Ταμεία: Mέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η εκκαθάριση των υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας

Ταμεία: Mέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η εκκαθάριση των υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας

Διευκολύνεται εφεξής η διαδικασία εκκαθάρισης και εξόφλησης των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ταμείων προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς εδώ και τρεις ημέρες λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής σχετικής αίτησης.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα έχει ανοίξει από την Πέμπτη 21 Αυγούστου, επιτρέποντας την εκκαθάριση των υποχρεώσεων των ταμείων προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας.

Ο λόγος για τις υποχρεώσεις των κλάδων υγείας των συνταξιοδοτικών φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία, ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού.

Οι ιδιώτες – πάροχοι που επιθυμούν (προαιρετικά) να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας” υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσά.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-EΦΚΑ χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση του 90% του ποσού που έχει προκύψει μετά την εφαρμογή των νόμιμων εκπτώσεων.

Αναλυτικά, οι σχετικές διατάξεις όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, έχουν ως εξής  :

1. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας – μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) δημιουργείται ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., και αφορούν την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας ορίζεται η 21η Αυγούστου 2020

2. Διαδικασία υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία και δικαιολογητικά στοιχεία

Οι ιδιώτες – πάροχοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας” υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική, και προϋποθέτει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης με αντάλλαγμα την άμεση τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών. Σε περίπτωση μη υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες – πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας” και υποβάλουν αρχικά αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο  μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Η αίτηση υποβάλλεται σε διακριτό πεδίο της πλατφόρμας, ανά τέως Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-παρόχου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), τη διεύθυνση του,

τον αριθμό λογαριασμού IBAN, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, τα ποσά και τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών με επισήμανση (σε προσφερόμενο από την πλατφόρμα πεδίο) για τα παραστατικά που τυχόν έχουν εκχωρηθεί ως απαιτήσεις, καθώς και τα στοιχεία του/των τυχόν εκδοχέα/-έων της απαίτησης μετά των στοιχείων αυτού/ών (Επωνυμία Εκδοχέα, ΑΦΜ, Αριθμός και ημ/νια σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης).

Τέλος, με ειδική επισημείωση όπως ορίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει την κατηγορία παρόχου υπηρεσιών υγείας που τον αφορά όπως αυτές ορίζονται από το νόμο για τον καθορισμό των προβλεπόμενων εκπτώσεων.

Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) με την οποία ο αιτών δηλώνει αρχικά ότι δεν έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στην αίτησή του, πλην εκείνων που έχει ο ίδιος επισημάνει.

Στην περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ιδιώτες – πάροχοι που έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του πρώην ΕΦΚΑ, με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται, στην αίτηση που θα υποβάλλουν θα δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής εντός ενός μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή – προσφυγή.

Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του πρώην Ταμείου, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στο μηχανισμό, στην αίτηση που υποβάλλουν δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του πρώην Ταμείου, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές – προσφυγές.

3. Διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-EΦΚΑ

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσά με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 118, παρ. 9 του ν. 4714/2020 (Α ́148) απορρίπτοντας τα υπόλοιπα.

Εν συνεχεία, ο ιδιώτης – πάροχος, αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση τα ποσά που έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αποδοχής του ποσού, υποβάλλει τυποποιημένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις απαιτήσεις του που εμπεριέχονται στην αίτηση του και που δεν έχουν εκχωρηθεί και ότι παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων μέχρι και την εξόφληση της απαίτησης.

Επίσης ο ιδιώτης – πάροχος εκδίδει και αναρτά στην ηλεκτρονική υπηρεσία τα φορολογικά παραστατικά που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού.

πηγή:capital.gr

Share this post