Νέα πρόστιμα και Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του ΣΕΠΕ

Νέα πρόστιμα και Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του ΣΕΠΕ

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
Δημοσιεύθηκε, στις 15/01/2020, στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου εργασίας “Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).”
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΈχοντας υπόψη:

1.  Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2.  Την παρ. 1Α και 2 του άρθ. 24 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.  Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α’).

5.  Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α’).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α’).

7. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3249/1955 (ΦΕΚ 139 Α’).

8. Τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84 Α’).

9. Την 16909/19-12-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» (ΦΕΚ 1892 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την 120151/17-5-2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 705 Β’).

10. Την 46691/1491/23-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθ. 24 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθ. 26 του ν. 3996/2011» (ΦΕΚ 1106 Β’).

11. Την 46561/8369/9.10.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθ. 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 80 του ν. 4144/2013» (ΦΕΚ 3677 Β’).

12. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

1.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

i) η σοβαρότητα της παράβασης,

ii) ο αριθμός εργαζομένων,

iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις,

iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται,

v) το μέγεθος επιχείρησης,

vi) το καθεστώς απασχόλησης,

vii) η υπαιτιότητα.

Τα ανωτέρω κριτήρια, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.
Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

i.  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Ως σοβαρότητα της παράβασης νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

ii.  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως αριθμός εργαζομένων νοείται αποκλειστικά ο αριθμός όσων απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα, κτλ), στοιχείο που καθορίζει το μέγεθος της επιχείρησης.

iii.   ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ως επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις νοείται η επιβολή στην ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας (όπως έδρα, παράρτημα, υποκατάστημα κτλ) τριών (3) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει τον παραπάνω υπολογισμό.

iv.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

Ως αριθμός εργαζομένων που θίγονται, νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα κτλ).

v.  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.

vi.  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως καθεστώς απασχόλησης νοείται:

α. η απασχόληση εργαζομένων με πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας,

β. η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη, σύμφωνα με όσα η εργατική νομοθεσία ορίζει ειδικά για την προστασία τους.

Το κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων αναφορικά με πολύ υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις .

vii.  ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Ως υπαιτιότητα νοείται ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.

2.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν:

α. το σύνολο του προσωπικού/ή κατηγορία αυτού, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,
β. τη μη εκπλήρωση εργοδοτικής διοικητικής υποχρέωσης που αφορά το σύνολο του προσωπικού/ ή κατηγορία αυτού, όπως υποβολή ή τήρηση ή ανάρτηση ή συμπλήρωση ή κατάρτιση ή επίδειξη βιβλίων, στοιχείων ή άλλων προβλεπόμενων εγγράφων και εντύπων,
γ. την εκπρόθεσμη ή πλημμελή  υποβολή εντύπων  προς  τις  Υπηρεσίες,
δ. τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας που αφορά τη διενέργεια του ελέγχου ή των εργατικών διαφορών,
ε. τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας για σύστημα απασχόλησης ή για καταβολή πληρωμής.

Οι Γενικές παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Β. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται/εκπληρώνεται εξατομικευμένα για τον κάθε εργαζόμενο.

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Στις ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ παραβάσεις συγκαταλέγονται και οι παραβάσεις στις οποίες έχει συνεκτιμηθεί ειδικά το καθεστώς απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, ειδικής προστασίας απασχόληση).

Παραβάσεις που δεν προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας, εντάσσονται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου, στην αναλογικώς προβλεπόμενη παράβαση και τις συνέπειές της, προκειμένου για τον προσδιορισμό του επιβαλλόμενου προστίμου.


3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
11-20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
251 και άνω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

4.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται κατωτέρω υπό Α και Β η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και II αντίστοιχα.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος Ι, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
300,00 ευρώ για χαμηλές,
500,00 ευρώ για σημαντικές,
1.000,00 ευρώ για υψηλές και
1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
400,00 ευρώ για χαμηλές,
800,00 ευρώ για σημαντικές,
1.200,00 ευρώ για υψηλές και
2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
800,00 ευρώ για χαμηλές,
1.500,00 ευρώ για σημαντικές,
2.000,00 ευρώ για υψηλές και
3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
1.000,00 ευρώ για χαμηλές,
2.000,00 ευρώ για σημαντικές,
2.500,00 ευρώ για υψηλές και
4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
1.500,00 ευρώ για χαμηλές,
2.500,00 ευρώ για σημαντικές,
3.000,00 ευρώ για υψηλές και
6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:
2.000,00 ευρώ για χαμηλές,
3.000,00 ευρώ για σημαντικές,
4.000,00 ευρώ για υψηλές και
8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.


Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα II επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1B σημείο iii. του παρόντος άρθρου, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

6.  ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του εξουσιοδοτικού νόμου (ν. 3996/2011), ως ισχύει.
Άρθρο 2
Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής τα Παραρτήματα Ι και II και τα συνοδευτικά αυτών Συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
(Άρθρο 1 παρ. 4 Α)

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1 Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
2 Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
3 Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας
4 Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών
5 Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
6 Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας
7 Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρο 16 του ν. 1264/1982
8 Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94
9 Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
10 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»
11 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων.
12 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
13 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
14 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων
15 Μη υποβολή Βιβλιαρίου Εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων ή βοηθών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έντυπο Ε4/ Συμπληρωματικός Ωραρίου
16 Παραβίαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ
17 Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
18 Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” εντός μηνός Ιανουάριου εκάστου έτους στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
19 Εκπρόθεσμη κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
20 Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
21 Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
22 Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
23 Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του “Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία”
24 Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
25 Μη αναγραφή αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που αφορά για κάθε καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης
26 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
27 Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
28 Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)
29 Μη καταχώριση στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
30 Μη χορήγηση ελάχιστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε κατάστημα
31 Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
32 Μη χορήγηση διαλείμματος
33 Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο.

 

 

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
34 Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
35 Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
36 Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
37 Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών.
38 Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
39 Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών
40 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις
41 Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
42 Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος
43 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
44 Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας.
45 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3).
46 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
47 Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
48 Μη υποβολή Μηνιαίου Πίνακα Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, στο έντυπο Ε4/Συμπληρωματικός ωραρίου
49 Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων
50 Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
51 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων
52 Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
53 Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’)
54 Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
55 Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
56 Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
57 Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
58 Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I :
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α/Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α’) και όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’)
2 Άρθρο 4 παράγραφος 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΑ5 περ. 2 εδ. β’ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’) σε συνδυασμό με την αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
3 Άρθρο 16 παράγραφος 4 & 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’)
4 Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’) και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθρο πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) και άρθρο5 παρ. 19 της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
5 Άρθρο 9 εδ. β 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθρο 58 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)
6 Άρθρο 1 παρ. 2 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α’) και αρθ. 7 του Β. Δ. της 24-6-58 (ΦΕΚ 103 Α’)
7 Άρθρο 16 παρ. 2, 3, 5, 7 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 εδ. β’ του άρθρο 23 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’)και 8 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’)
8 Άρθρο 7 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α’)
9 Άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 41 ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’)
10 Παρ. 2 του άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (79 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθ. 2 και παρ.3 του άρθρο 3 της Υ.Α.1524/1262/2019 (ΦΕΚ 4173 Β’)
11 Άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’) και περ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) και άρθρο 5 παρ. 2 της αριθ. οικ. αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
12 Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και άρθρο 5 παρ. 18 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
13 Άρθρο 4 του Β.Δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Λ’) όπως αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθρο 1 του Π.Δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α’) σε συνδυασμό με την περ. 3 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)
14 Άρθρο 2 και 4 της ΥΑ 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458 Β’) σε συνδυασμό με την περ. 3 της Υποπ. ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)
15 Άρθρο 3 της ΥΑ 51266/2955/1975 (ΦΕΚ 1458 Β’) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’), παρ. 4.7 του άρθ. 4 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
16 Άρθρο 32 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’)
17 Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α’) και όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’)
18 Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΑ5 περ. 2 εδ. β’ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’) σε συνδυασμό με την αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
19 Άρθ. 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 ( ΦΕΚ 286 Α’) και άρθ. 5 παρ. 16 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
20 Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’), και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) και άρθ.5 παρ. 19 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
21 Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’) και άρθρο 80 παράγραφος 1 περ. α’του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και άρθρο 5 παρ. 18 της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
22 Άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’)
23 Άρθρο 109 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α), αρθ. 2 παρ. 3 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
24 Άρθ’. 9 εδ. α’, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθρο 58 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)
25 Υπ’ αριθμ. 26034/695/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2362 Β’)
26 Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της αριθμ. οικ. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β’) παρ. 2 του άρθρο 33 του ν. 1836/1989 ( ΦΕΚ 79 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 214 του ν.3635/2019 σε συνδυασμό με την Υ.Α. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β’)
27 Άρθρο 3 παρ 3της αριθμ. οικ. 51524/1262/2019 ΥΑ (ΦΕΚ 4173 Β’)
28 Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α’) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ.ΙΑ.περ.4 του ν.4254/2014
29 Άρθρο 55 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)
30 Άρθρο 42 παρ. 6 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’) και παρ. 2 της Υποπ. ΙΑ.10. του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)
31 ΥΑ 20714/1025/13-5-1976
32 Άρθρο 4 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α’)
33 Άρθ. 2, 3, 4 και 5 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α’)
34 Άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως ισχύει και άρθρο 13 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)
35 ΚΥΑ 26034/695/06-06-2019 (ΦΕΚ 2362 Β’) και άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
36 ΚΥΑ 26034/695/06-06-2019 (ΦΕΚ 2362 Β’) και άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)
37 Άρθρο 18 παρ.1 εδ. α’ και β’ του ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περ.1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθρο 5 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’)
38 Άρθρο 1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α’)
39 Άρθρο 3 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’)
40 Άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)
41 Άρθρα 4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθ. 42 και 43 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’)
42 Άρθ.38 παρ.3 εδ. δ’ του Ν.1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του ν.4635/2019
43 Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α’) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α’) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθ. πρώτο της υποπαρ. ΙΑ.6 περ.4 του ν.4254/2014(ΦΕΚ 85 Α’)
44 Άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2874/2000 ( ΦΕΚ 286 Α’) και άρθρο 5 παρ. 16 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
45 Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’) και παρ. 1 της Υποπ. ΙΑ. 13. του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) και άρθ. 5 παρ. 2 της αριθ.. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
46 Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’)
47 Άρθρο 1 παρ. 2 και άρθ. 3 παρ. 2 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α’)
48 Άρθρο 27 παρ. 2 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) και της παρ. 4.7 του άρθ. 4 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
49 Άρθρο 1 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) και το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α’), άρθρο 3 του ν. 1387/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρο 15 του ν. 2736/1999 (172 Α’) και όπως ισχύει με το άρθρο 17 παρ.1 και 2 του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α’), άρθρο 5 του ν. 1387/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.3 ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’) και άρθρο 6 του ν. 1387/1983.
50 Άρθρο 2 παρ. 2 περ.α’ και δ’ του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/ ‘) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’)
51 Άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’)
52 Άρθρο 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α’), άρθ. μόνο του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’), άρθ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ ή κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους
53 Όροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ή ΥΑ εκδοθείσα βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’) σε συνδυασμό με το άρθ. 8 παρ. 2 και 3 και άρθ. 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α’)
54 Άρθρα 648 και 653 Α.Κ. και άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α’) ως ισχύουν, άρθ. μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’) ως και άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α’)
55 ΥΠ ΙΑ. 11. του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με την αριθ. 4241/127/30.1.2019 ΥΑ (ΦΕΚ 173 Β’), άρθ. 7 παρ. 1, 8, 9, 11 και 21 του ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α’) ως ισχύουν, άρθ. 103 παρ. 1β του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 169 Α’), άρθ. μόνον του Α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’), Π.Δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α’) σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1. του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)
56 Άρθρο 10 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α’) όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α’) και αντικαταστάθηκε με το άρθ. 4 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθ. πρώτο της υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 4 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’) σε συνδυασμό και με το άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 8 παρ. 1 του Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)
57 Άρθρο 4 παρ. 2 και 3, άρθ. 14 παρ. 5, 8, 9 και άρθ. 23 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’), άρθ. 19 του ν. 4472/2019 (ΦΕΚ 74 Α)
58 Άρθ. 8 και 9 του Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Α’)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ (Άρθ. 1 παρ.4 Β )
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 350 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1 Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
2 Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων 400 €
3 Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ 500 €
4 Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων 600€
5 Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας 400€
6 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου 600€
7 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών 600€
8 Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς 400€
9 Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης 750€
10 Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού 750€
11 Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€
12 Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών 550€
13 Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 550€
14 Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€
15 Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αϊτούμένα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου 750€
16 Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν, α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου 400€
17 Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών 400€
18 Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€
19 Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€
20 Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€
21 Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος 750€
22 Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€
23 Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS 750€
24 Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€
25 Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου 700€
26 Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων 700€
27 Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 550€
28 Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 700€
29 Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχυοντα Πίνακα Προσωπικού 400€
30 Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” 400€
31 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€

 

 

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΙΓΟΜΕΝΟ
32 Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€
33 Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€
34 Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
35 Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
36 Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών 800€
37 Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€
38 Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ 900€
39 Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων 950€
40 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€
41 Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος 800€
42 Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€
43 Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€
44 Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€
45 Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών 950€
46 Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 950€
47 Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών 900€
48 Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) 900€
49 Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΙΓΟΜΕΝΟ
50 Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας 2000€
51 Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση 2000€
52 Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
53 Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) 1000€
54 Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση). 1000€
55 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες A, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων 1000€
56 Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
57 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων 1000€
58 Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
59 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρησή στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
60 Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων 1000€
61 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες 1000€
62 Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης 1000€
63 Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας 2000€
64 Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση 2000€
65 Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας 2000€
66 Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 2000€

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΙΓΟΜΕΝΟ
67 Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας 3000€
68 Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες 4000€
69 Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3000€
70 Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια 3000€
71 Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του 4000C
72 Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης 2000€
73 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2000€
74 Παράνομη απόλυση εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) 4000€
75 Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες) 4000€
76 Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) 4000€
77 Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού 3000C
78 Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’) ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέφει στην ίδια θέση εργασίας 4000€
79 Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους 4000€

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α/A ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της Υποπ. ΙΑ. 14. του άρθ. πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)
2 Άρθ. μόνο παρ. 2 εδάφιο β’ της ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β’) σε συνδυασμό με το άρθ.4 του Β.Δ. 28.1/4-2-1938 (ΦΕΚ 35 Α’)
3 Άρθρο 36 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)
4 Άρθρο 1 παρ. Ια του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α’) σε συνδυασμό με το άρθ. 1 παρ. Ια της ΚΥΑ 20303/383/4.5.2017 (ΦΕΚ 1623 Β’) και το άρθ.3 παρ. 2 της ΥΑ 33947/2065/19.7.2017 (ΦΕΚ 2826 Β’)
5 ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β’), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α.
6 Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)
7 Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)
8 Άρθρο 21 ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α’)
9 Άρθρο 10 του Π.Δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β’)
10 Άρθρο 4 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’), άρθρο 18 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’), άρθ. 52 παρ. 2 και παρ. 3 περ. β’ του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’)
11 Αρθ. 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’) και με το άρθρο 45 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α’)
12 Άρθρο 7 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’) σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008
13 Άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’) άρθ. 4 της ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 20 παρ. 5 του ν. 3896/2010
14 Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 15.4.2002
15 Άρθρο 24 και άρθ. 26 παρ. 3 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’), άρθ. 9 και άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’)
16 Άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως ισχύει
17 Άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)
18 α) Υπαλλήλων άρθρο 2 του ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α’) & άρθ. 678 ΑΚ β) Εργατοτεχνιτών άρθ. 4 του Β.Δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α’) & άρθ. 678 Α.Κ.
19 Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 250 Α’) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β’) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 ν .3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαρ. ΙΑ 14 άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012(ΦΕΚ 222 Α’)
20 Άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α’), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996,που κυρώθηκε με το αρθρο 22 ν.2556/1997, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004
21 Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003
22 Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) και άρθ. 8 της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ
23 Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.05.2004
24 Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 09.06.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.05.2000
25 Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 09.06.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.05.2000
26 Άρθρο 68 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)
27 Παρ. 8 και 13 της υπ’ αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β’)
28 Παρ. 9 και 13 της υπ’ αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β’)
29 Παρ. 10 και 13 τηςυπ’ αριθμ. 16802/667/27.08.2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1345 Β’)
30 Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
31 Άρθρο80 παρ. 1 περ. α’του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και Άρθρο 5 παρ. 18 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’)
32 Άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α’) και άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ’, όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α’)
33 Άρθρο 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α’), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α’) και άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α’)
34 Άρθρο 1 παρ. 3, άρθρο 3 παρ. 1, άρθ. 4 και άρθ. 9 παρ. 3 και 4 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α)
35 Άρθ. 1 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 1 και άρθ. 4 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α), όπως ισχύει και παρ. 1 του αρθρο 14 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α)
36 Άρθ. 1 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 1 και άρθ. 4, 11, 12, 13 και 14 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α’)
37 Άρθ. 10 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α’) και άρθ. 16 παρ. 4 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)
38 Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’)
39 Άρθ.38 παρ.7 του ν.1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του ν.4635/2019)
40 ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β’), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β’) όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 27019/2/1953 (ΦΕΚ Β716-12-53) σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)
41 Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)
42 Άρθ. 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β’)
43 Άρθ. 648 και 653 Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθ. μόνον Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’)
44 Άρθρο 8 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’)
45 Άρθρο 52 παρ. 3, περ. α’ του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3896/2010
46 Άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’)
47 Άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ’, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α’), άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β’ του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α’), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.3302/2004
48 Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α’) και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α’), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α’)
49 Άρθ. 3 παρ. 1 του Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α’) σε συνδυασμό με το άρθ. 5 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 του Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117 Α’)
50 Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α’)
51 Άρθ.38 παρ.8 ν.1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε με το άρθρο 59 του ν.4635/2019
52 Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
53 Άρθ. 4 του Π.Δ. της 27-6/04-7-1932 (ΦΕΚ 212 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α’), άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων Υ.Α. βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’) ή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως ισχύει με την αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και το άρθρο 12 του ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και την εκάστοτε ΥΑ καθορισμού των ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες.
54 Περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.13 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α’ ), άρθρου 1 του ν. 3385/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 74 παρ. 10 και 11 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων Υ.Α. βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α’) ή Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και το άρθρο 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως ισχύει με την αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και το άρθρο 12 του ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’)
55 Άρθ. 1, 2, 3 και 4 του Β.Δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Β.Δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α’), άρθ. 6 της από 14-02-1984 Ε.Σ.Σ.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε με την Υ.Α. 11770/20-03-1984 (ΦΕΚ 1 Β’), άρθ. 3 και 6 της από 26-02-1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α’) (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 10 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’)σε συνδυασμό με τις διατάξεις ειδικότερων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και αρθ. 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το αρθ. μόνο του Β.Δ. 815/1961 ( ΦΕΚ 206 Α’)
56 Άρθρο 80 παρ. 1 περ.α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
57 Άρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β’) σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές καθώς και περ. 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ. 13 του άρθ. πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)
58 Άρθ. 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’), σε συνδυασμό με την Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’)
59 Άρθ. 33 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’), παρ. 1 του άρθρο 213 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) και αρθ. 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’) όπως ισχύει σε συνδυασμό με την ΥΑ 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’)
60 Άρθ. 33 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α’)
61 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β’), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β’), άρθ. 2 του Ν.Δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 435/76 & άρθ. 1 του Ν.Δ. 147/73 και αρθρο 42 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) σε συνδυασμό με άρθ. μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ.1 του Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’).
62 Άρθ. 74 παρ.10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’), άρθ. μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’) σε συνδυασμό με μία από τις απαριθμούμενες περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης
63 Άρθ. 2,4,5 και 10 του ΠΔ 219/2000 και αρθ. 7 και 16 του ΠΔ 101/2016 (ΦΕΚ 178 Α’)
64 Άρθ. 2 παρ. 2 περ. η) και άρθ. 5 του ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232 Α’)
65 Άρθ. 1 περ. α’ και β’, 2, 3, 4, 5, 6 και 11 παρ.2 του Ν. 4443/16(ΦΕΚ 232 Α’) (Ιση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας ,οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης,σεξουαλικού προσανατολισμού,ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου)
66 Άρθ. 3, 4, 11, 12, 13 και 14 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α’) παρ. 5 του άρθ. 4 του Ν. 3094/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 20 του ν. 4443/2016
67 Άρθ. 8 παρ. 1 και 2, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθρο 57 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)
68 Άρθ. 2, 17 και 18 παρ. 3 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’), άρθ. 4, 7, 12 και 13 και Παραρτήματα I και II του Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α’), άρθρο 4 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111Α’) και ΥΑ 103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β’) και άρθρο 51 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)
69 Άρθ. 5,-και 18 παρ. 3 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθ. 3 (8 νυχτερινή εργασία, 9 ανάπαυση, 10 διάλειμμα, 12 κυρώσεις) του Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α’) και άρθ. 54 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)
70 Άρθ. 3, 17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’) και άρθ. 52 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’) και άρθρο 5 του π.δ/τος 62/1998(ΦΕΚ 67 Α’),
71 Άρθ. 2 παρ. 1,17 και 18 παρ. 3 του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α’), άρθ. 2 και 4 του Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α’) και άρθρο 51 του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’)
72 Άρθ. 38 παρ 11 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ 101 Α’) ως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 59 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’)
73 Άρθ. 38 παρ 11 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ 101 Α’) ως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 59 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’) και άρθρο 80 παρ. 1 περ. α του ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) και περ. β’ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 12 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) και άρθ. 5 παρ. 18 της αριθ. 40331/Δ1.13521/2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3520 Β’), όπως αυτή ισχύει
74 Άρθ. 15 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’) ως ισχύει με την προσθήκη του άρθρο 46 ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’), το άρθ. 10 του Π.Δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β’) και το άρθ. 36 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’) σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του Π.Δ. 176/1997 του άρθ. 3 παρ. 4 του άρθ. 14 και του άρθρο 25 του ν. 3896/2010 και παρ. 5 του άρθ. 4 του ν. 3094/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 20 του ν. 4443/2016
75 Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ. 4 του ν. 3896/2010
76 Άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 3896/2010
77 Άρθ. 9 της ΕΓΣΣΕ 09.06.1993, άρθ. 6 της ΕΓΣΣΕ 15.4.2002 το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3144/2003, άρθ. 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.2004, άρθρο 7 περ. γ’ της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006, άρθ. 6 της ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 2 της ΕΓΣΣΕ 26.04.2014 και το άρθ. 38 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 3896/2010
78 Άρθ. 16 και άρθ. 20 παρ. 3 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 170 Α’), άρθ. 52 παρ. 1 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 39 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’)
79 Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α’)

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά την ελεγκτική διαδικασία, έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα η Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π), εφαρμογή έχει η παρούσα υπουργική απόφαση.

Επίσης, οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς περιπτώσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί με την έκδοση απόφασης του αρμόδιου οργάνου (όπως αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές).
Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η 29164/755/27.06.2019 (ΦΕΚ 2686/Β΄/02.07.2019) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως προς το κεφάλαιο Α του άρθρου 1 και τα σχετικά με αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ, ενώ το Κεφάλαιο Β και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παραμένουν σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Share this post