Ρυθμίσεις για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

Ρυθμίσεις για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και

τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013,4331/2015 και 4334/2015 (Α΄ 84)» (ΦΕΚ 84Α – επισυνάπτεται στην παρούσα.)

Με τη νέα Πράξη ρυθμίζονται, για τη μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας, οι επιτρεπόμενες και μη συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα περιλαμβανομένων και των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παραμένει ο περιορισμός ανάληψης μετρητών στο ποσό των εξήντα (60)ευρώ ημερησίως όπως ίσχυε έως τώρα , αλλά σύμφωνα με την Πράξη δίνεται η δυνατότητα και της σωρευτικής ανάληψης μετρητών έως και τετρακόσια είκοσι (420) ευρώ την εβδομάδα,-με εξαίρεση τη πρώτη εβδομάδα έως 24-7-2015 που το όριο θα είναι τριακόσια ( 300) ευρώ- μέσα από τα ATM αλλά και το δίκτυο των καταστημάτων που ανοίγουν σε όλη τη χώρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό. Είναι επιτρεπτή η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, αντιθέτως η πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Πράξης (άρθρο 1 παράγραφος 4) «Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό, με κάθε τρόπο, απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.»

Για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων προβλέπονται ρητά (άρθρο 1 παράγραφος 7) οι συναλλαγές για τις οποίες οι επιχειρηματίες μπορούν να ανοίξουν νέους λογαριασμούς, όπως για τη πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου

2015, νομικών προσώπων, νεοφυών εταιρειών (startups) που

συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,

η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αρχίσουν να δέχονται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μπορούν να συνάψουν σύμβαση με τράπεζα, που λειτουργεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος εκτός Ελλάδος.

Εξαίρεση για τις επιχειρήσεις, στη ρητή απαγόρευση για τη πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων, προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Για τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών) παραμένει αρμόδια να αποφασίζει η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Οι έμποροι θα απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται και θα υποβάλλουν το αίτημα τους.

Η τράπεζα θα προωθήσει το αίτημα στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών η οποία και θα εγκρίνει, το σύνολο ή μέρος του αιτούμενου ποσού εφόσον αυτές οι συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος.

Η ΕΣΕΕ κατανοώντας τις ανάγκες του εμπορικού κόσμου, σας ενημερώνει για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει έπειτα από τρεις εβδομάδες τραπεζικής αργίας και περιορισμού στη διακίνηση των κεφαλαίων, όπου ανετράπη η εύρυθμη λειτουργία των συνήθων επιχειρηματικών συναλλαγών, καθώς «πάγωσε» κάθε οικονομική δραστηριότητα, με την έναρξη λειτουργίας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Συνομοσπονδία με επιστολές της, ζήτησε από τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, να υπάρξει νομοθετική μέριμνα, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ώστε να αποκατασταθεί γρηγορότερα η ομαλότητα, με πέντε, άμεσες ρυθμίσεις:

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Λόγω της παρατεταμένης τραπεζικής αργίας, ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιταγών, εμπορικών συναλλαγών αξίας, που ίσως ξεπερνούν σε τζίρο τα 6 δις ευρώ, οι οποίες έχουν εκδοθεί και οπισθογραφηθεί από πολλές επιχειρήσεις, έχουν λήξει από 30/6 έως 20/7. Με το υπάρχον καθεστώς, οι επιταγές αυτές, θα πρέπει να εξοφληθούν, εντός 8 ημερών, από το άνοιγμα των τραπεζών. Με δεδομένη, ωστόσο, τη μαζική συσσώρευση των υποχρεώσεων, που έχουν οι επιχειρήσεις και την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην αγορά, αυτό είναι αδύνατον πρακτικά και κατά συνέπεια είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί και άλλος χρόνος, τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ισορροπήσει η αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευθετηθεί άμεσα το πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις, με το να βρεθούν στη «μαύρη» λίστα του Τειρεσία, χωρίς να ευθύνονται, λόγω «λήξης» των επιταγών, που έχουν εκδώσει.

  1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο, επειδή ξεκίνησαν, από 20/07/15 να πιστώνονται εμβάσματα από το εξωτερικό σε λογαριασμούς ελληνικών επιχειρήσεων και επίσης δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταθέτουν μετρητά, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα αυτά τα επιπλέον ποσά και για εμβάσματα πληρωμής των προμηθευτών στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο και με τη δημιουργία ενός εξω-λογιστικού λογαριασμού, θα αυξηθεί η ρευστότητα των τραπεζών, ενώ παράλληλα, θα υπάρξει διευθέτηση για τα χιλιάδες φορτία, που παραμένουν στα λιμάνια της Χώρας, χωρίς δυνατότητα παραλαβής.

  1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ

Αν και από τη Δευτέρα, 20/07/15, η πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες είναι ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς, είναι αναγκαίο, λόγω  της μεγάλης έλλειψης ρευστότητας, να επιτραπεί, κατά προτεραιότητα, στις επιχειρήσεις να πάρουν από τις θυρίδες τους, τις επιταγές πελατών τους, που έχουν εναποθέσει πριν το κλείσιμο των τραπεζών.

  1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Επιβάλλεται, όπως για τα φυσικά, αντίστοιχα και για τα νομικά πρόσωπα, η πρόβλεψη ορίου ανάληψης μετρητών από εταιρικούς λογαριασμούς όψεως για την εξυπηρέτηση των  καθημερινών αναγκών των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο δεν διαθέτει, ούτε web-banking, ούτε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, προτείνεται ένα μέρος των προθεσμιακών λογαριασμών, να μετατραπούν σε λογαριασμούς Ταμιευτηρίων ή να μπορούν να μεταφερθούν σε υπάρχοντες λογαριασμούς άλλων τραπεζών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναλήψεων, αλλά και πληρωμής των υποχρεώσεων.

5.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ΕΣΕΕ ζητά τη δημιουργία υποεπιτροπών ελέγχου σε κάθε συστημική Τράπεζα για τα εμβάσματα εξωτερικού και τη δυνατότητα κάθε υποκατάστημα να δέχεται το φυσικό φάκελο εισαγωγής με τα δικαιολογητικά όπως τιμολόγια, διασαφήσεις, φορτωτικές κ.ά. Ως γνωστό, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 65/28.6.2015 καθορίστηκε η σύσταση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία, μετά την μεταφορά της, στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η μοναδική που εξετάζει τα χιλιάδες αιτήματα από τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε αμέσως την παρούσα στα μέλη σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

 

Βασίλης Κορκίδης                                                  Γιώργος Καρανίκας

Share this post