Φορολογικός νόμος 4646/2019_Πώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις

Φορολογικός νόμος 4646/2019_Πώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Στον φορολογικό νόμο 4646/2019, που ψηφίστηκε στις 12.12.2019, εισάγονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

– Για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες (πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγροτικών συνεταιρισμών) μειώνεται από 28% σε 24%.

– Μειώνεται σε 5% (από 10%) ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης μερισμάτων για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά.

– Καταργείται η διάταξη με την οποία είχε επεκταθεί νομοθετικά η εισφορά 0,6% του Ν.1028/1975 στις πιστώσεις από χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως εταιρείες factoring και leasing.

– Ορίζεται ρητώς ότι αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

Εκπιπτόμενες δαπάνες

– Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020, προστίθενται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν εφόσον η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν.

– Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση κατά 30% για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζομένους και την προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι:

α) Την αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.

β) Τη μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50) g CO2/Km, με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

γ) Την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως πενήντα (50) g CO2/Km.

– Προβλέπεται ότι για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020, για να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, οι δαπάνες ενοικίων θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

– Εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

– Εισάγονται νέες κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης, καθώς και νέοι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km

– Επανυπολογίζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αποκλειστικά για το έτος 2018 σε 95% του βεβαιωθέντος φόρου βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Διαγραφή απαιτήσεων

Παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς επισφαλών απαιτήσεων έως 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ακόμη και όταν δεν έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής για φορολογικούς σκοπούς των απαιτήσεων που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη και χωρίς να απαιτείται να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης θα εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ.

Πώληση συμμετοχών

Εισάγεται, με ισχύ από 01.07.2020, νέα διάταξη σύμφωνα με την οποία απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος η υπεραξία από πώληση ελληνικών και κοινοτικών θυγατρικών εταιρειών, εφόσον μεταξύ άλλων η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από 10% και έχει διακρατηθεί για τουλάχιστον 24 μήνες. Τα ανωτέρω αναφερόμενα εισοδήματα δεν φορολογούνται ούτε κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών που συνδέονται με την εν λόγω συμμετοχή.

πηγή:kathimerini.gr

Share this post