Ρύθμιση οφειλών έως και 120 δόσεις

Ρύθμιση οφειλών έως και 120 δόσεις

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και ΟΤΑ.Σύμφωνα με την Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) επί του σχεδίου νόμου των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» και με βάση τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα:

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), του συνόλου των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.ΚΑ.), που δημιουργήθηκαν έως και 31-12-2018, (συμπεριλαμβανομένων και οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.4469/2017), με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, των:

– μη μισθωτών ασφαλισμένων. Στους εν λόγω οφειλέτες παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

– ασφαλισμένων προς πρώην ΟΓΑ, στους οποίους παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

– εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων. Στους εν λόγω οφειλέτες παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ποσοστού 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής και ποσοστού 50% σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής.

β. Ορίζεται σε (i) εκατόν είκοσι (120), κατ’ ανώτατο όριο, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καταβολής του συνόλου της οφειλής που προκύπτει μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση, (ii) πενήντα (50) ευρώ, για τους μη μισθωτούς και εργοδότες και σε τριάντα (30) ευρώ, για τους ασφαλισμένους προς πρώην ΟΓΑ, το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης.
(άρθρα 1-4)

2. α. Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο, έως και 31-12-2018, δύναται να υπαχθούν στην προτεινόμενη ρύθμιση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.

β. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, η συνολική οφειλή καταβάλλεται σε εκατόν είκοσι (120), κατ’ ανώτατο όριο, μηνιαίες δόσεις, ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ. (άρθρο 5)

3. α. Η υπαγωγή, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, στη ρύθμιση του προς ψήφιση σχεδίου νόμου, οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού της οφειλής στη νέα ρύθμιση.

β. Στο εν λόγω καθεστώς δύναται να υπαχθούν με επιλογή του οφειλέτη και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31-12-2018 και οι οποίες κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 6-8)

4. Προβλέπεται ότι, εάν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό της, είναι κάτω από το προβλεπόμενο όριο [τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ για τους δικαιούχους σύνταξης του πρώην ΟΓΑ και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τους δικαιούχους σύνταξης ΟΑΕΕ], ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.
Ειδικότερα, για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019, το προβλεπόμενο όριο οφειλής διαμορφώνεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. (άρθρο 9)

5. Καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία της ρύθμισης (η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και επιβαρύνεται, εφεξής, με τον οριζόμενο τόκο σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής), η διαδικασία που απαιτείται για την υπαγωγή σε αυτή και ορίζεται η 30-9-2019, ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο προτεινόμενο μέτρο.
(άρθρα 10-13)

6. Προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι:

α. δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής κ.λπ.,

β. αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη καθώς και η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και η τυχόν εκτέλεση ποινής που του έχει επιβληθεί ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται. (άρθρα 14 και 15)

7. Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης ή από την έκπτωση από τη ρύθμιση. (άρθρο 16)

8. α. Αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύθμιση δύναται να απολεσθεί καθώς και οι συνέπειες που επέρχονται μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

β. Με υ.α. δύναται να επανακαθορίζεται η διαδικασία, να παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση κ.λπ. (άρθρα 17 και 18)

9. Τροποποιείται το άρθρο 12 του ν.4387/2016, αναφορικά με τη χορήγηση σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, στα επιζώντα μέλη. Ειδικότερα:

α. Καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί που τίθενται στον επιζόντα σύζυγο προκειμένου να του χορηγηθεί σύνταξη λόγω θανάτου [η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, καταβολή της σύνταξης για τρία (3) έτη σε περίπτωση που ο θάνατος συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55° έτος της ηλικίας του επιζώντος συζύγου κ.λπ.]. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται, εφεξής στους επιζώντες συζύγους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.

β. Παρατείνεται η καταβολή σύνταξης λόγω θανάτου για τα δικαιοδόχα άγαμα τέκνα μέχρι το 24° έτος της ηλικίας τους, αντί μέχρι το 18° που ισχύει, ανεξαρτήτως φοίτησής τους ή μη σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή ΙΕΚ.

γ. Μειώνεται σε τρία (3) έτη, από πέντε (5) που ισχύει, η ελάχιστη διάρκεια γάμου μεταξύ θανόντος συνταξιούχου/ασφαλισμένου και επιζώντος συζύγου, για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από τον επιζώντα σύζυγο.

δ. Αυξάνεται σε 70% από 50% που ισχύει, το ποσοστό επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος, το οποίο δικαιούται να λάβει ο επιζών σύζυγος.

ε. Ορίζεται ότι, το 50% της σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος μετά την παρέλευση της τριετίας, εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων προβλεπόμενων ορίων (του ποσού της εθνικής σύνταξης, ήτοι 384 ευρώ ή των 360 ευρώ).

στ. Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν.4387/2016. (άρθρο 19)

10. Αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) μέχρι πέντε (5) έτη και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού τους. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. (άρθρο 20)

11. Χορηγείται, ειδικά, στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24° έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου. (άρθρο 21)

12. α. Αναστέλλεται, για τις ασφαλιστικές εισφορές των οριζόμενων επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018:

– η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων Ιουνίου 2018 έως Νοεμβρίου 2018 έως τις 31-12-2019. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υποβληθεί, υποβάλλονται από 1-1-2020, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους μήνες,

– η καταβολή τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων έως τις 31-12-2019.

β. Οι δόσεις εκκαθαρίσεων εισφορών του ν.4387/2016 που τίθενται σε αναστολή, εξοφλούνται από 1-1-2020 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις. Δόσεις ρυθμίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται σε αναστολή, καταβάλλονται στο τέλος της σχετικής ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις. (άρθρο 22)

13. Παρατίθενται οι πράξεις και συναλλαγές, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησής του. (άρθρα 23 και 24)

14. α. Αναφέρονται οι όροι βάσει των οποίων δύναται να χορηγηθεί από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για (i) μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος επ’ αυτού, (ii) μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, (iii) μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. και (iv) δανειοδότηση, για ποσό άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

β. Ορίζεται η διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ρυθμίζει, με απόφασή του, τη διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας, τυχόν απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισής του κ.λπ. (άρθρα 25-29)

15. α. Επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς καταβολής εξόδων κηδείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ε.Φ.Κ.Α. (ουσιαστικά αντιμετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή εξόδων κηδείας μετά την ένταξη του συνόλου των ασφαλιστικών φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α.), στα εξής, κατά βάση σημεία:

– επεκτείνεται η καταβολή των εν λόγω εξόδων και σε περίπτωση θανάτου μελών των οικογενειών ασφαλισμένων ή συνταξιούχων,

– καλύπτει και τα έξοδα αποτέφρωσης της σορού,

– ορίζεται, στο ύψος των οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, το ποσό των εξόδων κηδείας ή αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται από άλλη πηγή σχετικό δικαίωμα.

Η εν λόγω παροχή δύναται, με κ,υ.α., να αναπροσαρμόζεται και να συμπληρώνεται και με τυχόν άλλη πρόσθετη δαπάνη.

Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται και σε περίπτωση θανάτου στην αλλοδαπή κατοίκου εξωτερικού-συνταξιούχου ΕΦΚΑ, εφόσον η ταφή του τελείται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

β. Η αξίωση για την καταβολή των εξόδων κηδείας παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από το θάνατο του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΕΦΚΑ ή του μέλους της οικογενείας του.

γ. Με υ.α., καθορίζονται οι καλυπτόμενες από τον Ε.Φ.Κ.Α. δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας ή αποτέφρωσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόδοσης των εξόδων απευθείας σε γραφείο τελετών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

δ. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για θανάτους που επέρχονται από 1-7-2019.
(άρθρο 30)

16. α. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από 1-3-2019 έως 29-2-2020 στον άμεσα ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον:

Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης, από εβδομήντα πέντε (75) που ισχύει, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης, από τρεις (3) που ισχύει, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

β. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, από 1-3-2019 έως 29-2-2020, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ημερών ασφάλισης:

– στους πληγέντες από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018,

– στους επιχειρηματίες και εργοδότες που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές.

γ. Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο από 1-3-2019 έως 29-2-2020, (έληξε 28- 2-2019), των:

– εργαζομένων στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΑΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,

– αναβατών ιπποδρομιών, των μαθητευόμενων αναβατών και των προπονητών δρομώνων ίππων,

– προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ’ της παρ.3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., που λαμβάνουν αμοιβή),

– ασφαλισμένων των περ. Α’, Β’ και Γ’ της υποπαρ. A3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 και της παρ.7 του άρθρου 30 του ν.4320/2015 (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ, που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, υπερήλικες ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται κ.λπ.),

– οριζόμενων ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών καθώς και των ανέργων ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (κάλυψη ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής περίθαλψης για 2 χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην ΟΑΕΕ ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

δ. Χορηγείται, επίσης, ασφαλιστική ικανότητα στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί μέχρι 29-2-2020 απόφαση από τις επιτροπές οικονομικής αδυναμίας της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν.2458/1997 και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή. (άρθρο 31)

17. Αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους Φ.Κ.Α. και ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος της παρ.2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 στους μη μισθωτούς. (άρθρο 32)

18. α. Επαναπροσδιορίζονται τα όρια ηλικίας για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ως εξής:

Για τους άνδρες, με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31-12-2012 και του 62ου έτους από 1-1-2013 και εφεξής (σήμερα προβλέπεται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους).

Για τις γυναίκες, το 55° έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν το προβλεπόμενο συντάξιμο χρόνο το 2010, το 56° για όσες συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο το 2011, το 57° για όσες συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο το 2012 και το 62° έτος από 1-1-2013 και εφεξής (σήμερα προβλέπεται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους).

β. Από το συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1.000) ή πεντακοσίων (500) ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία δέκα επτά (17) χρόνια, αντί δεκατρία (13) που είναι σήμερα, μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. (άρθρο 33)

19. α. Καθορίζεται η ημερομηνία (i) καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ και (ii) έναρξης και διακοπής της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (ΔΧ).

β. Παρέχεται η δυνατότητα και στους ιδιοκτήτες, χρήστες ή εκμεταλλευτές αυτοκινήτων ΔΧ, για τους οποίους προκύπτει διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ να συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλιση τους, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. (άρθρα 34 και 35)

20. Καθορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές, για το χρονικό διάστημα από 1- 1-2002 έως και την 31-12-2016 που θα συνεκτιμώνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης, σύμφωνα με το ν.4387/2016, των ασφαλισμένων (ί) στην πρώην Δ” Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών), (ii) του πρώην Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης- Παροχών του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης) και (iii) στην πρώην Α’ Διεύθυνση Ασφάλιση ς-Παροχών του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών-Θεσσαλονίκης).
(άρθρο 36)

21. Προβλέπεται ότι, ειδικά για τις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, βάσει των διατάξεων του ν.4387/2016, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους, αντί σταδιακά, από 1-1-2019 και εντός πέντε (5) ετών, που ισχύει σήμερα.
(άρθρο 37)

22. Διευρύνεται το αντικείμενο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με την υπαγωγή σε αυτό και της Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή. (άρθρο 38)

23. Δύναται, σε περιπτώσεις αναδρομικής ανάκλησης ευμενών διοικητικών πράξεων και αναζήτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών παροχών, λόγω της ανάκλησης αυτής, ο ασφαλισμένος να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση λοιπών παροχών που μπορούσε να δικαιωθεί κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ανάκληση ή μεταγενέστερα. Η αίτηση θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά το χρόνο που ανατρέχει η ανακλητική πράξη ή κατά το χρόνο που πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της αιτούμενης αναδρομικά παροχής και διενεργείται συμψηφισμός μεταξύ του οφειλόμενου από τον ασφαλισμένο ποσού και του ποσού που προκύπτει αν η παροχή χορηγούταν κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η αίτηση. (άρθρο 39)

24. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού ή παρακράτησης από τα ποσά των συντάξεων οφειλών ασφαλισμένων και πλέον συνταξιούχων έναντι του ασφαλιστικού φορέα ή Τομέα στον οποίο υπάγονταν. Συγκεκριμένα, τα σχετικά ποσά οφειλής, προσαυξημένα με τα πρόσθετα τέλη, συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή θανάτου και περισσότερες από εξήντα (60) για τις περιπτώσεις σύνταξης λόγω αναπηρίας. [Σήμερα ορίζονται σε εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις ανεξαρτήτως του είδους της σύνταξης]. (άρθρο 40)

25. Επικαιροποιείται η διαδικασία παρακράτησης της μηνιαίας εισφοράς επί των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων και χορήγησής της στις δικαιούχες συνταξιοδοτικές οργανώσεις, για την οικονομική τους ενίσχυση (προβλέπονται κριτήρια βάσει των οποίων μία οργάνωση θα δύναται να επιχορηγηθεί κ.λπ.).
(άρθρο 41)

26. Αυξάνεται, κατά δύο (2), ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ, αποτελούμενο, εφεξής, από έντεκα (11) μέλη, αντί από εννέα (9) που είναι σήμερα. (άρθρο 42)

27. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του Οργανισμού του ΕΦΚΑ (π.δ. 8/2019), αποσαφηνίζοντας, κυρίως, ζητήματα αρμοδιοτήτων μεταξύ Διευθύνσεων και Τμημάτων του. (άρθρο 43)

28. Αποσαφηνίζεται ότι, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην ΟΠΑΔ/Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, παραμένουν και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του. (άρθρο 44)

29. Προβλέπεται η θεσμική εξομοίωση των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ με αυτούς των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου (χαίρουν της ίδιας νομικής κάλυψης εκπροσωπούμενοι από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, εξαιρούνται από την αυτόφωρη διαδικασία κ.λπ.). (άρθρο 45)

30. Παρατείνεται, μέχρι και την 31-12-2019 (έληξε 31 -3-2019), η νομοθετική πρόβλεψη ότι, για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (άρθρο 46)

31. Διευκρινίζεται ότι, στις δαπάνες συντήρησης των κτιρίων του NAT, που περιήλθαν στον ΕΦΚΑ, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αμοιβής των απασχολουμένων σε αυτά, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης και καθαριότητας, οι οποίες εξακολουθούν να βαρύνουν το NAT, για όσο χρόνο παρέχονται αυτές. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των προαναφερόμενων αμοιβών, το NAT απαλλάσσεται από τυχόν τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. (άρθρο 47)

32.α. Προβλέπεται ότι, από 1-7-2019:

– οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος στον οποίο υπόκεινται, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου,

– οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φ.Κ.Α. με οποιονδήποτε τρόπο.

β. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση. Επίσης στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναγγέλλεται από τους εργοδότες, ο αριθμός κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου η μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων. (άρθρα 48-55)

33. α. Προβλέπεται εφεξής από πλευράς του εργοδότη:

i) Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, όταν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους.

ii) Ο εφοδιασμός με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας των εργαζόμενων που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

iii) Η καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο δικής του ιδιοκτησίας νομής ή κατοχής. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών.

β. Σε περίπτωση που ο εργοδότης, δεν τηρεί τα προβλεπόμενα αναφορικά με την ασφάλεια των ως άνω εργαζομένων καθώς και την καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας (επιβολή χρηματικού προστίμου, φυλάκιση κ.λπ.). (άρθρο 56)

34. Θεσπίζεται η κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου μετόχου, για ορισμένο χρόνο.
(άρθρο 57)

35. Ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αντί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) που ισχύει σήμερα, το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στον εργοδότη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. (άρθρα 58 και 59)

36. Επικαιροποιούνται τα κριτήρια, βάσει των οποίων κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. (άρθρο 60)

37. α. Εξαιρούνται από την αυτόφωρη διαδικασία οι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για αδικήματα, που διαπράχθηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή με αφορμή την άσκησή τους, σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

β. Επικαιροποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο, περί ποινικής ευθύνης όσων παρεμποδίζουν τη διενέργεια ελέγχων, ώστε στην αντικειμενική υπόσταση του τυποποιούμενου εγκλήματος, να εμπίπτουν, όχι μόνο οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της εισόδου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων και οι περιπτώσεις άρνησης παροχής ή παροχής ψευδών πληροφοριών και στοιχείων, αλλά και όλες οι εν γένει συμπεριφορές που συνιστούν παρεμπόδιση του ελεγκτικού τους έργου. (άρθρα 61 και 62)

38. α. Επεκτείνεται το δικαίωμα λήψης άδειας φροντίδας τέκνου και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β. Παρέχεται στον ΟΑΕΔ η δυνατότητα να προσλαμβάνει, εκτός από πλήρους ωραρίου και προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου.

γ. Προστίθενται μεταξύ αυτών που δικαιούνται επίδομα θέσης ευθύνης και οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Σχολών και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ.

δ. Εξαιρούνται, από το πλαίσιο της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.4354/2015, αναφορικά με το ανώτατο όριο της μηνιαίας αποζημίωσης, οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. που συμμετέχουν στη διενέργεια ελέγχων. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται προς εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων έχουν αναδρομική ισχύ από 1-1-2019.

ε. Δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκτός του οριζόμενου πίνακα ειδικοτήτων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ. (άρθρα 63 – 67)

39. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας από τον περιορισμό της παρ. 1 του άρθρ. 39 του ν.3986/2011, ως ισχύει αναφορικά με τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που δύναται να καταβληθούν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών (δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 400). (άρθρο 68)

40. Παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να καταβάλει στους μαθητές των εκπαιδευτικών του μονάδων μαθητείας επίδομα για κάθε ημέρα εκπαίδευσης στη μονάδα της πρακτικής εξάσκησης του μαθητή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα (το επίδομα αυτό χορηγείται και σήμερα οριζόμενο όμως έως 50% κατ’ ανώτατο όριο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη). (άρθρο 69)

41. α. Καθορίζεται ως τετραετής η θητεία των οριζόμενων μελών της Επιτροπής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

β. Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής των διευθυντικών στελεχών στις μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ. (άρθρα 70 και 71)

42. Παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-2018) και έως τις 31-12-2019 η εκκαθάριση της Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.). (άρθρο 72)

43. α. Επικαιροποιείται το καθεστώς απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και η διαδικασία που ακολουθούν οι υποψήφιοι (προστατευόμενοι του ν.2643/1998) για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις εργασίας φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων).

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μοριοδότηση προσώπων ειδικών κατηγοριών για την τοποθέτηση, πρόσληψη και διορισμό τους σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. (άρθρα 73-75)

44. Εξαιρείται ο ν.2643/1998 από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 67 του ν.4316/2014, ως προς τον τρόπο απόδειξης πολυτεκνικής ιδιότητας προσώπων ειδικών κατηγοριών. (άρθρο 76)

45. Επιτρέπεται μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 28-6-2019, αντί 31-5-2019 που ισχύει, η απασχόληση του προσληφθέντος δυνάμει της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης προσωπικού καθαριότητας κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 77)

46. Απαλλάσσεται, το Επίδομα Στέγασης, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται για τον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν.4512/2018. (άρθρο 78)

47. α. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» που απεντάσσονται μετά τη λήξη του, εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτομάτως στο πρόγραμμα Επιδόματος Στέγασης.

β. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που λάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», η καταβολή του ξεκινά από την 1-3-2019 και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης μισθωτηρίου συμβολαίου για το ως άνω χρονικό διάστημα. (άρθρο 79)

48. Δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, (ί) η καταβαλλόμενη έκτακτη οικονομική βοήθεια οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα και (ii) τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία. (άρθρα 80 και 81)

49. Επεκτείνεται το μέτρο της συνέχισης καταβολής για το σύνολο των δικαιούχων επιδομάτων αναπηρίας των οποίων η γνωμάτευση έχει λήξει και εκκρεμεί η ιατρική κρίση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΕΠΑ χωρίς δική τους υπαιτιότητα, για την επαναχορήγησή τους. (Σήμερα, το συγκεκριμένο ευεργέτημα έχουν όσοι έχουν κριθεί με αναπηρία άνω του 67%). (άρθρο 82)

50. α. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες οργανικών μονάδων του ΟΠΕΚΑ. β. Μειώνεται σε πέντε (5), από επτά (7) που είναι σήμερα, ο αριθμός των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Αογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

γ. Ορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες από τους οποίους/ες δύναται να επιλεγούν οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και των Τμημάτων αυτής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). (άρθρα 83-85)

51. Συνιστώνται πενήντα δυο (52) θέσεις μόνιμου προσωπικού σε διάφορους προνοιακούς φορείς, ως εξής:

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πέντε (5) θέσεις (1 ΠΕ Κατηγορίας, 2 ΤΕ και 2 ΔΕ),

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής δώδεκα (12) θέσεις (2 ΠΕ Κατηγορίας, 9 ΤΕ και 1 ΔΕ),

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μία (1) θέση ΥΕ Κατηγορίας,

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δύο (2) θέσεις (1 ΤΕ Κατηγορίας, 1 ΔΕ),

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μία (1) θέση ΥΕ Κατηγορίας,

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου μία (1) θέση ΤΕ Κατηγορίας,

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας δύο (2) θέσεις (1 ΔΕ Κατηγορίας και 1 ΥΕ),

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δύο (2) θέσεις ΥΕ Κατηγορίας,

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οκτώ (8) θέσεις (2 ΔΕ Κατηγορίας και 6 ΥΕ),

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης οκτώ (8) θέσεις (3 ΔΕ Κατηγορίας και 5 ΥΕ),

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μία (1) θέση ΥΕ Κατηγορίας,

-στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δύο (2) θέσεις (1 ΔΕ Κατηγορίας και 1 ΥΕ),

-στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας μία (1) θέση ΥΕ Κατηγορίας,

-στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) δύο (2) θέσεις ΔΕ Κατηγορίας,

-στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) τρεις (3) θέσεις (1 ΠΕ Κατηγορίας και 2 ΔΕ),

-στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) μία θέση (1) ΔΕ Κατηγορίας.
(άρθρο 86)

52. Μετατίθεται, για τις 15-6-2019 το αργότερο, από 28-2-2019 που ίσχυε, ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων για την πρόσληψη, κατά παρέκκλιση κειμένων διατάξεων (άρση περιορισμών σχετικά με πρόσληψη προσωπικού κατά τις προεκλογικές περιόδους κ.λπ.), τακτικού προσωπικού σε διάφορους προνοιακούς φορείς (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων κ.λπ.). (άρθρο 87)

53. α. Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.4109/2013, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας καθώς και των παραρτημάτων τους, το ΕΚΚΑ, το Κέντρο Εκπαίδευσης αι Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

β. Τα ανωτέρω ν.π.δ.δ. δύνανται σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με ιατρούς και οδοντιάτρους, με την έκδοση από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από πόρους των προαναφερόμενων νομικών προσώπων. (άρθρο 88)

54. α. Προβλέπεται ότι, οι παρατάσεις, δυνάμει της τροποποίησης των πράξεων ένταξης στο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας του ΕΚΚΑ για γυναίκες θύματα βίας ισχύουν από 1-12-2018, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσης των πράξεων παράτασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Δαπάνες που αφορούν τις ανωτέρω συμβάσεις εργασίας και διενεργήθηκαν από 1-12-2018 έως τη δημοσίευση των πράξεων παράτασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεωρούνται σύννομες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. (άρθρο 89)

55. Αποφάσεις διορισμού υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που αφορούν σε διορισμούς που έλαβαν χώρα μεταξύ των ετών 2000-2006, ύστερα από την έκδοση οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ και οι οποίες δεν δημοσιεύτηκαν, εκ παραδρομής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύονται αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των υπαλλήλων στο ως άνω νομικό πρόσωπο. Ως ημερομηνία διορισμού των υπαλλήλων λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
(άρθρο 90)

56. α. Εκπροσωπείται νομίμως ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (άρθρο 112 ν.4488/2017) έναντι κάθε αρχής και για τη διενέργεια κάθε πράξης.

β. Καθορίζονται τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια εντός των οποίων γίνεται η αναζήτηση άλλης κοινωνικής υπηρεσίας δυνάμενης να διεξαγάγει την κοινωνική έρευνα σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ανάθεση της επιμέλειας τέκνου σε τρίτον, την υιοθεσία τέκνου, την αναδοχή ανηλίκων κ.λπ. πριν οδηγηθεί η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ανάθεση αυτής σε κοινωνικό λειτουργό του Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 91-92)

57. α. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση δύο (2) ακινήτων, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους (αφορούν τη Βαμβακουργία Βόλου), τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον ΟΑΕΔ.

β. Η παραχώρηση γίνεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την ανάπλαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής και την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών.

γ. Τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων ακινήτων και των συστατικών και παραρτημάτων τους ασκούνται, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται να επιτρέπει την εκ μέρους του ΟΑΕΔ χρήση τμημάτων των παραχωρούμενων ακινήτων για λόγους που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών της παραχώρησης.

δ. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν μη νομίμως εντός των παραχωρούμενων ακινήτων από τον ΟΑΕΔ ή προγενέστερους ιδιοκτήτες, δύναται να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται, εφόσον εξυπηρετούν ή πρόκειται να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της παραχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για τη νομιμοποίηση, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, των προαναφερόμενων έργων και κατασκευών.

ε. Καθορίζονται οι όροι παραχώρησης του ανωτέρω ακινήτου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλαμβάνει, με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και τη δαπάνη διεκπεραίωσης των απαιτούμενων διαδικασιών, ενεργειών και εργασιών, σχετικά με την παραχώρηση.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, στη συντήρηση, βελτίωση και επισκευή των παραχωρούμενων ακινήτων και των επ’ αυτών κτιρίων, έργων και εγκαταστάσεων, που παραμένουν επ’ ωφελεία των ακινήτων και του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση επισκευής, συντήρησης, βελτίωσης ή φύλαξης των ακινήτων που παραχωρούνται και των συστατικών και παραρτημάτων τους, ακόμη και αν η δαπάνη αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. (άρθρο 93)

58. α. Δύναται να καταρτίζεται, με κ.υ.α., πρόγραμμα για την ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.), για την προώθηση των δράσεών τους και την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

β. Την αξιολόγηση των προτάσεων δύναται να εκπονούν και αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Στους αξιολογητές και στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση.

γ. Τα ανωτέρω προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό του προϋπολογισμού που δύναται να βαρύνει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για τα ανωτέρω προγράμματα ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ. (άρθρο 94)

59. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την εκπροσώπηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) σε συλλογικά όργανα. (άρθρο 95)

60. Προβλέπεται ότι, το καταργηθέν με το άρθρο πρώτο του ν.4093/2012 βοήθημα της παρ.8 του άρθρου 23 του ν.3526/2007 στους εργαζόμενους της εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία Φωσφορικών Αιπασμάτων Α.Ε.» (Β.Φ.Λ.) των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε ή παραιτήθηκαν στο πλαίσιο εξυγίανσής της, επαναχορηγείται στο σύνολο των δικαιούχων, υπολογίζεται κλιμακωτά και ισούται με το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν ανά κλιμάκιο ποσού νόμιμης αποζημίωσης. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με το ποσό του βοηθήματος όπως προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. (άρθρο 96)

61.α. Δεν εφαρμόζονται, επί των προσώπων που ορίστηκαν ως μέλη της Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής του ειδικά αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών – Γηροκομείο – Πτωχοκομείο» καθώς και επί των προσώπων που διορίστηκαν, κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, ως προσωρινές διοικήσεις του εν λόγω σωματείου από το αρμόδιο δικαστήριο, διατάξεις νόμων που προβλέπουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού για τη μη καταβολή από το ανωτέρω σωματείο των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί παύουν να ισχύουν.

β. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα, των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη καταβολή από το ανωτέρω σωματείο των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές καθώς και στη μη καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.

γ. Οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν εφαρμόζονται αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταδικαστεί ή καταδικαστούν για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας του ειδικά αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών – Γηροκομείο – Πτωχοκομείο».
(άρθρο 97)

ΜΕΡΟΣ Β’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, των βεβαιωμένων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.18 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε αυτή. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται με καταρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) κυμαινόμενου μέχρι και εκατό τοις εκατό (100%) κατά περίπτωση, από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή, σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε έως τριάντα (30) δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται ότι, με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης και της εφάπαξ καταβολής και υπό την προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

γ. Υπάγεται υποχρεωτικά στη ρύθμιση το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31.12.2018 οφειλών που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων και Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής. (άρθρο 98)

2. Προβλέπεται ότι βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα της εν λόγω ρύθμισης αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε, και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%), ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%). (άρθρο 99)

3. Δύνανται επίσης να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση με τις ειδικότερα οριζόμενες διατάξεις. (άρθρο 100)

4. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές που έχει ευθύνη καταβολής. Τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα για οφειλές νομικών προσώπων υπάγονται για τις οφειλές αυτές στο πρόγραμμα ρύθμισης που δύναται να χορηγηθεί στα νομικά πρόσωπα. Η αίτηση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα της ρύθμισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 28.6.2019. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. (άρθρο 101)

5. Προσδιορίζονται τα σχετικά με τον τρόπο καταβολής των δόσεων της ρύθμισης και αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύθμιση δύναται να απολεσθεί καθώς και οι συνέπειες που επέρχονται μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Επίσης ορίζονται τα ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση μεταξύ των οποίων η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, η αναβολή εκτέλεσης των οριζόμενων ποινών και η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και συνέχισης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 102-104)

6. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α. να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β. να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

γ. να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών. (άρθρο 105)

7.α. Ορίζεται ότι τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης της προβλεπόμενης οφειλής ή συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά.

β. Προβλέπεται η αναστολή της παραγραφής των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της.

γ. Προσδιορίζονται οι οφειλές που εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης. (άρθρα 106-109)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις οφειλές προς ο.τ.α. α’ βαθμού και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως την προβλεπόμενη προθεσμία, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Οι ανωτέρω οφειλές καταβάλλονται με αντίστοιχη απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

-με απαλλαγή κατά 100% εάν εξοφληθούν εφάπαξ,

-με απαλλαγή κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 80% έως 50%, ανάλογα με τον χορηγούμενο αριθμό δόσεων (έως 100 δόσεις, κατ’ ανώτατο όριο) και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση.

Οι εν λόγω δόσεις, που είναι μηνιαίες και ισόποσες, δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ. πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη.

β. Ορίζονται, επίσης, οι κατηγορίες οφειλών που μπορεί να υπάγονται στην κατά τα ανωτέρω ρύθμιση, η οποία χορηγείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, με τους προβλεπόμενους περιορισμούς.

γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή πρέπει να εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της να καταβάλλεται μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, διαφορετικά η ανωτέρω ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια.

δ. Στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης προβλέπεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, ενώ σε περίπτωση εξόφλησης εφάπαξ των υπόλοιπων δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, κατά τα οριζόμενα.

ε. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, επίσης, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει το οριζόμενο ποσοστό (από 5% έως 20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής για ποσά από 5.000 ευρώ και άνω, κατά περίπτωση. Η καθυστέρηση καταβολής έστω και μίας δόσης αποτελεί λόγο ενεργοποίησης εκ νέου της ανωτέρω δέσμευσης.

στ. Προβλέπεται, επίσης, ότι, με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις. Η εν λόγω αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί ποσοστό 25% της οφειλής, που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται, ενώ σε περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ζ. Ρυθμίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με: i) την αναστολή της παραγραφής των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ii) την υπαγωγή στη ρύθμιση προσώπων που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής.

η. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες καταργείται η κατά τα ανωτέρω ρύθμιση οφειλών, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής. (άρθρα 110 -117)

Πηγή: Taxheaven

Share this post