Νέα παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 για την υποχρεωτική απόσυρση Ταμειακών Μηχανών

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Τεύχος B’ 5022/29.10.2021 που αφορά την προθεσμία για την υποχρεωτική απόσυρση ταμειακών μηχανών. Αυτή αναφέρει: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. -Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)-» (Β’ 1220). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπό...