πληροφορίες :   Σταυρος
Μουζακιδης                    Fax                      :2310-694392
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25
Ο
Εμπορικός Σύλλογος Ωραιοκαστρου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού
Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα (ΛΑΕΚ
1-25) για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα (μαζί με τα
υποκαταστήματα), για τους οποίους οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει
στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%.
Ä 
Οι
εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ
για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο
200€)
Ä 
Θα
τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος
Ä 
Το
κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών
Ä 
Η
παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι υποχρεωτική
ΘΕΜΑΤΑ
1.
Σύστημα Αξιολόγησης & Eλέγχου της Επιχείρησης ( MANAGEMENT REPORTING):
-Κατάρτιση Αναφορών για
προϊόντα, δαπάνες, ταμειακές ροές, δάνεια, επενδύσεις, αποθέματα, πωλήσεις,
ανθρώπινο δυναμικό
– Αριθμοδείκτες. Ποιους θα
επιλέξετε να χρησιμοποιείτε σαν μέτρο απόδοσης, παραγωγικότητας και ελέγχου
– Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων
– Έλεγχος αποκλίσεων &
προσδιορισμός αιτιών
2.
Πουλήστε με συναισθηματική νοημοσύνη (Ευφυΐα – ΕQ). Αναπτύξτε επαγγελματισμό που θα σας επιτρέψει πωλήσεις
ακόμη και σε περιόδους ύφεσης. Γνωρίστε την Γλώσσα του Σώματος ( Body Language) και επιδείξτε συναισθηματική ευφυΐα στις επαφές σας
με τους πελάτες.
3.
Τα μυστικά των Εξαγωγικών Πωλήσεων. Μάθετε να αναζητάτε
υποψήφιες αγορές και πελάτες στο εξωτερικό. Δημιουργείστε τις πρώτες θετικές
εντυπώσεις. Δημιουργείστε αξιόλογες και αποτελεσματικές συναντήσεις.
4.
Περάστε τον λαβύρινθο των Λιανικών Πωλήσεων σε περιόδους ύφεσης.
5.
Βασικές Γνώσεις Ξένων Γλωσσών ( Γερμανικά – Ρωσικά – Ιταλικά –
Τουρκικά)
6.
Πληροφορική για Αρχαρίους
7.
Πληροφορική  για Προχωρημένους
8.
Αξιοποιείστε Επαγγελματικά τα Κοινωνικά Δίκτυα (SOSIAL MEDIA). Χρησιμοποιείστε
εργαλεία όπως το facebook  και το twitter για να αυξήσετε
τις πωλήσεις σας
                                                    
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου (……………., τηλ. …………..) έως ……………..
1.   
ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του
εργοδότη, και την σφραγίδα της επιχείρησης)
3.   
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζόμενου
4.   
Νόμιμο
παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του καταρτιζόμενου
5.   
Φωτοτυπία
της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζόμενου, στην οποία να φαίνεται
καθαρά η τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού του, ΙΒΑΝ (25 νούμερα)
Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ε.Σ. ……..
(τηλ. ……………, fax ……………… )ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ημερομηνία …………………….
Προς
Ε. Σ. ………….
…………………
…………………
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συμπληρώστε κατά σειρά προτεραιότητας τα θέματα που σας ενδιαφέρουν-
Στις ξένες γλώσσες σημειώστε ποια ξένη γλώσσα σας ενδιαφέρει)
1.      ………………………………………………………………………………………………
2.      ………………………………………………………………………………………………
3.      ………………………………………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
…………………………………………………………………………
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
…………………………………………………………………
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ………………………………………………………………………………….
Αριθ. Μητρώου ΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αποτελείται από 10 ψηφία) …………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ …………………………………………………………………………
Τηλ. ……………………..   fax ………………………………  email: …………………….………….
ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (σημειώστε Χ): 
ΣΥΝΕΧΕΣ …………… ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ ……………
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (μαζί με τα υποκαταστήματα): ………………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ……………………………………………… 
ΗΛΙΚΙΑ ………………………..
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (περιγραφή) …………………………………………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ ……………………………   
ΑΦΜ  …………………..………………
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ  ………………………………………….
ΚΙΝΗΤΟ …………………………………
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ;
(θεωρείστε ότι συμμετέχετε για πρώτη φορά, εφόσον καταρτίζεστε για
πρώτη φορά σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 ή εφόσον δεν έχετε παρακολουθήσει τα
τελευταία 3 χρόνια πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25)

 


                        ΝΑΙ                                                              
ΟΧΙ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η
ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου
ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος
της επιχείρησης ………………………………………………………………..δηλώνω ότι:
Α. Η επιχείρηση
έχει  Α.Μ.Ε ΙΚΑ.:  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/    και  
Α.Φ.Μ.: /_/_/_/_/_/_/_/_/_/.
Β. Η επιχείρηση
έχει καταβάλλει για όλους τους εργαζόμενους την εργοδοτική εισφορά 0,45% στο
ΙΚΑ για το έτος 2011.
Γ. Η επιχείρηση δεν
έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για τα έτη  2011, 2012.
Δ.. Η επιχείρηση
δεν απασχολεί πάνω από είκοσι  πέντε
(25) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στα υποκαταστήματά της.
Ε. Οι εργαζόμενοι
της επιχείρησης οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν
περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ
κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής εγκυκλίου.
Ζ. Οι
καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης
και για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από αυτή, εκτός και αν συντρέχει
σπουδαίος λόγος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον αστικό κώδικα.
(Προσοχή, η παράγραφος (ζ) της παρούσας
δήλωσης δεν αφορά τις εποχικές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να
καταρτίσουν το προσωπικό τους το χρονικό διάστημα εκτός της εποχικής
λειτουργίας τους)
Ημερομηνία:      ……………..……
                                                                                                                                        
Ο – Η Δηλ.
                                                                      
                                                                     (Υπογραφή)
                                                                                                                     (Σφραγίδα της επιχ/σης)

Share this post