ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Κατά την συνεδρίαση της 2ης Ιουνίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ, στην σύνθεση του οποίου εκπροσωπείται η ΕΣΕΕ, ασχολήθηκε με το χρόνιο πρόβλημα των ασφαλισμένων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης.

Το ισχύον καθεστώς γι’ αυτούς περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Για όσους έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και οφείλουν, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης από τον Οργανισμό από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μόνον αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν ξεπερνά το ύψος των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη και με ανώτατο όριο των το ποσό των 20.000 ευρώ συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40. Ποσό που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός 2 μηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της οφειλής. Εάν παρέλθει το δίμηνο, θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και στην περίπτωση αυτή έναρξη της σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης της αναπροσαρμοζόμενης κατά τα ισχύοντα οφειλής, με αποτέλεσμα την απώλεια των αναδρομικών συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ, ενόψει και των νέων δεδομένων που ισχύουν μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, εντέλει άκουσε τις θέσεις μας και κυριότατα ότι δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει αποδώσει ποτέ καμία εισφορά να παίρνει την εθνική σύνταξη όταν φτάσει τα 67 χρόνια και ένας έμπορος που έχει καταβάλλει εισφορές για πολλά χρόνια να μην μπορεί να την πάρει ούτε τότε λόγω οφειλών. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε στην σχετική συνεδρίαση, να ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας νομοθετική ρύθμιση, με το εξής περιεχόμενο:

«Στους υποψήφιους συνταξιούχους, που συμπληρώνουν τα 67 χρόνια, με οφειλές πάνω από 20.000 €, ηλικίας 67 ετών και με 20ετή τουλάχιστον ασφάλιση, να χορηγείται σύνταξη ανάλογη με τα έτη που έχουν καταβληθεί εισφορές, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί και εφόσον εξοφληθεί πλήρως η οφειλή η σύνταξη θα προσαυξάνεται ανάλογα. Το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την παρακράτηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης, όπως θα ισχύει κάθε φορά».

Όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση αυτή, την οποία στήριξε η ΕΣΕΕ, αν και ξεκινάει από διαφορετική βάση, εντέλει προσεγγίζει την πάγια θέση της ΕΣΕΕ για κεφαλαιοποίηση οφειλών και μετατροπή τους σε ασφαλιστικό χρόνο. Η διατυπωθείσα ήδη από το 2012 πρότασή μας είναι η μόνη που μπορεί να άρει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει χιλιάδες συνάδελφοι, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνταξη, εξαιτίας της διόγκωσης των χρεών ως άμεσης συνέπειας της επταετούς ύφεσης. Ταυτόχρονα, είναι και η μόνη που μπορεί να τονώσει τη ρευστότητα στο ταμείο μας, επανενεργοποιώντας χιλιάδες ανενεργούς ασφαλιστικά ελεύθερους επαγγελματίες.

Η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ ύψους άνω των 12 δις ευρώ, καταδεικνύει την ανεπάρκεια της υφιστάμενης ρύθμισης για ποσά έως 20.000 ευρώ (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις), καθιστώντας ως επιτακτική ανάγκη τη διεύρυνση του προαναφερθέντος ορίου και για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Η τεκμηριωμένη και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς πρόταση της ΕΣΕΕ για κεφαλαιοποίηση και «πάγωμα» των οφειλών στον ΟΑΕΕ, με δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα τυπικό επιτόκιο ύψους 1%, ενώ στην ουσία οι επιλογές που θα βρίσκονται στη διάθεση του εκάστοτε ενδιαφερομένου, εξειδικεύονται ως εξής:

  • Κατά την περίοδο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συσσωρευμένου χρέους (κεφάλαιο), είτε μέσω της εφάπαξ καταβολής του απαιτούμενου ποσού είτε μέσω αναλογικής παρακράτησης της χορηγούμενης σύνταξης για χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη διαγραφή του χρέους, οπότε και θα προσαρμόζεται η σύνταξη στα προβλεπόμενα επίπεδα.
  • Η δεύτερη εναλλακτική λύση στην οποία η ΕΣΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτυπώνεται στο δικαίωμα που θα πρέπει να παρέχεται στον προς συνταξιοδότηση επιτηδευματία για αποποίηση του ασφαλιστικού χρόνου που θα αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή, μία δυνατότητα που θα έχει ανάλογες επιπτώσεις στις συντάξιμες αποδοχές του (αναλογική μείωση συντάξεων).

Η παραπάνω πρόταση εδράζεται στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και τα οφειλόμενα ποσά θα συνυπολογιστούν στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα λάβει. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εφαρμογή της, συνιστά η άμεση επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών εισφορών από τους συναδέλφους που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης.

Η βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας του ΟΑΕΕ, που θα συνδράμει καθοριστικά στη βιωσιμότητα του Ταμείου, μπορεί να επιτελεστεί μέσω ανεύρεσης λύσεων που διασφαλίζουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και διευκολύνουν ουσιαστικά τους υπόχρεους στη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, το «πάγωμα», η κεφαλαιοποίηση και η μετατροπή οφειλών  άνω των 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ, μέσω της δυνατότητα αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιάζουσες επικρατούσες συνθήκες, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και επίκαιρο αίτημα της αγοράς.

Ενόψει αυτών των εξελίξεων, σας ζητούμε να επαναφέρετε το θέμα της κεφαλαιοποίησης σε γνώση των τοπικών βουλευτών σας, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να επικουρήσουν τις προσπάθειές μας για επαναφορά του θέματος στην πρώτη γραμμή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η υλοποίησή της πρότασής μας θα είναι κέρδος για όλους και θα βοηθήσει το ταμείο μας να καλύψει σημαντικό τμήμα των υποχρεώσεών του, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα σε όσους από εμάς έχουμε οφειλές να επανενταχθούμε ομαλά στον ασφαλιστικό χάρτη της χώρας.

 

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

Βασίλης Κορκίδης                                                               Γιώργος Καρανίκας

 

Share this post