Τι ισχύει για την απασχόληση και την αμοιβή της εορτής του Αγ. Πνεύματος

Τι ισχύει για την απασχόληση και την αμοιβή της εορτής του Αγ. Πνεύματος

Ωραιόκαστρο 31.05.2017

Τι ισχύει για την απασχόληση και την αμοιβή της εορτής του
Αγ. Πνεύματος, ιδιαίτερα σήμερα που έχουν πάψει να ισχύουν πολλές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας

Η εορτή του Αγ. Πνεύματος, ενώ το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είναι αργία, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι εργάσιμη ημέρα και όχι εξαιρέσιμη εορτή. Έτσι, όσοι μισθωτοί δεν εργασθούν την ημέρα αυτή, δεν δικαιούνται να λάβουν την αμοιβή τους, ενώ όσοι απασχοληθούν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε προσαύξησης. Αυτό βέβαια δεν ισχύει σε περίπτωση που η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως αργία για κάποιες επιχειρήσεις-ειδικότητες με ΣΣΕ-ΔΑ, Κανονισμό, Υπουργική Απόφαση, Διάταγμα ή κατ’ έθιμον.
Στην περίπτωση αυτή και στην περίπτωση της αμοιβής, ακολουθείται ό,τι προβλέπεται από τη σύμβαση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές συμβάσεις έχουν παύσει να ισχύουν, αλλά και άλλες ενώ έχουν εκδοθεί δεν είναι υποχρεωτικό να τις ακολουθήσουν όλες οι εργοδότες του αντίστοιχου επαγγελματικού χώρου.

Έτσι: Σε περίπτωση που μια σύμβαση εργασίας, που καθιερώνει την ημέρα αυτή ως αργία του κλάδου, έχει καταγγελθεί ή έχει λήξει και έχει περάσει στη μετενέργεια, οι όροι της έχουν μετατραπεί σε όρους ατομικής σύμβασης εργασίας. Αν, λοιπόν, δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση της ατομικής πλέον σύμβασης, τότε η ημέρα αυτή συνεχίζει να είναι αργία. Κι εδώ αντιμετωπίζουμε το γεγονός των «εργαζομένων δυο ταχυτήτων», με την έννοια ότι αυτό δεν καλύπτει τους νεοπροσλαμβανόμενους. Επίσης, μπορεί να έχει εκδοθεί νέα σύμβαση εργασίας, όπως π.χ. η σύμβαση Ιδιωτικών Κλινικών (ΔΑ 2 & 3/2015).
Οι «νέες» συμβάσεις, όμως δεν είναι υποχρεωτικές για όλους παρά μόνο για όσες επιχειρήσεις δεσμεύονται να την ακολουθήσουν. Κι αυτό συμβαίνει μόνο εφόσον τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες ανήκουν στις Οργανώσεις, που την συνυπέγραψαν. Κι αυτό λόγω του ότι πλέον οι συμβάσεις δεν κηρύσσονται υποχρεωτικές. Τέτοιες είναι: Διαγνωστικών Κέντρων-Οίκων Ευγηρίας-Κλινικών: (Με την ΔΑ 3 & 5/2017 καθορίζεται ως αργία η εορτή του Αγίου Πνεύματος) Καπνοβιομηχανίας: Με την ΣΣΕ 2/2015 συμφωνείται ως ημέρα αργίας στον κλάδο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή η ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου (2α Φεβρουάριου) κατ’ επιλογή κάθε επιχείρησης, η οποία θα αμείβεται στους ημερομισθίους με το εκάστοτε ημερομίσθιό τους.
Η ρύθμιση δεν ισχύει στην περίπτωση που μία εκ των δύο ανωτέρω ημερών έχει καθιερωθεί ήδη ως αργία). Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών: Με την ΣΣΕ 4/2017καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η εορτή του Αγίου Πνεύματος και προβλέπεται επιπρόσθετα ότι σε περίπτωση εργασίας θα χορηγείται προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη κατ’ ελάχιστο όριο επί ημερήσιου ωραρίου 7 ωρών ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή τους και μια άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας σε αναπλήρωση. Ο προγραμματισμός της ημέρας αναπλήρωσης θα γίνεται 15 ημέρες πριν. Αντί της χορήγησης άλλης ημέρας είναι επιτρεπτό να προσαυξάνεται το παραπάνω ωρομίσθιο κατά 175%. Αν συμπέσει ρεπό με την ημέρα αργίας, η ημέρα αργίας δεν μεταφέρεται) Διαφήμισης-Επικοινωνίας (Φωτοστοιχειοθετικών Επιχειρήσεων): Με την ΣΣΕ 30/2009 καθιερώθηκε η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως αργία του κλάδου με αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται η προσαύξηση 100% σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις αργίες. Ναυτιλιακών Πρακτορείων & Επιχειρήσεων (ΣΣΕ ΠΚ 10/2016) & Γραφείων Ταξιδίων (ΠΚ 130/2004) Με τις ΣΣΕ αυτές καθορίζεται η εορτή του Αγίου Πνεύματος ως υποχρεωτική αργία και οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες. Εκδοτικών Οίκων-Βιβλιοπωλείων: Με την ΣΣΕ 41/2009 καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Οι εργαζόμενοι του κλάδου του βιβλίου δεν απασχολούνται την ημέρα αυτά, όμως αμείβονται κανονικά. Αν εργασθούν, δικαιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει για τις υποχρεωτικές αργίες, δικαιούνται προσαύξηση κατά 100%. Τραπεζών: (Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας) Τυπογράφων Επαρχιακών Εφημερίδων: Με την ΣΣΕ 34/2009 καθιερώθηκε η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας Ημερήσιες Εφημερίδες Αθηνών: Σύμφωνα με την ΣΣΕ 298/1989 η εορτή του Αγίου Πνεύματος καθορίζεται ως υποχρεωτική αργία για τους υπαλλήλους. Για τους συντάκτες καθορίστηκε με την ΣΣΕ 29/2004 Εργοδηγών Σχεδιαστών βιομηχανίας: Με την ΣΣΕ 84/2002 συμφωνείται ως ημέρα αργίας η εορτή του Αγίου Πνεύματος και σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου, αμείβεται όπως και οι υποχρεωτικές από το νόμο αργίες. Η επιλογή της απασχόλησης των μισθωτών κατά την ημέρα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση. Θυρωρών: Με την ΔΑ 41/1989 καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η εορτή του Αγίου Πνεύματος και προβλέπεται ότι σε περίπτωση εργασίας θα χορηγείται προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων: Με την ΔΑ 20/1998 καθιερώνεται η εορτή του Αγ. Πνεύματος ως προαιρετική αργία Ηλεκτροτεχνιτών βιομηχανίας: Με την ΣΣΕ 31/5/1996 καθορίζεται ως ημέρα.

Share this post