«Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών επί του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

«Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών επί του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

ΣΧΕΤ. : Το υπ’ αριθμό 2266/15-10-2013 έγγραφο μας
Σε
συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθούν
αποτελεσματικά οι δράσεις ενημέρωσης- εκπαίδευσης των μελών σας που ασχολούνται
με τις Δημόσιες Συμβάσεις κρίνουμε σκόπιμη την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων
που καταρχήν θα απευθύνονται στα στελέχη σας.
Με
τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση οι φορείς σας να καλύπτουν τις ενημερωτικές και
εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών τους ανάλογα με τις ανάγκες τους και θα έχουν
ενεργό ρόλο στην υποστήριξη τους στο θέμα της χρήσης του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
Είναι αυτονόητη η υποστήριξη της υπηρεσίας μας προς τους φορείς σας,
τόσο σε εκπαιδευτικό υλικό όσο και στην παροχή πληροφοριών και στην απάντηση
ερωτημάτων επί των διαδικασιών που θα ακολουθούν τα μέλη σας κατά την χρήση του
ανωτέρω συστήματος που ενδεχομένως να μην μπορούν να απαντήσουν τα εκπαιδευμένα
πλέον στελέχη σας.
Οι
δράσεις αυτές θα λάβουν χώρα στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο
Κρήτης σε συνεργασία της υπηρεσίας μας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και με τα οικεία Επιμελητήρια Πατρών και
Ηρακλείου Κρήτης.
Προς
τούτο, παρακαλούμε μέχρι την Δευτέρα 2-12-2013 να μας γνωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας
δύο (2) στελεχών σας, με στοιχειώδη γνώση χρήσης Η/Υ, συμπληρώνοντας τον
συνημμένο πίνακα και αποστέλλοντας τον ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που αναγράφεται στις πληροφορίες του παρόντος
προκειμένου να
προγραμματιστεί η αντίστοιχη εκπαίδευση τους.
Επίσης,
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,  το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Πατρών και το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα πρέπει να
μας στείλουν επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας των στελεχών τους που θα
ασχοληθούν με την οργάνωση και προγραμματισμό αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων
σε συνεργασία με την υπηρεσία μας για την εύρεση αιθουσών εκπαίδευσης στις
ανωτέρω πόλεις κατάλληλης χωρητικότητας, εξοπλισμού κλπ.
Αναμένουμε
την άμεση ανταπόκρισή σας.
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                          
   
                                                                                         
ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΚΟΜΝΗΝΟΣ     

Share this post