Τα νέα πρόστιμα στις εργατικές παραβάσεις

Τα νέα πρόστιμα στις εργατικές παραβάσεις

Πώς κατατάσσονται σε κατηγορίες και υπολογίζονται τα πρόστιμα σε παραβάσεις των υποχρεώσεων των εργοδοτών

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση για την κατηγοριοποίηση των εργατικών παραβάσεων και καθορίζονται οι μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων.

Εννοείται ότι δεν αφορά την περίπτωση της ανασφάλιστης εργασίας, στην οποία το πρόστιμο είναι συγκεκριμένο σε αριθμητική τιμή, αλλά για παραβάσεις, που αφορούν:

1. Την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.

2. Τη χορήγηση της κανονικής άδειας, π.χ.  μη χορήγηση αδείας, μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών, μη υποβολή στο  “ΕΡΓΑΝΗ” του Εντύπου Ε11, μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή επιδόματος αδείας, αλλά και τη καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας κ.ο.κ.

3. Τους πίνακες προσωπικού, όπως μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού – προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εκπρόθεσμη κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού, μη υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού και Εντύπου Ε3 σε νέα πρόσληψη, εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών ή σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου κ.ο.κ.

Εξίσου σημαντική παράβαση είναι η πλημμελής συμπλήρωση πίνακα προσωπικού από εργολάβο/υπεργολάβο, η μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του “Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία” .

4. Τα χρονικά όρια εργασίας, όπως εργασία την Κυριακή και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, αλλά και υποχρεωτικής ανάπαυσης, μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης, θέματα λειτουργίας καταστημάτων ή διακεκομμένου ωραρίου, μη χορήγηση διαλείμματος, μη καταχώρηση υπερεργασίας ή υπερωρίας στο “ΕΡΓΑΝΗ” .

5. Θέματα που αφορούν την εργασία οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων – ΚΤΕΛ – τουριστικών λεωφορείων, τα βιβλία δρομολογίων, την εργασία ανηλίκων.

6. Μη καταβολή δεδουλευμένων, αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αποδοχών. Ανάμεσα σε αυτά και η πρόσφατα καθορισθείσα καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου

7. Ίση μεταχείριση, μητρότητα, λοιπές εκτός από την ετήσια κανονική άδειες, π.χ. για οικογενειακές υποχρεώσεις, για λόγους υγείας, συμμετοχής σε εξετάσεις κ.λπ.

8. Την πρακτική άσκηση και μαθητεία ή την παράνομη απασχόληση επιδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ ανέργου, παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης.

9. Παράβαση σημαντική είναι η παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αλλά και η άρνηση παροχής στοιχείων.

Στον πίνακα παραβάσεων παρουσιάζεται και η διαβάθμιση της σοβαρότητας αυτών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στην Απόφαση αυτή, η σοβαρότητα της παράβασης επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων οργάνων.

Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες και βαθμολογούνται με 1-60 μόρια.

Στην Απόφαση καταγράφεται ακριβώς ο τρόπος του υπολογισμού του προστίμου, ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια

Τα βασικά κριτήρια είναι η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, η υποτροπή της επιχείρησης.

Τα υπο-κριτήρια είναι ο βαθμός συνεργασίας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, π.χ. ο βαθμός υπαιτιότητας του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κ.τ.λ. και ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, δηλαδή οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση.

Αρχικά, καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Εννοείται ότι παύει πια να ισχύει η παλαιότερη σχετική Απόφαση

πηγή:https://www.oenet.gr

Share this post