Σημαντική Υπενθύμιση: Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος)

Σημαντική Υπενθύμιση: Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος)

Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019

 Στα πλαίσια της εφαρμογής της αντικαπνιστικής Νομοθεσίας ο Εμπορικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου ενημερώνει, τους επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την υποχρέωσή τους να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019»

Το βιβλίο πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 της υπ. απ. Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019 ΚΥΑ, δηλαδή να είναι ένα βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο.

Η θεώρηση του βιβλίου γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχυδρομική Διέυθυνση και ο Αριθμός Αδείας Λειτουργίας της Επιχείρησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι:

  • Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου
  • και μια μηδενική ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης

Για την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς μπορείτε να απευθύνεστε στo ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου, Τραπεζούντος 31, 1ος όροφος, τις εργάσιμες μέρες από τις 7:30 πμ έως τις 2:30 μμ. Υπεύθυνη κα Αθανασιάδου. Τηλ: 2313304040

Η μη τήρηση του Βιβλίου Αναφοράς  αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά την διεξαγωγή ελέγχου»), συνεπάγεται δε πρόστιμο, όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Δείτε την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ

Share this post