Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

ΕΣΕΕ Logo

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου

ΕΣΕΕ: «ΟΙ Μικρομεσαίοι της Ευρώπης ζητούν έναν πυλώνα οικονομικών και κοινωνικών
διαστάσεων για περισσότερες θέσεις εργασίας».

Η ΕΣΕΕ ταυτίζεται με τους ευρωπαίους μικρομεσαίους που πιστεύουν ότι ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων χρειάζεται τόσο κοινωνικές όσο και οικονομικές διαστάσεις, ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και η αυτοαπασχόληση.

Στην Έκτακτη Συνάντηση της Συνόδου Κορυφής του Γκέτεμποργκ μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων, η Πρόεδρος της UEAPME Ulrike Rabmer-Koller τόνισε ότι η πρώτη προτεραιότητα της UEAPME για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων είναι η καλύτερη ενσωμάτωση των οικονομικών και κοινωνικών διαστάσεων. Πράγματι, η UEAPME υποστηρίζει τον γενικό στόχο του πυλώνα αλλά πιστεύει ότι η σχέση μεταξύ των δύο διαστάσεων δεν είναι επαρκώς παρούσα. Επιπλέον, η UEAPME θεωρεί τον πυλώνα ως νέο οδηγό μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, που θα πρέπει σίγουρα να αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προτεραιότητες της UEAPME επικεντρώνονται στη δίκαιη κατανομή των θετικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, στην καλύτερη υποστήριξη σε περιόδους αλλαγής και στην εξασφάλιση ανοικτού πνεύματος και δικαιοσύνης εντός της ενιαίας αγοράς. Ο πυλώνας αποδεικνύει επίσης την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η κοινωνική Ευρώπη έχει σημασία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της UEAPME και των μελών της. Ως εκ τούτου, είναι ζωτική προτεραιότητα η διαπίστωση της συμβολής των μικρών επιχειρήσεων και της αυτοαπασχόλησης στην κοινωνική συνοχή και στην σταθερότητα.

Η Έκτακτη Συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν από τη Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η οποία θα υπογραφεί από τα τρία Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Η UEAPME και συνεπώς η ΕΣΕΕ υποστηρίζουν τον γενικό στόχο του πυλώνα για επίτευξη βιώσιμης σύγκλισης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών αποτελεσμάτων μετά την οικονομική κρίση, ωστόσο η πρώτη προτεραιότητα της UEAPME στον πυλώνα είναι οι επαρκείς οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Η ΕΣΕΕ θεωρεί τον πυλώνα εξαιρετικά χρήσιμο, ως νέο οδηγό μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Η UEAPME επίσης υποστηρίζει σθεναρά τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια καλή ισορροπία ευελιξίας και ασφάλειας, σε πραγματικές συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις ΜμΕ, στα βιώσιμα συστήματα κοινωνικής προστασίας και στην απόκτηση δεξιοτήτων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Βασικός στόχος του πυλώνα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης.

Η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες της UEAPME για μια μελλοντική κοινωνική Ευρώπη είναι: i) η διασφάλιση δίκαιης κατανομής των θετικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων μέσω της επένδυσης σε δεξιότητες, ii) ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και η παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης σε περιόδους αλλαγής, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη και iii) η εξασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης εντός της ενιαίας αγοράς.

Share this post