Στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι οφειλές και του 2017

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι οφειλές και του 2017

Τη διαδικασία που απαιτείται προκειμένου ένας οφειλέτης να διαγράψει εκκρεμή αίτησή του, να υποβάλει νέα προκειμένου να υπαχθούν και άλλες οφειλές προς ρύθμιση στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν τον περασμένο Ιούνιο στον νόμο 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση και οφειλών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ μέχρι πρότινος αφορούσε μόνο οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται, επίσης, συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση όλων των βημάτων της διαδικασίας, οι οποίες δεν είχαν καθοριστεί πλήρως με τον νόμο 4469/2017 με τον οποίο θεσπίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Πρόκειται για ενέργεια με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των οφειλετών και των πιστωτών τους, καθώς μέχρι σήμερα η διαδικασία έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρονοβόρος.

Ειδικότερα, η νέα υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

• Ο συντονιστής δίνει προθεσμία 10 ημερών για τη συμπλήρωση της αίτησης ή τη διόρθωση σφαλμάτων σε αυτή και προθεσμία 20 ημερών εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη. Ως ημέρες σε όλες τις διαδικασίες θεωρούνται οι εργάσιμες.

• Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή διενεργείται εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του.

• Εάν τα σφάλματα αυτά δεν μπορούν να διορθωθούν, ο οφειλέτης κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματός του στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μπορεί να διαγράψει την αίτησή του και ταυτόχρονα να την επανυποβάλει. Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή.

• Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας προβλέπεται πλέον ότι ο συντονιστής πρέπει εντός δύο ημερών (πρώτα δεν προβλεπόταν συγκεκριμένος χρόνος) να συντάξει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας, το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΓΔΙΧ, στον αιτούντα και στους πιστωτές. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο συντονιστής πρέπει να κοινοποιήσει εντός 2 ημερών σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά. Τα παραπάνω προϋποθέτουν έκδοση απόφασης από την ΕΓΔΙΧ για τη μη δυνατότητα διόρθωσης του σφάλματος και ανάγκης διαγραφής της αίτησης.

• Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο οφειλέτης θέλει να διαγράψει εκκρεμή αίτηση προκειμένου να συμπεριλάβει σε αυτήν και άλλες οφειλές (του 2017) δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση από την ΕΓΔΙΧ.

• Διαγραφή της αίτησής τους μπορούν επίσης να ζητήσουν και οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν το κριτήριο της πτωχευτικής ικανότητας π.χ. αγρότες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για να ξεκινήσουν διμερή διαπραγμάτευση με Δημόσιο και ΕΦΚΑ (διαδικασία του άρθρου 15).

• Η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων.

• Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο συντονιστής πρέπει να συντάξει το πρακτικό αποτυχίας εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.

• Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που καταψήφισαν την πρόταση αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως στον συντονιστή ενστάσεις κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης εντός το πολύ 40 ημερών από την επομένη της καταψήφισης της πρότασης αναδιάρθρωσης.

• Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά τη διαδικασία από συμμετέχοντες πιστωτές πρέπει να υποβληθούν εντός 5 ημερών.

• Το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας πρέπει να υποβάλλεται από τον συντονιστή εντός 10 ημερών.

• Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η παράταση χορηγείται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος για τον οποίο είναι αδύνατη η ανταπόκριση του μέρους που τη ζητεί χωρίς υπαιτιότητά του, ή που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του. Εάν δοθεί παράταση, πάντως, δεν σημαίνει ότι επεκτείνεται το διάστημα αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη. Αυτό αναφέρεται ρητά στην απόφαση προκειμένου να αποφεύγεται κατάχρηση της δυνατότητας υποβολής αιτήματος για παράταση.

• Τέλος, ο οφειλέτης μπορεί μέχρι το στάδιο λήξης της ψηφοφορίας να παραιτηθεί από την αίτησή του. Η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε σχετική σήμανση της παραίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και τα δεδομένα του οφειλέτη τηρούνται για τρία χρόνια

πηγή:ipaideia.gr

Share this post