ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ
                                                                        Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
                                                          
Αρ. πρωτ.: Φ2Α 557
Προς
Ομοσπονδίες –  μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δημοσιεύτηκε
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4075/2012  (ΦΕΚ 89Α) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή
της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»
Οι
βασικότερες από τις διατάξεις του νέου νόμου έχουν ως κάτωθι:
Άρθρο 14
Η Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται
στο ΙΚΑ και προβλέπεται από το άρθρο 1 ν. 2972/2001, υποβάλλεται μέσω
διαδικτύου έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:
α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει
σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους
λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
Ως ημερομηνία υποβολής
θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο του
ΙΚΑ.  Οι σχετικές διατάξεις ισχύουν για
μισθολογικές περιόδους από 1-7-2012 και εφεξής.
Άρθρο 16
Οι εργοδότες, μαζί με τα
στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των υπαλλήλων τους, υποχρεούνται να δηλώνουν
με τις ΑΠΔ που υποβάλλουν στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. 
Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών είναι
μηνιαία και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός του μήνα που έπεται της
μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.
Από 1-6-2012 οι αποδοχές
των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ καταβάλλονται στις
Τράπεζες και στα ΕΛΤΑ.  Οι ειδικότερες
λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν με Υπουργική Απόφαση.
Άρθρο 19
Τα
επιβαλλόμενα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή των ΑΠΔ αλλάζουν  και
έχουν πλέον ως εξής :
α. Πρόστιμο 3% επί του ποσού
των εισφορών που δηλώνεται στην ΑΠΔ για το πρώτο μήνα,
β. Πρόστιμο 1% για κάθε μήνα
μετά τον πρώτο (έως τον 27ο μήνα),
γ. Το συνολικό ποσό του
προστίμου δεν μπορεί να προσαυξηθεί περισσότερο από 30% συνολικά.
Μια
σημαντική εξέλιξη που εισάγεται με το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως εξής: Μετά 4
μήνες από την εφαρμογή του μέτρου της καταβολής των αποδοχών και
των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στις Τράπεζες και στα
ΕΛΤΑ και υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές,
σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες, προβλέπεται για πρώτη φορά έκπτωση στις
σχετικές εργοδοτικές εισφορές
.  Το
ποσοστό της έκπτωσης θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση. 
Επίσης,
παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να καθυστερήσουν για ένα 6μηνο
την καταβολή εισφορών μίας μισθολογικής περιόδου και συγκεκριμένα 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το μήνα απασχόλησης.  Ωστόσο, εάν κάνουν χρήση του δικαιώματος της
καθυστέρησης, τότε χάνουν την παραπάνω έκπτωση.
Άρθρο 20
Με την συγκεκριμένη
διάταξη, επέρχονται αλλαγές σχετικά με την υποβολή των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) καθώς και με τον χρόνο καταβολής  των
εισφορών στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 
Συγκεκριμένα,
από 11-4-2012:
1.     
Ως χρόνος
υπολογισμού των εισφορών λογίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου
παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
2.     
Οι
προθεσμίες καταβολής των εισφορών λήγουν:
α.
την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα  για τις δημόσιες υπηρεσίες  του
επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο (και όχι μέχρι τέλος του επόμενου μήνα που ίσχυε μέχρι σήμερα).
β.
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου για το επίδομα  Χριστουγέννων
και
            γ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Μαΐου για το επίδομα Πάσχα.
Σύμφωνα
με το νόμο καταβολή των εισφορών προβλέπεται να γίνει ως εξής ως εξής :
·       
έως 30
Απριλίου  οι  εισφορές  του μηνός Μαρτίου,
·       
έως 7 Μαΐου
οι  εισφορές  του μηνός Απριλίου,
·       
έως 31 Μαΐου οι
εισφορές του επιδόματος του Πάσχα και
·       
έως 7 Ιουνίου οι
εισφορές του μηνός Μαΐου.
Ωστόσο, μετά από
έντονες διαμαρτυρίες της ΕΣΕΕ, εκδόθηκε από τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο
Σπυρόπουλο η υπ’ αριθμ. Ε10/9/23-4-2012 γενική εγκύκλιος η οποία προβλέπει επί
λέξει ότι «προκειμένου να παρασχεθεί ο
απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωσή τους και προσαρμογή των
μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας, η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κρίνει
αναγκαίο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο
Ιουλίου 2012 και μετέπειτα.  Συνεπώς, οι
ασφαλιστικές εισφορές Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν το αργότερο μέχρι την
5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, δηλ. έως 7 Αυγούστου»
.  Περαιτέρω, ο
Διοικητής του ΙΚΑ σημειώνει ότι θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση για την
κάλυψη της απόφασής του.
Άρθρο 21
Τα
πρόσθετα τέλη σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολή των εισφορών αντικαθίστανται ως
εξής:
·       
3% για το πρώτο
μήνα καθυστέρησης,
·       
1% για κάθε μήνα
καθυστέρησης μετά τον πρώτο.
·       
Το συνολικό
ποσοστό του πρόστιμου δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% της οφειλόμενης
καταβολής.
Άρθρο
22
Οι
εργοδότες έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης  για την αλλαγή της επωνυμίας της
επιχείρησής τους, της νομικής μορφής, των νομίμων εκπροσώπων και των στοιχείων
τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους καθώς και για λοιπές περιπτώσεις που
καθορίζονται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ.
Με
τη νέα διάταξη καταργείται το αυτοτελές πρόστιμο των 300 € που
προβλεπόταν σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης της αλλαγής της επωνυμίας
και των νομίμων εκπροσώπων και των 150 € για την μη γνωστοποίηση των λοιπών
μεταβολών.
Άρθρο
23
Παρατείνεται
μέχρι 30 Απριλίου 2012, η προθεσμία υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.
3943/2011 με σκοπό την ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ
.  Δεδομένου ότι
χρειάζεται εκ νέου νομοθετική ρύθμιση για την περαιτέρω παράταση του νόμου
(κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει), συστήνουμε προς τους συναδέλφους που
έχουν τις προϋποθέσεις και μπορούν, να υπαχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση μέχρι
το τέλος του μηνός.
Άρθρο
25
Για νομικά πρόσωπα, που δεν
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων τους, έχουν πλέον ρητή
συντρέχουσα ευθύνη (και μάλιστα ως αυτουργοί) οι κάτωθι εκτελεστικοί παράγοντές
τους:
α) Στις Ανώνυμες Εταιρίες, οι πρόεδροι των ΔΣ, οι
διευθύνοντες ή εκτελεστικοί σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές και
γενικά κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο, είτε από το νόμο είτε από την Γενική
Συνέλευση.
β) Στις Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι ομόρρυθμοι
εταίροι.
γ) Στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι
διαχειριστές και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.
δ) Στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις τους, οι πρόεδροι,
αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι.
ε) Στη συμπλοιοκτησία, ο κάθε συμπλοιοκτήτης κατά το
ποσοστό συμπλοιοκτησίας.
στ) Στα ιδρύματα, σωματεία (άρα και στις εμπορικές
οργανώσεις) οι Πρόεδροι των ΔΣ.
ζ) Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς
κοινής ωφελείας οι Πρόεδροι ή οι Διοικητές αυτών.
η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές.
ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους
αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή
πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα και τους εκπροσωπούν νομίμως.
Ια) Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές,
συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων, αντίστοιχη ευθύνη
έχουν οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη
αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόμο υπεύθυνοι
των συμπραττόντων μελών − νομικών προσώπων.
Άρθρο
32 παράγραφος 5
Με
την σχετική διάταξη, δικαιώνεται η προσπάθεια της ΕΣΕΕ για το δικαίωμα του
ασφαλισμένου εμπόρου να επιλέξει, εφόσον το επιθυμεί και το απαιτούν οι
περιστάσεις, κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν που υπάγεται.
Συγκεκριμένα,
οι συνάδελφοι μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως
κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική
κατηγορία και να παραμείνουν σε αυτήν έως
31-12-2014, εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και την τηρούν.
Η
κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το
αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα οι συνάδελφοι
είναι ενήμεροι στην καταβολή των εισφορών ή στις δόσεις της τυχόν
ρύθμισης.  Αν πάψει η ενημερότητα, τότε
οι υπόχρεοι επανέρχονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την
αίτηση.
Για την εφαρμογή της
διάταξης προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, την έκδοση της οποίας, θα
ζητήσουμε αμέσως από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Είμαστε στην διάθεσή σας
για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
Με συναδελφικούς
χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας
Επισυνάπτονται:
·       
Το κείμενο του
νέου ν. 4075/2012
·       
Η υπ’ αριθμ.
Ε10/9/23-4-2012 γενική εγκύκλιος του Διοικητή ΙΚΑ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου.

Share this post