ΕΥΑΘ – ΝΕΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΥΑΘ – ΝΕΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης

Με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνέταξε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης.

Ο κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί κάθε φορέας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας κατά την οποία παράγονται υγρά απόβλητα, προκειμένου να διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή να μεταφερθούν και να διατεθούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της εταιρείας μετά τη συλλογή τους (στην περίπτωση περιοχών όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ).
Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ΔΕΝ εμπίπτουν οι φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων από την άσκηση των οποίων παράγονται και αποχετεύονται μόνο οικιακά λύματα (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κ.λπ.).
Ο Κανονισμός  εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 3594/2021
Σύμφωνα με την απόφαση
ΑΡΘΡΟ 6
Κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ως προς τη χορήγηση άδειας αποχέτευσης ή βεβαίωσης μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
Κατηγορία Β.
Οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Αποβλήτων Q≤2m3 /ημ. Ενδεικτικά αναφέρονται: επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β΄ 2161) απόφαση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, πλυντήρια ρούχων οικιακού τύπου, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, επεξεργασία κατεψυγμένων αλιευμάτων, επιχειρήσεις τυποποίησης τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με ανοιχτό κύκλωμα ψύξης.
Εξαιρούνται της κατάταξης στην Κατηγορία Β:
α. Πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων (πέραν αυτών των οικιακού τύπου) και ταπητοκαθαριστήρια, που εντάσσονται στη κατηγορία Δ και
β. Οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες όπως ενδεικτικά επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, ελαιοτριβεία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, που εντάσσονται στη κατηγορία Γ, ανεξάρτητα από την παροχή των Υγρών Αποβλήτων τους.
ΑΡΘΡΟ 7
Χορήγηση βεβαίωσης μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και άδειας αποχέτευσης
7.2.2. Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης κατηγορίας Β, ο φορέας της δραστηριότητας, θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ τα παρακάτω:
1. Αίτημα χορήγησης άδειας αποχέτευσης,
2. Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, στοιχεία όπως:
– το είδος της επιχείρησης,
– περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
– πηγές προέλευσης των Υγρών Αποβλήτων,
– η παροχή των παραγομένων υγρών απόβλητων.
3. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο τηςτεχνικής έκθεσης και χορήγησης
άδειας αποχέτευσης
7.2.3. Ειδικά, οι δραστηριότητες εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (Β΄ 2161) απόφαση και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια στην πηγή, πριν δηλαδή αυτά εισέλθουν στο σύστημα αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (υπ’ αρ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένους και να λειτουργούν λιποσυλλέκτες, σύμφωνα 56966  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4252/15.09.2021 με τα ισχύοντα διεθνήτεχνικά πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρεται το  πρότυπο ISO EN 1825.1 & 1825.2), ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στην πηγή, να παγιδεύονται σε αυτούς.
Στην έξοδο του λιποσυλλέκτη πρέπει να υπάρχει, με ευθύνη της δραστηριότητας, δυνατότητα λήψης δείγματος, πριν η επεξεργασμένη  εκροή απορριφθεί στο δίκτυο αποχέτευσης Η ορθή λειτουργία και ο τακτικός καθαρισμός του λιποσυλλέκτη, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται φάκελος, όπου θα περιλαμβάνονται:
α) οι συμβάσεις με τις κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων, καθώς και
β) τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής.
Ο εν λόγω φάκελος θα πρέπει να υποδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα της ΕΥΑΘ ΑΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί.
Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ  Α.Ε., σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης της Κατηγορίας Β, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση – ερωτηματολόγιο συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης,  σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ.
2. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της Υπεύθυνης Δήλωσης – Ερωτηματολόγιου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Share this post