Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3107

19 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κα−

ταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και

τις προωθητικές ενέργειες. ………………………………………….. 1

Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/

29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) Υπουργικής

Απόφασης όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε

και ισχύει. …………………………………………………………………………………. 2

Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1466)

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων

και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των

Δημοσίων ΚΤΕΟ» …………………………………………………………………. 3

Τροποποίηση της με αρ. 6724/27.10.2014 απόφασης

με θέμα «Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Γε−

νικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των

Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και Τμη−

μάτων του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης

για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»

(ΦΕΚ 2984/B/5.11.2014) ……………………………………………………….. 4

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενό−

τητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Μηχανιώνας του

Δήμου Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης». …………… 5

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενό−

τητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Λαχανά του Δήμου

Λαγκαδά Νομού Θεσσα λονίκης». ………………………………. 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56885 (1)

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κατα−

ναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις

προωθητικές ενέργειες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του πρώτου άρθρου παράγραφος ΣΤ., υποπαρά−

γραφος ΣΤ.5.2 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ−

μογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 85).

2. Του Ν. 4177/13 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊ−

όντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ Α 173) και ειδικότερα του άρθρου 15 και των άρ−

θρων 21−23 αυτού.

3. Του Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέ−

λεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών εξετάσε−

ων» άρθρο 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής

Γραμματείας Καταναλωτή» (ΦΕΚ Α 189), όπως τροπο−

ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν.4210/2013

(ΦΕΚ Α 254).

4. Του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»

(ΦΕΚ Α 191).

5. Του Π.Δ. 116/2014 (Α 185) «Οργανισμός του Υπουρ−

γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

6. Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012

(ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών

και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

και Μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−

νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και

σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»

(ΦΕΚ Α 152).

7. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−

ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α 141).

8. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221).

9. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του

Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α 140).

10. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών (ΦΕΚ Α 134).

11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε

με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

12. Της Α2−718/31.07.2014 απόφασης «Κανόνες Διακίνη−

σης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» (ΦΕΚ Β 2090).

13. Της με αρ. Α4−766/13.12.2013 απόφασης του Υφυ−

πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Πωλήσεις

εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές» (ΦΕΚ Β 3234).

14. Της με αρ. 54169/3.11.2014 Απόφασης του Πρωθυ−

πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−

κότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Β 2944).

15. Της με αρ. Α4−598/25.07.2014 απόφασης του Υφυ−

πουργού Ανάπτυξης με την οποία συγκροτήθηκε ομάδα

36595

36596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


εργασίας για την επεξεργασία σχεδίου κώδικα δεο−

ντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά

τις προσφορές, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες,

κατόπιν διαβούλευσης με τους συλλογικούς φορείς της

αγοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της

ομάδας εργασίας.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−

ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του κατα−

ναλωτή μέσω της θέσπισης κανόνων σχετικά με επι−

κοινωνίες πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με

μειωμένη τιμή ή με πρόσθετο όφελος ή με προσδοκία

οφέλους κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών,

προωθητικών ενεργειών ή άλλων συναφών πρακτικών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Oι τιμές διακυμαίνονται ελεύθερα σε όλη τη διάρ−

κεια του έτους.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στα φυσικά και νομικά πρό−

σωπα που δραστηριοποιούνται σε πωλήσεις προϊόντων

και παροχή υπηρεσιών με την επιφύλαξη των διατάξεων:

(α) του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173).

(β) της υπ’ αρ. Α2−718/31.7.2014 απόφασης «Κανόνες

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπη−

ρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» (ΦΕΚ Β 2090), εφεξής «Κα−

νόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ».

(γ) του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191), όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

(δ) της υπ’ αρ. Α4−766/13.12.2013 απόφασης του Υφυ−

πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Πωλήσεις

εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές» (ΦΕΚ Β 3234).

Άρθρο 3

Χρόνος και εύρος διενέργειας των πρακτικών

εμπορικής επικοινωνίας με τον καταναλωτή

1. Εκπτώσεις διενεργούνται τέσσερις (4) φορές το χρό−

νο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15

του ν. 4177/2013. Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός

από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμέ−

νης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται

με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική

επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται

μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνό−

λου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται

στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε

άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό

έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορε−

τικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα

πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου πο−

σοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση

θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα

είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

2. Οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊ−

όντων ορισμένης κατηγορίας πραγματοποιούνται καθ’

όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους

των εκπτώσεων. Κατά τη διενέργεια των προσφορών

θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η

νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το

ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του κατα−

στήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται

τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν

επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα

υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των ειδών

που διαθέτει το κατάστημα.

3. Για τις προωθητικές ενέργειες εφαρμόζεται αναλο−

γικά το άρθρο 98 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Άρθρο 4

Επικοινωνία μείωσης τιμής

1. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, προσφορών και

προωθητικών ενεργειών πρέπει να εμφανίζεται η παλαιά

και η νέα μειωμένη τιμή του προϊόντος ή το πρόσθετο

όφελος στην περίπτωση των προωθητικών ενεργειών,

προκειμένου η σύγκριση τους να είναι απλή και σαφής.

2. Συμπληρωματικά μπορεί να αναφέρεται και το αντί−

στοιχο ποσοστό έκπτωσης στο χώρο πώλησης γενικά

ή ανά προϊόν κατά τους όρους της παρούσας.

3. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλ−

λεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην

αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.

4. Οι υπεύθυνοι των σημείων πώλησης που υπάγονται

στην παρούσα θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να

είναι σε θέση να αποδείξουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο,

είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

που τάσσεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι η

παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα,

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

5. Όπου στην παρούσα αναφέρεται το είδος του προ−

ϊόντος νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται

στην επιχείρηση.

6. Οι πρακτικές επικοινωνίας του παρόντος διενερ−

γούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προ−

αιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 5

Καταστήματα STOCK και OUTLET

1. Χαρακτηρίζονται ως καταστήματα STOCK ή OUTLET

τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων εκεί−

νων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρα−

κάτω κατηγορίες:

(α) αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων

(σεζόν)

(β) αποθέματα παλαιάς μόδας

(γ) αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπο−

ρεύσιμων εμπορικών κωδικών

(δ) αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών

(ε) παλαιά εν γένει αποθέματα

(στ) είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλω−

τικών συνηθειών

(ζ) είδη πλεονάζουσας παραγωγής

(η) είδη που επιστράφηκαν και/ή αποθέματα λόγω

ακύρωσης παραγγελιών

(θ) είδη που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πειραματικές

σειρές ή είναι δείγματα.

2. Επιπλέον των ανωτέρω ειδών τα καταστήματα

STOCK επιτρέπεται να πωλούν μεταχειρισμένα και

ελαττωματικά προϊόντα.

3. Τα χαρακτηριζόμενα ως καταστήματα STOCK ή

OUTLET, για να λειτουργήσουν, θα πρέπει να έχουν

προβεί σε έναρξη εργασιών ως καταστήματα STOCK ή

ως καταστήματα OUTLET στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 36597

4. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται

να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από

τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης,

διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με

τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή

διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Προαιρετικά,

επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος

και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον κατανα−

λωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώ−

σεων ή προσφορών, κατά το άρθρο 3 της παρούσας, τα

καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις

πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και,

με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να

αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινω−

νία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».

5. Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα STOCK ή

OUTLET υποχρεούνται να αναφέρουν στις πινακίδες

τους και σε κάθε επικοινωνία με τον καταναλωτή, μαζί

με την τιμή του προϊόντος και το ιδιαίτερο χαρακτηριστι−

κό του, κατά τις διακρίσεις των παραγράφων 1 και 2, σε

περίπτωση δε ελαττωματικού προϊόντος, το ελάττωμα

θα σημειώνεται κατά τρόπο σαφή επί του προϊόντος.

Άρθρο 6

Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταγγελιών

1. Στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή τηρείται βάση καταγγελιών, για την κα−

ταχώριση σε αυτό, των πάσης φύσεως καταγγελιών

καταναλωτών.

2. Η καταχώριση της καταγγελίας γίνεται μέσω της

ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή www.1520.gov.gr, με τη χρή−

ση ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία ο καταναλωτής

συμπληρώνει τα στοιχεία του καθώς και τα στοιχεία

της επιχείρησης, την πρακτική της οποίας επιθυμεί να

καταγγείλει.

Άρθρο 7

Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας

επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων των άρθρων 21−

23 του ν. 4177/2013, καθώς και οι κυρώσεις των σχετικών

διατάξεων της Α2−718/31.07.2014 υπουργικής απόφασης

«Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παρο−

χής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» (ΦΕΚ Β 2090).

Άρθρο 8

Ελεγκτικές αρχές

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής

της παρούσας είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 17 του

ν. 4177/2013.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορι−

σμοί του ν. 4177/2013 (Α΄173), της υπουργικής απόφασης

Α2−718 ΔΙΕΠΠΥ (Β΄2090) και του ν. 2251/1994 όπως τρο−

ποποιήθηκε και ισχύει, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά

στην παρούσα.

2. Πλέον των ορισμών αυτών για την εφαρμογή της

παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι:

Α. Κατηγορίες εμπορικής επικοινωνίας που διενερ−

γούνται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προ−

αιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα:

I. Εκπτώσεις: Μειώσεις τιμών καθορισμένης χρονικής

περιόδου που διενεργούνται γενικευμένα ως προς το

εύρος των προϊόντων και των σημείων πώλησης.

II. Προσφορές – Προωθητικές ενέργειες: Πρακτικές μεί−

ωσης τιμών ή παροχής πρόσθετου οφέλους προϊόντων

ή υπηρεσιών ή προσδοκίας οφέλους που πραγματοποι−

ούνται για ορισμένη ποσότητα.

Β. Λοιποί ορισμοί:

I. Πρόσκληση για αγορά: η εμπορική επικοινωνία στην

οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

και η τιμή με τρόπο που ενδείκνυται για τα μέσα της

εμπορικής επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται,

έτσι ώστε να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να

πραγματοποιήσει την αγορά,

II. Εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους

καταναλωτές: κάθε πράξη, τρόπος συμπεριφοράς ή

εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμ−

βανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός

προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση,

πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε

καταναλωτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδεικτικές κατευθύνσεις

για τον κώδικα δεοντολογίας

• Εάν δεν επιχειρείται σύγκριση τιμών, θα πρέπει να

αποφεύγεται η χρήση λέξεων, φράσεων, εικόνων ή συμ−

βόλων που υπό κανονικές συνθήκες είναι πιθανόν να

δώσει στους καταναλωτές την εντύπωση ότι γίνεται

σύγκριση τιμών.

• Οι μειώσεις τιμής γίνονται επί της ήδη αναγραμμέ−

νης τιμής για προϊόν που διατίθεται στο ίδιο κατάστημα

ή υποκατάστημα.

• Εάν η μείωση τιμής ισχύει μόνον για καταναλωτές

που διαθέτουν κάρτα πιστότητας του καταστήματος,

τότε θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά στην επικοινω−

νία μείωσης τιμής ότι αυτή ισχύει μόνον σε συνδυασμό

με τη χρήση της κάρτας. Επίσης, εάν η μείωση τιμής

ενός προϊόντος αφορά σε ειδική ομάδα καταναλωτών,

τούτο θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά δίπλα στην

τιμή του προϊόντος.

• Εάν η μειωμένη τιμή ισχύει για συγκεκριμένο τύπο

προϊόντος ως προς το μέγεθος ή το χρώμα κ.λπ., θα

πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά ότι «είναι διαθέσιμο

σε άλλα χρώματα χωρίς έκπτωση», «είναι διαθέσιμο σε

αυξημένη τιμή» κ.ο.κ.

• Εάν διαφημίζεται ότι όλα τα αγαθά είναι σε έκπτω−

ση (π.χ., στην μισή τιμή), όμως μεμονωμένα αντικείμενα

που παρατίθενται σε πώληση για ειδικό σκοπό φέρουν

τιμές άλλου πωλητού, τότε τα αντικείμενα αυτά πρέπει

να εξαιρούνται σαφώς στην διαφήμιση (ανακοίνωση).

• Εάν η συσκευασία φέρει μείωση τιμής, τότε αυτή

θα πρέπει να αποτυπώνεται σε αντίστοιχη ένδειξη επί

της πινακίδας.

• Για τα εποχικά προϊόντα δεν νοείται σύγκριση με τις

τιμές που αυτά έχουν όταν είναι εκτός εποχής.

36598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

F

Αριθμ. Υ5β/Γ.Π./οικ. 97761 (2)

Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/

29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) Υπουργικής Από−

φασης όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και

ισχύει .

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 17 του ν. 2716/1999

(ΦΕΚ 96/τ.Α΄/17.5.99) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» όπως

ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014)

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005

(ΦΕΚ Α΄98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της

απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ. 1962/21−9−2000 (ΦΕΚ 1268/

τ.Β΄/19.10.2000) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορι−

σμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, δι−

αδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση

σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας

λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό

Κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό Τομέα» όπως τρο−

ποποιήθηκε και ισχύει

5. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./126064/19.12.2003 (ΦΕΚ

1916/τ.Β΄/23.12.2003) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ.

1962/21.9.2000 (ΦΕΚ 1268/τ.Β΄/19.10.2000) Υπουργικής

Απόφασης».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/29.07.2010 (ΦΕΚ

1506/τ.Β΄/6.9.2010) Υπουργική Απόφαση με θέμα

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ5β/

Γ.Π.οικ./126064/19−12−2003 (ΦΕΚ 1916/τ.Β΄/23.12.2003)

Υπουργικής Απόφασης».

7. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π. οικ. 33005/29−3−2012

(ΦΕΚ 1175/τ.Β΄/10−04−2012) Υπουργική Απόφαση με

θέμα «Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ.

95047/29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β/6.9.2010) υπουργικής

απόφασης».

8. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π./78528/20−8−2013

(ΦΕΚ 2114/τ.Β΄/27.8.2013) Απόφαση με θέμα: «Τροπο−

ποίηση της αρ. Υ5β/οικ. 1962/21−9−2000 (ΦΕΚ 1268/Β/

10−10−2000) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποι−

ήθηκε και ισχύει

9. Την με αριθμ. Γ.Υ./οικ. 6169/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016/τ.Β΄/

7−11−2014) απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην

Υφυπουργό Υγείας Αικατερίνη Παπακώστα.

10. Το από 24/4/13 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του

Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και

Ένταξης Laszlo Andor και του Υπουργού Υγείας Ανδρέα

Λυκουρέντζου.

11. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 44184/17.05.2013 (ΦΕΚ 1377/

τ.Β΄/6.6.2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση

και συμπλήρωση της αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./95047/20−7−2010

(ΦΕΚ 1506/ Β΄/6−9−2010) υπουργικής απόφασης

12. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ. 78523/19.08.2013 (ΦΕΚ

2199/τ.Β΄/6.9.2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παρά−

ταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./44184/17−05−2013

(ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/6−6−2013) υπουργικής απόφασης.

13. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π./οικ. 6315/21−1−2014 (ΦΕΚ 148/

τ. Β΄/28−11−2014) Απόφαση με θέμα: «Παράταση ισχύος

της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π./95047/29−7−2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/

6−9−2010) Υπουργικής Απόφασης.

14. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π./οικ. 68700/4−8−2014 (ΦΕΚ

2166/τ.Β΄/7−8−2014) Απόφαση με θέμα: «Παράταση ισχύος

της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./95047/29.7.2010 (ΦΕΚ 1506/

τ. Β΄/6.9.2010) Υπουργικής απόφασης όπως τροποποιή−

θηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

15. Το γεγονός ότι δεν ανακαλείται η λειτουργία των

Μονάδων Ψυχικής Υγείας ακόμα και στην περίπτωση

που δεν έχουν εκδοθεί Άδειες Λειτουργίας, στις οποίες

δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές

του άρθρου 16 παρ. 2 του π.δ. 247/1991 (Α΄ 93) και του

άρθρου 6 παρ. 4 του π.δ. 235/2000 (Α΄ 199).

16. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ελέγχει

διοικητικά και οικονομικά τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

17. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των κτιριολογικών ελέγ−

χων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και το γεγονός ότι

οι φορείς οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διαπιστω−

θείσες ελλείψεις − αποκλίσεις, στις κτιριακές και λοιπές

εγκαταστάσεις καθώς και στον εξοπλισμό.

18. Την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας των Μονά−

δων Ψυχικής Υγείας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου

σκοπού της προστασίας της ψυχικής υγείας και την

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές

διαταραχές, αποφασίζουμε:

Την παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ.

95047/29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) Υπουργικής

Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση

της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./126064/19−12−2003 (ΦΕΚ 1916/

τ. Β΄/23.12.2003) υπουργικής απόφασης», όπως τροπο−

ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις ως άνω με

αριθ. 11,12,13 και 14 υπουργική απόφαση, έως 31−12−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ − ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

F

Αριθμ. οικ. 64010/5841 (3)

Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουρ−

γικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋπο−

θέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57)

β. του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και

λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημά−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 36599

των– Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 49)

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικο−

ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του

π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−

κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄ 152).

ε. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

στ. του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (ΦΕΚ Α΄ 176).

ζ. της υπ’ αριθμ. 2821/2014 απόφασης του Πρωθυ−

πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδό−

πουλου» (ΦΕΚ Β΄ 2893).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−

τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθμ. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουργική από−

φαση, τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 «Αναγκαίο προσωπικό» του κεφαλαίου Α΄

«Προσωπικό Δημοσίων ΚΤΕΟ», όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α. Η περίπτωση γγ΄ της παρ. 1α αντικαθίσταται ως

εξής:

«γγ. Τυπικά προσόντα:

i) Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανο−

λόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου − ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού−μηχανολόγου, μη−

χανικού παραγωγής και διοίκησης, χημικού, μέλη Τ.Ε.Ε.

ή άλλης ισότιμης σχολής ή

ii) Πτυχιούχος τεχνολογικής εκπαίδευσης των τμη−

μάτων: μηχανολογίας, μηχανικών οχημάτων, ηλεκτρο−

λόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, ναυπηγών

μηχανικών, μηχανικών τεχνολογιών αντιρρύπανσης,

μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας, μηχανικής βιοσυ−

στημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής ή

iii) Απόφοιτος Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης

σχολής»

β. Η περίπτωση γγ΄ της παρ. 1β αντικαθίσταται ως

εξής:

«γγ. Τυπικά προσόντα:

i) Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανολό−

γου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου−ηλεκτρολόγου, ηλε−

κτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού−μηχανολόγου, μηχανι−

κού παραγωγής και διοίκησης, χημικού, μέλη Τ.Ε.Ε. ή

άλλης ισότιμης σχολής ή

ii) Πτυχιούχος τεχνολογικής εκπαίδευσης των τμη−

μάτων: μηχανολογίας, μηχανικών οχημάτων, ηλεκτρο−

λόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, ναυπηγών

μηχανικών, μηχανικών τεχνολογιών αντιρρύπανσης,

μηχανικών ενεργειακής τεχνολογίας, μηχανικής βιοσυ−

στημάτων ή άλλης ισότιμης σχολής ή

iii) Απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυ−

τικού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισό−

τιμης σχολής ή

iv) Απόφοιτος Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ειδι−

κότητας «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων

Αυτοκινήτου» του τομέα Οχημάτων ή «Τεχνικός Οχημά−

των» του τομέα Μηχανολογίας ή «Μηχανικών Εμπορικού

Ναυτικού» του Τομέα Ναυτικού Μηχανικών ή «Μηχανικός

Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα Μηχανικών ή άλλης

ισότιμης σχολής ή

v) Απόφοιτος Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικό−

τητας «Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου»

ή «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου»

ή «Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή άλλης

ισότιμης σχολής ή

vi) Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ−

τηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου ειδικότητας «Μηχανών και

Συστημάτων Αυτοκινήτου» του μηχανολογικού τομέα

ή «Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού

Αυτοκινήτου» του ηλεκτρολογικού τομέα ή άλλης ισό−

τιμης σχολής ή

vii) Απόφοιτος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι−

σης (Ι.Ε.Κ) ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημά−

των» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» ή «Τεχνικός Μοτοπο−

δηλάτων και Μοτοσυκλετών» της ομάδας μηχανολογίας

ή «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων» της

ομάδας ηλεκτρολογίας ή άλλης ισότιμης σχολής»

2. Το άρθρο 11 «Λοιπές μηχανογραφικές απαιτήσεις»

του κεφαλαίου Β’ «Εξοπλισμός Δημοσίων ΚΤΕΟ» αντι−

καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Λοιπές Μηχανογραφικές απαιτήσεις

1. Τα ρολόγια των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμ−

μών ελέγχου είναι συγχρονισμένα με την εθνική ώρα

Ελλάδας.

2. Ψηφιακή υπογραφή των πρωτογενών δεδομένων

ελέγχου (μετρήσεων) των μηχανημάτων των αυτομάτων

γραμμών

α. Τα πρωτογενή δεδομένα ελέγχου (μετρήσεις) των

μηχανημάτων των αυτομάτων γραμμών υπογράφονται

ψηφιακά με χρήση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού

(certificate), σύμφωνα με τον ορισμό του π.δ. 150/2001

(ΦΕΚ 125Α΄), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά

τους, καθώς και η ταυτοπροσωπία του αποστολέα.

β. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για την ψηφιακή

υπογραφή εγκαθίστανται σε σημείο προ της εισόδου

των πρωτογενών δεδομένων ελέγχου (μετρήσεων) στη

μηχανογραφική εφαρμογή του ΚΤΕΟ, μέσω κατάλληλου

λογισμικού, το οποίο δημιουργείται και εγκαθίσταται

από τον υπεύθυνο του μηχανογραφικού συστήματος

του ΚΤΕΟ, ήτοι τον προμηθευτή του μηχανογραφικού

συστήματος ή τυχόν άλλο πρόσωπο/φορέα που έχει

επιφορτιστεί με την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη,

τη συντήρηση και την αναβάθμιση του συστήματος.

γ. Τα ιδιωτικά κλειδιά των αναγνωρισμένων πιστοποιη−

τικών για την ψηφιακή υπογραφή, δεν κοινοποιούνται σε

κανένα άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί

ότι τα ιδιωτικά κλειδιά εκχωρήθηκαν από τον υπεύθυνο

του μηχανογραφικού συστήματος σε άλλο πρόσωπο, ο

υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος καθίστα−

36600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ται υπόχρεος αποζημίωσης του Δημοσίου και του οι−

κείου ΝΠΔΔ (Διοικητικής Περιφέρειας), κατά τις γενικές

διατάξεις, καθότι θίγεται η αξιοπιστία του συστήματος

που έχει καθιερώσει το κράτος και λειτουργεί στον

οικείο φορέα (ΝΠΔΔ – ΟΤΑ).

δ. Το λογισμικό εγκατάστασης των αναγνωρισμένων

πιστοποιητικών για την ψηφιακή υπογραφή:

− ενεργοποιείται αυτόματα με την εκκίνηση/επανεκκί−

νηση των κεντρικών μονάδων των αυτομάτων γραμμών

− πέραν του υπευθύνου του μηχανογραφικού συστή−

ματος, δεν είναι προσβάσιμο (οποιοδήποτε μέρος του)

από κανένα άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του

χρήστη (ΚΤΕΟ)

− είναι προστατευμένο με τους ενδεδειγμένους τε−

χνικά τρόπους από τον κατά τα ανωτέρω εγκαταστάτη

του, ο οποίος εγγυάται τη σωστή λειτουργία του και

οφείλει να καταγγέλλει κάθε προσπάθεια παραβίασής

του από τρίτους που περιέρχεται σε γνώση του

3. Πρόσβαση στο λογισμικό της κεντρικής μονάδας

της αυτόματης γραμμής ελέγχου

α. Η πρόσβαση στο λογισμικό των κεντρικών μονάδων

των αυτόματων γραμμών ελέγχου επιτρέπεται μόνο με

χρήση ειδικού κωδικού πρόσβασης.

β. Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβα−

σης γνωστοποιείται στον υπεύθυνο του μηχανογραφι−

κού συστήματος του ΚΤΕΟ, από τον «κατασκευαστή» της

αυτομάτου γραμμής, ή τον «εξουσιοδοτημένο αντιπρό−

σωπο», ή τον «εισαγωγέα» (εφόσον η αυτόματη γραμμή

διατίθεται από τρίτη χώρα στην κοινοτική αγορά), ή

το «διανομέα», όπως οι προαναφερθείσες έννοιες κα−

θιερώθηκαν με την αριθμ. 768/2008/ΕΚ Απόφαση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό

πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση

της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος, έχει το

δικαίωμα είτε να αλλάξει τον εργοστασιακά προεπιλεγ−

μένο κωδικό με νέο κωδικό επιλογής του, είτε να εγκατα−

στήσει μέσω πρόσθετου ειδικού λογισμικού ή διαδικασιών,

δεύτερο κωδικό, για την εξασφάλιση του περιορισμού της

διαχείρισης της πρόσβασης στο λογισμικό της κεντρικής

μονάδας αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.

Ουδείς εκ των ανωτέρω κωδικών εκχωρείται σε άλλο

πρόσωπο. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί εκχώρηση

από τον υπεύθυνο του μηχανογραφικού συστήματος

σε άλλο πρόσωπο, ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού

συστήματος καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του Δη−

μοσίου και του οικείου ΝΠΔΔ (Διοικητικής Περιφέρειας),

κατά τις γενικές διατάξεις, καθότι θίγεται η αξιοπιστία

του συστήματος που έχει καθιερώσει το κράτος και

λειτουργεί στον οικείο φορέα (ΝΠΔΔ – ΟΤΑ).

γ. Σε περίπτωση που κάποιο άλλο πρόσωπο (ή φορέ−

ας) χρειάζεται να έχει νόμιμη πρόσβαση στο λογισμικό

της κεντρικής μονάδας κάποιας αυτόματης γραμμής

ελέγχου (π.χ. υπεύθυνος συντήρησης, υπεύθυνος δι−

ακρίβωσης κ.ο.κ.), ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού

συστήματος, υποχρεούται να κάνει χρήση του κωδικού,

ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση προσωρινά και για όσο

χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση των

απαραίτητων εργασιών.

δ. Ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος

του ΚΤΕΟ οφείλει να τηρεί «ημερολόγιο πρόσβασης

στο λογισμικό των κεντρικών μονάδων των αυτόμα−

των γραμμών», στο οποίο, πέραν της ημερομηνίας, θα

καταγράφονται η χρονική διάρκεια της πρόσβασης, τα

στοιχεία του προσώπου ή φορέα που απέκτησε κατά

τα ανωτέρω προσωρινά την πρόσβαση καθώς και η

αιτιολογία (είδος εκτελεσθεισών εργασιών).

4. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να κοινοποιήσει στη

Δ.Ο.Π. του ΥΠΥΜΕΔΙ τις γραμμογραφήσεις όλων των

αρχείων με δεδομένα που παράγονται από τις αυτό−

ματες γραμμές του.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−

μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 3 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. 6878 (4)

Τροποποίηση της με αρ. 6724/27.10.2014 απόφασης με

θέμα «Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Γενικής Δι−

εύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύν−

σεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του

Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για υπογρα−

φή εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 2984/

B/5.11.2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. των άρθρων 8 και 9 του ν.2690/1999 «Κύρωση του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ Α΄/45)

2. του άρθρου 81 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονι−

σμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/101)

3. των άρθρων 51, 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι−

κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98)

4. του π.δ. 108/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Μα−

κεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ A΄/175)

5. του π.δ. 358/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄/158).

6. του άρθρου 7 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−

νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−

ρεσιών» (ΦΕΚ Α΄/141) όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 5 παράγραφος 1 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160)

και ισχύει.

7. του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/134)

8. Τη με αρ. 6724/27.10.2014 απόφασης με θέμα «Εξου−

σιοδότηση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και

στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών

Τμημάτων και Τμημάτων του Υπουργείου Μακεδονίας

και Θράκης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υπουρ−

γού» (ΦΕΚ 2984/ Β΄/2014)

Β. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο−

δοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου

Μακεδονίας και Θράκης και την ταχεία διεκπεραίωση

των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 36601

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αρ. 6724/27.10.2014 απόφαση του

Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Εξουσιοδό−

τηση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και στους

Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμη−

μάτων και Τμημάτων του Υπουργείου Μακεδονίας και

Θράκης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υπουργού»

(ΦΕΚ 2984/Β΄/2014) ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 « Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης»

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«19. Την ετήσια απόφαση προσδιορισμού της λειτουρ−

γίας κάθε τηλεφωνικής γραμμής για τις μονάδες του

Υπουργείου και τις συστεγαζόμενες υπηρεσίες που

εξυπηρετούνται από αυτό.»

2. Στο άρθρο 2 «Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οι−

κονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλε−

κτρονικής Διακυβέρνησης» προστίθενται οι ακόλουθες

παράγραφοι:

«13. Τη διενέργεια συνοπτικών(πρόχειρων) διαγωνι−

σμών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων τους, την

υπογραφή και παρακολούθηση όλων των συμβάσεων

έως του ποσού των 15.000 €.

14. Τις αποφάσεις ανάληψης δαπανών και όλα τα έγ−

γραφα για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης προ−

μηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, από

το ποσό των 5.001 € έως το ποσό των 15.000 €.

15. Τα αιτήματα μεταφοράς και αυξομειώσεων πιστώ−

σεων, καθώς και τις αυξήσεις ποσοστών διάθεσης μέχρι

του ποσού των 10.000 €.»

3. Στο άρθρο 11 «Ο Προϊστάμενος του τμήματος οικο−

νομικής διαχείρισης και εκκαθάρισης αποδοχών» προ−

στίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:

«16. Τις αποφάσεις ανάληψης δαπανών και όλα τα

σχετικά έγγραφα για την εκκαθάριση κάθε είδους δα−

πάνης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης

έργων, έως του ποσού των 5.000 €.»

4. Στο άρθρο 15 « Ο Προϊστάμενος του τμήματος τεχνι−

κών υπηρεσιών» προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«9. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εγκατάσταση, συ−

ντήρηση, παρακολούθηση και υποστήριξη των τηλεφω−

νικών συνδέσεων και δικτύων για την εξυπηρέτηση των

Υπηρεσιών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.»

5. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 3 « Ο Προϊστά−

μενος τη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού»

ως ακολούθως:

«2. Τις αιτιολογικές εκθέσεις για το χαρακτηρισμό

κτιρίων ή συνόλων ως διατηρητέων καθώς και ζωνών

προστασίας, στοιχείων ανθρωπογενούς χαρακτήρα

όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του NOK.»

6. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 13 «Ο Προϊ−

στάμενος του τμήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

ως ακολούθως:

«1. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εγκατάσταση, συ−

ντήρηση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημά−

των, εφαρμογών λογισμικού, δικτυακών υποδομών, και

διαδικτυακού τόπου για την εξυπηρέτηση των Υπηρε−

σιών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Αριθμ. 96324 (5)

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότη−

τα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Μηχανιώνας του Δήμου

Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.344/1976

(Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/11−06−1976), όπως τροποποιήθηκε με τις

όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ.

113/Α΄/15−06−1995).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 127080/57460/21.12.2010 Από−

φασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−

νικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική

περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται με τον Ν.

3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι Δημοτικές

Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική περιφέρεια να ταυ−

τίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας Δημοτικής Ενότητας.

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53844/10−07−2013 (ΦΕΚ 2017/

Β΄/16−08−2013) (Άρθρο 2) απόφαση του Γενικού Γραμμα−

τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θρά−

κης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων

και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους

προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

5. Το αριθ. πρωτ. 31381/24.10.2014 έγγραφο του Δήμου

Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με την αριθμ.

448/31381/23−10−2014 απόφαση ανάθεσης άσκησης διο−

ρισμού καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα

Μηχανίωνας του οικείου φορέα υπαλλήλου του, για την

εύρυθμη λειτουργία του Ληξιαρχείου στη συγκεκριμένη

Δημοτική Ενότητα.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−

καλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του

Δήμου Θερμαϊκού, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενό−

τητα Μηχανιώνας (Ληξιαρχική Περιφέρεια) του Δήμου

Θερμαϊκού στην υπάλληλο, Θάλεια Μιχαλακοπούλου του

Περικλή, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α.

και Ν.Π. Νομού Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

F

Αριθμ. 98269 (6)

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότη−

τα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Λαχανά του Δήμου Λα−

γκαδά Νομού Θεσσαλονίκης».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.344/1976

(Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/11−06−1976), όπως τροποποιήθηκε με τις

όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ.

113/Α΄/15−06−1995).

36602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 127080/57460/21.12.2010

Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η

ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται

με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και

οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική

περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια

μιας Δημοτικής Ενότητας.

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53844/10−07−2013 (ΦΕΚ 2017/

Β΄/16−08−2013) (΄Αρθρο 2) απόφαση του Γενικού Γραμμα−

τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θρά−

κης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων

και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους

προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

5. Το αριθ. πρωτ. 46.973/21.10.2014 έγγραφο του Δήμου

Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με την αριθμ.

569/46.973/21−10−2014 απόφαση − πρόταση διορισμού −

αντικατάστασης υπαλλήλου με καθήκοντα Ληξιάρχου

στη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Λαχα−

νά του οικείου φορέα. Με την συγκεκριμένη πρόταση

αντικαθίσταται η Αθηνά Τραγιαννίδου του Αντωνίου,

κλάδου ΔΕ Διοικητικών, με βαθμό Δ΄, από τον Γεώργιο

Τάκη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών , με βαθμό Δ΄,

λόγω μετακίνησης της στο Γραφείο Διοικητικών και Οι−

κονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται

πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λα−

γκαδά, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου για τη Δημοτική

Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Λαχανά του Δήμου

Λαγκαδά στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, Γεώργιο

Τάκη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Δ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α.

και Ν.Π. Νομού Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02031071911140008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Share this post