ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΕΣΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΕΣΕΕ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Η ΕΣΕΕ, μέσω της συμμετοχής της στην UEAPME & EUROCOMMERCE θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους θεματικούς τομείς καθώς και στις διαδικασίες αποφάσεων που όπως όλοι γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζονται στην ΕΕ. Άλλωστε, δεδομένου ότι πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης με την ιδιότητά του ως Αντιπρόεδρος της UEAPME και μέλος του Προεδρείου της EUROCOMMERCE θα μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τη ΜΜε επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα λαμβάνεται ενημέρωση των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται.

 

Ι.  Πρόγραμμα 2015-2017 εργασίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων με θέμα: «Εταιρική σχέση για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με απασχόληση» (Notes on EU Social Dialogue Work Programme 2015-2017)

 

Στις 9 και 10 Ιουνίου 2015, στο Βουκουρέστι και στις διαδικασίες συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της UEAPME, συζητήθηκαν τα θέματα της σύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με απασχόληση. Μία από τις πιο διαδεδομένες δραστηριότητες της UEAPME είναι και η ενεργός συμμετοχή στο τμήμα αυτό του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου που αφορά στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.  Πρόσφατα μάλιστα, η UEAPME εξέδωσε έναν οδηγό στο θέμα αυτό, ο οποίος κοινοποιήθηκε ήδη στα αρμόδια όργανα της Κομισιόν και στους κοινωνικούς εταίρους και μας αφορά άμεσα.

 

Ο Οδηγός καταλήγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η κρίση, που έπληξε την ΕΕ το 2008, εξακολουθεί να έχει σοβαρές συνέπειες, με 23.800.000 ανέργους στην ΕΕ το Φεβρουάριο 2015 – εκ των οποίων περίπου 4.850.000 νέοι κάτω των 25 ετών- και πολλές επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ να έχουν κλείσει ή να κλείνουν. Θα χρειαστούν πολύ περισσότερες προσπάθειες για να πλησιάσουμε έστω τα επίπεδα ανεργίας της ΕΕ πριν από την κρίση, δηλαδή 16.200.000 άτομα το 2008. Παράλληλα, οι σημαντικές προκλήσεις είναι η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας στην κοινωνική προστασία, η έρευνα, η εκπαίδευση, η αναγνώριση και η ανταμοιβή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.  Στην κατεύθυνση αυτή, ο κοινωνικός διάλογος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ΕΕ αλλά σήμερα επιβάλλεται να αναπτυχθεί περαιτέρω.  Ο κοινωνικός διάλογος, σε ορισμένες χώρες, είναι υπό πίεση, ωστόσο, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν, συμβάλλοντας αυτόνομα στις πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αγορά εργασίας.  Οι κυριότεροι θεματικοί χώροι της συγκεκριμένης συζήτησης εστιάζουν στα ακόλουθα:

 • Στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και της ενεργού γήρανσης, πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα σε εθνικό, τομεακό και εταιρικό επίπεδο, ώστε να είναι ευκολότερο για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Προτείνεται η αυτόνομη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
 • Ζητούμενο είναι και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Το συγκεκριμένο χάσμα αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο και εξηγείται από πολλούς λόγους, όπως ο διαχωρισμός οριζόντιας και κάθετης αγοράς εργασίας, η έλλειψη εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας, η άνιση κατανομή των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών και τα στερεότυπα των φύλων στο χώρο εργασίας. Προτείνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό.
 • Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θα συνεχίσουν να συμβάλουν σε αυτή τη συζήτηση και θα εξετάσουν κοινές δράσεις που υπερβαίνουν την τακτική συμμετοχή τους σε συμβουλευτικές επιτροπές της Επιτροπής που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.
 • Επιβάλλεται να διευρυνθεί το πακέτο επενδύσεων και η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στην Ευρώπη. Οι συνολικές επενδύσεις μειώθηκαν περίπου 18% στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, εμποδίζοντας την ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σήμερα χρειάζονται επειγόντως περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το ετήσιο έλλειμμα των επενδύσεων στην ΕΕ, τα τελευταία χρόνια, κυμάνθηκε από 230 δις € έως και 370 δις € κατά τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 315 δισεκατομμυρίων € για τρία χρόνια είναι ένα πρώτο βήμα απαραίτητο, προκειμένου να δώσει το έναυσμα για μια αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής δίνει έμφαση στις καλά στοχευμένες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, στην ενίσχυση των υποδομών όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση, στις μεταφορές, στα ευρυζωνικά δίκτυα και στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Παράλληλα, η βιομηχανική αναγέννηση στην Ευρώπη πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 20% του ΑΕΠ το 2020, με ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ. Το πακέτο επενδύσεων θα πρέπει να συμβάλει πλήρως για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης. Επενδυτικό κλίμα και άρση των εμποδίων είναι σημαντικά εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή.
 • Ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι αυτός των απαιτούμενων δεξιοτήτων στην ψηφιακή οικονομία. Οι κοινωνικοί εταίροι θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το πώς θα προκύψει εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, με καλύτερα προσόντα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αυριανή αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα ανταλλαγούν απόψεις περί του ρόλου της ψηφιακής και εξ αποστάσεως μάθησης, των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ανταλλαγή θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάρτιση και τα προσόντα, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Απαιτείται επίσης η προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, που θα εξασφαλίζουν την αναγκαία υποστήριξη για άτομα που αναζητούν εργασία και αποτελεσματικά κίνητρα για την απασχόληση. Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να βρεθούν αυτοί που έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να προσαρμοστούν στις αλλαγές, να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Οι συγκεκριμένες πολιτικές περιλαμβάνουν μια ποικιλία μέσων και μέτρων όπως δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, κίνητρα για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, επιμερισμό θέσεων εργασίας, εκ περιτροπής εργασία, εκπαίδευση ή ειδική βοήθεια για τις μειονεκτούσες ομάδες κλπ. Παράλληλα, πρέπει να εξευρεθούν οι διαθέσιμοι πόροι.
 • Μαζί με τις παραπάνω ενεργητικές πολιτικές, επιβάλλεται επίσης η προώθηση της μαθητείας για την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Το 2013, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ενέκριναν ένα πλαίσιο ενεργειών, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο. Από τότε, έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες σχετικά με τη μαθητεία στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2014-2016. Σε αυτή τη βάση, διερευνάται η δυνατότητα περαιτέρω κοινών δραστηριοτήτων, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων κινητικότητας των μαθητευομένων σε όλη την Ευρώπη.
 • Τα μέτρα αυτά ακολουθεί η κοινή δέσμευση για την προώθηση της δημιουργίας προσόντων. Πάνω από δέκα έτη μετά την έκδοση της πρώτης αυτόνομης συμφωνίας-πλαισίου και μέσα σε μια ΕΕ η οποία έχει διευρυνθεί σε 28 κράτη μέλη, έχουν ανιχνευθεί οι προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν.

Για όλα τα παραπάνω θέματα, οι κοινωνικοί εταίροι θα προωθήσουν περαιτέρω τον διάλογο, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις.  Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώξουν:

 • Την επισκόπηση της πορείας εφαρμογής των αυτόνομων συμφωνιών από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.
 • Μια νέα προσέγγιση με στόχο τις 8 έως10 χώρες όπου έχει παρατηρηθεί η έλλειψη ή η ανεπαρκής εφαρμογή όλων των αποφασισθέντων, με επισκέψεις και διαβούλευση στις χώρες αυτές.

Τέλος, αν μετά από 2 χρόνια, οι συμφωνίες-πλαίσια εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται κατά τρόπο ικανοποιητικό, οι κοινωνικοί εταίροι θα εξετάσουν περαιτέρω υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής.

 

 1. II. «Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία για ειλικρινείς επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει» (Second chance for Honest Bankrupt Entrepreneurs)

 

Η ΕΣΕΕ θέτει στην κορυφή των δραστηριοτήτων της την αρχή της δεύτερης ευκαιρίας, παρακολουθεί το θέμα από κοντά μέσα από την συμμετοχή της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις για την νομοθέτηση και την εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου, ώστε να αποτελέσει το συντομότερο δυνατό εσωτερικό δίκαιο.

 

Ειδικότερα: Στις 18 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε ημερίδα ανωτάτου επιπέδου για την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τις πτωχεύσεις και την επιχειρηματική «δεύτερη ευκαιρία». Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή θέτει σε προτεραιότητα την ελάφρυνση των συνεπειών της πτώχευσης καθώς και την δεύτερη ευκαιρία των επιχειρηματιών. Η  ΕΣΕΕ παρακολούθησε την ημερίδα, μέσω της συμμετοχής της στην UEAPME, στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πτωχεύσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην Ευρώπη: περίπου οι μισές επιχειρήσεις επιβιώνουν για διάστημα κάτω των πέντε ετών και περίπου 200.000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο διαδικασία αφερεγγυότητας. Αυτό σημαίνει ότι 600 περίπου επιχειρήσεις κηρύσσουν κάθε μέρα πτώχευση στην ΕΕ. Ένα τέταρτο αυτών των πτωχεύσεων έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Ο αριθμός των διαδικασιών αφερεγγυότητας αυξάνει όλο και περισσότερο – από τότε που ξεκίνησε η κρίση- και ο αριθμός των πτωχεύσεων έχει διπλασιαστεί, ενώ η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρηματίες που έχουν αποτύχει διδάσκονται από τα λάθη τους και, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότερο επιτυχημένοι στη δεύτερη προσπάθειά τους. Έως και ποσοστό 18% όλων των μετέπειτα επιτυχημένων επιχειρηματιών είχαν αποτύχει στην πρώτη τους προσπάθεια.

Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο που διέπει τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας σε πολλές χώρες της ΕΕ οδηγεί, βιώσιμες κατά τα άλλα, επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες στην εκκαθάριση αντί για την αναδιάρθρωση.  Η πείρα δείχνει ότι όσο νωρίτερα προβούν σε αναδιάρθρωση οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας έχουν. Όμως, η αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο (προτού ξεκινήσουν οι επίσημες διαδικασίες αφερεγγυότητας) δεν είναι δυνατή σε αρκετές χώρες (π.χ. Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Σλοβακία, Δανία) και όπου υπάρχουν επιλογές, οι διαδικασίες είναι αναποτελεσματικές και δαπανηρές, μειώνοντας τις δυνατότητες επιβίωσης των επιχειρήσεων. Τέλος, σε ορισμένες χώρες μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια έως ότου γίνει απαλλαγή έντιμων επιχειρηματιών που πτώχευσαν από παλαιά χρέη, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε νέο επιχειρηματικό εγχείρημα (Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κροατία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία). Στην περίπτωση ενός έντιμου επιχειρηματία, η συντόμευση της περιόδου απαλλαγής από τα χρέη θα διασφάλιζε ότι η πτώχευση μιας επιχείρησης δεν θα κατέληγε σε «θανατική καταδίκη» του.

Ειδικότερα για την τη χώρα μας, αποκαλυπτικά για το πόσο χρονοβόρα, δαπανηρή και αναποτελεσματική είναι η διαδικασία πτώχευσης στην Ελλάδα, είναι τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης «Doing Business 2014» που καταρτίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 87η θέση μεταξύ 189 χωρών σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πτώχευσης. Βάσει της έκθεσης, για την ολοκλήρωση της πτώχευσης μιας μεσαίας επιχείρησης απαιτούνται κατά μέσο όρο 3,5 χρόνια (σε χώρες όπως η Ιρλανδία μόλις τρεις μήνες), ενώ ο βαθμός ανάκαμψης είναι πολύ χαμηλός.

Μάλιστα, με βάση τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 12 Μαρτίου 2014, μια σειρά κοινών αρχών για τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας,  στην σύνταξη των οποίων η ΕΣΕΕ είχε καταθέσει τις θέσεις της. Τελικός στόχος είναι να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από την εκκαθάριση στην ενθάρρυνση των βιώσιμων επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση έγκαιρα ώστε να αποφεύγουν την πτώχευση.  Τα βασικότερα στοιχεία της σύστασης ήταν τα εξής:

 • Να διευκολύνεται η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες σε πρώιμο στάδιο, προτού δηλαδή κινηθεί η επίσημη διαδικασία αφερεγγυότητας και χωρίς χρονοβόρες ή δαπανηρές διαδικασίες.
 • Να επιτρέπεται στους οφειλέτες να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση της επιχείρησής τους χωρίς να χρειάζεται να κινήσουν επισήμως δικαστικές διαδικασίες.
 • Να δίνεται στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες η δυνατότητα να ζητήσουν προσωρινή αναστολή έως και τέσσερις μήνες (η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται χωρίς όμως να υπερβαίνει το διάστημα των 12 μηνών), προκειμένου να καταρτίσουν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης και σαφώς πριν οι πιστωτές αποκτήσουν την δυνατότητα να κινήσουν διαδικασία εναντίον τους.
 • Να διευκολύνεται η κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης, έχοντας κατά νου το συμφέρον τόσο των οφειλετών όσο και των πιστωτών, καθώς και την αύξηση των πιθανοτήτων διάσωσης μιας βιώσιμης επιχείρησης.
 • Να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες μιας πτώχευσης για τη μελλοντική δυνατότητα του επιχειρηματία να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ιδίως με την απαλλαγή από χρέη εντός τριών ετών το πολύ.
 • Όσον αφορά στην πρόληψη της πτώχευσης:
 • Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εξετάστηκαν τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση, βάσει των ετήσιων εκθέσεων των κρατών μελών και να εκτιμήσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, ώστε να ενισχυθεί η οριζόντια προσέγγιση της σύστασης για την αφερεγγυότητα. Η γενικότερη κατεύθυνση πάντως περιγράφεται στην εισηγητική μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης για τις Επιχειρήσεις & τη Βιομηχανία της Επιτροπής «Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία για ειλικρινείς επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει», τα κυριότερα σημεία της οποίας έχουν ως κάτωθι:
 • Οι επιχειρηματίες πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση σε πολύ πρώιμο στάδιο των οικονομικών προβλημάτων. Για να συμβεί αυτό πρέπει να δημιουργηθεί το σωστό περιβάλλον.
 •  Η εκπαίδευση των μικρών επιχειρηματιών σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης θα βελτιώσει επίσης την διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο.
 • Η θέσπιση αυτόματων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης αξίζει περαιτέρω μελέτης, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τις καθυστερημένες πληρωμές φόρου.
 • Τα προληπτικά φορολογικά μέτρα στήριξης μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες.
 • Η εισαγωγή του «επιχειρείν» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα αλλάξει τη νοοτροπία ότι ο επιχειρηματίας που πτωχεύει είναι ηττημένος και τίθεται εκτός αγοράς.
 • Μία ενιαία/εναρμονισμένη νομοθεσία περί πτωχεύσεων, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ίση αντιμετώπιση των έντιμων επιχειρηματιών σε ολόκληρη την ΕΕ και η αναγνώριση των εξωδικαστικών και υβριδικών διαδικασιών θα συμβάλλουν στην μείωση των πτωχεύσεων.
 • Για μία ομαλότερη δεύτερη ευκαιρία:
 • Οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν τους διαθέσιμους τρόπους για να προχωρήσουν μπροστά μετά την πτώχευση, καθώς επίσης να γνωρίζουν και την πτωχευτική  διαδικασία, το κάθε βήμα και το περιεχόμενό της.
 • Εξάλειψη των μέτρων που εμποδίζουν όσους επιχειρούν για δεύτερη φορά να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.  Να διασφαλίζεται ότι θα αίρεται σχεδόν άμεσα η πιστωτική αφερεγγυότητα των έντιμων επιχειρηματιών μετά την απαλλαγή τους.
 • Να πειστούν οι χώρες στις οποίες δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ της έντιμης και της δόλιας συμπεριφοράς του επιχειρηματία ότι πρέπει να αλλάξουν την πτωχευτική νομοθεσία και να εισάγουν διάκριση στη μεταχείριση των επιχειρηματιών.
 • Η διαδικασία απαλλαγής ενός επιχειρηματία που αποτυγχάνει θα πρέπει να είναι η συντομότερη δυνατή, ώστε να εξοικονομούνται οι απαραίτητοι πόροι για την επανεκκίνησή του.
 • Για τις Ιδιωτικές Βάσεις Πιστωτικών Δεδομένων:

Υποστηρίζεται η εισαγωγή ελάχιστων κριτηρίων και ελέγχου ποιότητας για τη λειτουργία των βάσεων πιστωτικών δεδομένων (σαν τον «Τειρεσία») προκειμένου να εξασφαλισθεί η νομιμότητά τους.

Προτείνονται επίσης:

 • Παρακολούθηση ή/και περιορισμός του χρόνου διατήρησης των αρνητικών δεδομένων για τους έντιμους επιχειρηματίες στις Βάσεις Δεδομένων.
 • Να υπάρχει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των Βάσεων Δεδομένων σε όλη την ΕΕ.

 

 

 

Share this post