Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, συνδικαιούχου της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου”

Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, συνδικαιούχου της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου”

Ωραιόκαστρο,
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής στελεχών υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, συνδικαιούχου της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου”

Ο Πρόεδρος κ Ιακωβίδης Βασίλης, καθώς και τα μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, ενημερώνουν τα μέλη τους ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες, παρά τις πολύ δύσκολες και πρωτόγονες συνθήκες που επικράτησαν εν μέσω της πανδημίας και του lockdown, ώστε να προχωρήσει το μεγαλόπνοο σχέδιο του Δήμου Ωραιοκάστρου με συνδικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου”.

Ανακοινώνουμε σήμερα, τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής των Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου και είμαστε πλέον έτοιμοι από μέρους μας, να πρωχωρήσουμε άμεσα και στις υπόλοιπες διενέργειες για την υλοποίηση του έργου.

Ακολουθούν οι Συμβάσης Μίσθωσης Έργου με τα επιλεγμένα Στελέχη Υποστήριξης, σύμφωνα με το πιστοποιημένο μητρώο της ΕΣΕΕ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στo  Ωραιόκαστρο σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α.  Ο Εμπορικός Σύλλογος  Ωραιοκάστρου,  ο οποίος εδρεύει στο Παλαιόκαστρο, Οδός Μακεδονικού Αγώνα 7 & Καραϊσκάκη γωνία,  με ΑΦΜ 997653022 ΔΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  όπως νομίμως εκπροσωπείται  για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο κ. Ιακωβίδη Βασίλειο, στο εξής καλούμενος  ο «Εργοδότης»

β. Ο Κυραλέος Κίμων  του Μιχαήλ,  με έδρα την Κρανιά Γρεβενών, ΑΦΜ 122070170, ΔΟΥ Γρεβενών, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος Μηχανικός,  στο εξής καλούμενος  ο «Ανάδοχος»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν μεταξύ τους τα εξής :

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο «Ανάδοχος» θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες ως μέλος της Ομάδας Έργου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου»:

Πακέτο Εργασίας 1 : Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στα Υποέργα: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο», «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» και «9: Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»  που υλοποιεί ο Συνδικαιούχος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
 • Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στo  Ωραιόκαστρο σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 οι   κάτωθι συμβαλλόμενοι :

α.  Ο Εμπορικός Σύλλογος  Ωραιοκάστρου,  ο οποίος εδρεύει στο Παλαιόκαστρο, Οδός Μακεδονικού Αγώνα 7 & Καραϊσκάκη γωνία,  με ΑΦΜ 997653022 ΔΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  όπως νομίμως εκπροσωπείται  για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο κ. Ιακωβίδη Βασίλειο, στο εξής καλούμενος  ο «Εργοδότης»

β. Ο Ποιμενίδης Εμμανουήλ  του Αθανασίου,  με έδρα τη Θεσσαλονίκη  Οδός  Αγίου Ευγενίου 37, ΑΦΜ 150959969, ΔΟΥ Καλαμαριάς, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ,  στο εξής καλούμενος  ο «Ανάδοχος»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν μεταξύ τους τα εξής :

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο «Ανάδοχος» θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες ως μέλος της Ομάδας Έργου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου»:

Πακέτο Εργασίας 1 : Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στα Υποέργα: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο», «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» και «9: Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»  που υλοποιεί ο Συνδικαιούχος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
 • Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων.

Share this post