Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

           

 

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Θέμα: Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης
του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, Συνδικαιούχου της Πράξης:
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037650»

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου

Έχοντας  υπόψη:

 • Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄147).
 • Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α/98/2005), όπως ισχύει.
 • Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.
 • Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ’ αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν,
 • Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
 • Την από 28-06-2019 με αρ. πρωτ. Α.Π.: 4304/1466/Α3 Απόφαση Ένταξης  της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Την από 09-03-2020, Απόφαση Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου  για την αποδοχή των όρων ένταξης της προαναφερθείσας Πράξης
 • την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗ για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037650
 • Την από 23-06-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου για την έγκριση της παρούσας Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου  Ωραιοκάστρου, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037650

 

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πλήρωση δύο θέσεων συνεργατών για την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο υλοποίησης  του Υποέργου 4: «Δαπάνες για αμοιβές  προσωπικού για τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037650

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. Η περιοχή μελέτης, όπου χωροθετείται το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου, αποτελεί το διοικητικό και οικονομικό κέντρο του Δήμου. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις οδούς Κομνηνών, Βασιλέως Γεωργίου, Δημοκρατίας, Αριστοτέλους, Βας. Κωνσταντίνου. Η συνολική έκταση της περιοχής είναι περίπου 1.660,00 m2.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου, ως Συνδικαιούχος της Πράξης θα υλοποιήσει τα παρακάτω Υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 270.000,00 €:

 • Υποέργο  4: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για το Συνδικαιούχο
 • Υποέργο 7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής
 • Υποέργο  8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής
 • Υποέργο 9: Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η  συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την Ελλάδα».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα υπό πρόσληψη στελέχη θα παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:

 

Πακέτο Εργασίας 1 : Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στα Υποέργα: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο», «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» και «9: Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»  που υλοποιεί ο Συνδικαιούχος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
 • Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων

 

Παραδοτέα:

 Π. 1: Μηνιαία  αναφορά του στελέχους (που θα παρακολουθεί το φυσικό αντικείμενο) προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού αντικειμένου καθώς και προτάσεων επιτάχυνσης/βέλτιστης διαχείρισης

Π1.1: Κατάρτιση και παρακολούθηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών

Π1.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων

 

 Πακέτο Εργασίας  2: Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:

 

 • Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών
 • Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

 

Παραδοτέα:

Π.2: Μηνιαία αναφορά (του στελέχους που θα παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενο) προς Υπεύθυνο έργου ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου

Π2.1: Κατάρτιση cash flow Έργου

Π2.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων

 

ΠΕ 3 :  Εργασίες σχετικές με  την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών:

 

 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, όσον αφορά στα Υποέργα: «4: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για το Συνδικαιούχο», «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»  και «9: Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ) όσον αφορά στα Υποέργα: «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» και  «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών των Αιτημάτων Χρηματοδότησης στα Υποέργα: «4: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για το Συνδικαιούχο», «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»  και «9: Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) όσον αφορά στα Υποέργα: «4: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για το Συνδικαιούχο»,  «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»  και «9: Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, στα Υποέργα: «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» και  «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, στα Υποέργα: «4: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για το Συνδικαιούχο», «7: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», «8: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»  και «9: Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις»

 

Π3: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες με τη Διαχειριστική Αρχή .

Π 3.1 :  ΤΔΠ και τροποποιήσεις αυτού

Π 3.2 : Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ)

Π 3.3 : Δελτία Προόδου Πράξης (ΔΠΠ)

Π 3.4 : Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών

Π 3.5 : Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης και συνοδευτικά αυτής έγγραφα

 

 

Πακέτο Εργασίας  4 : Εργασίες σχετικές με Εθνικούς / Διεθνείς Διαγωνισμούς:

 • Σύνταξη φακέλου έργου («φάκελος δημόσιας σύμβασης» του άρθρου 45 του ν.4412) και Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού
 • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

 

Εργασίες σχετικές με Συνοπτικούς Διαγωνισμούς :

 • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού,
 • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

 

Εργασίες σχετικές με Απευθείας αναθέσεις:

 • Έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες
 • Σύνταξη προδιαγραφών και σχετικών εντύπων της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
 • Δημοσίευση των σχετικών στοιχείων όπου προβλέπεται (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών έως και την ανάθεση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης

 

Παραδοτέα:

Π4: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες των διαγωνισμών ειδικά.

Π 4.1:Τεύχη διαγωνισμών

Π 4.2: Πρακτικά αξιολόγησης διαγωνισμών

Π 4.3: Συμβάσεις

 

Πακέτο Εργασίας  5: Εργασίες Παρακολούθησης της Πράξης :

 • Συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
 • Τήρηση Φακέλου του έργου, έλεγχος πληρότητας αυτού
 • Συντονισμός των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον του έργου
 • Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Δικαιούχο. Υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης (π.χ. αποστολή Δελτίων Τύπου, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του φορέα, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στις παρουσίες του φορέα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα

Παραδοτέα:

Π.5: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές / απολογισμούς ως ιδιαίτερου κεφαλαίου σύνοψης της πορείας του έργου 

Π 5.1: Φάκελος Έργου

 

Η πρόσληψη προβλέπεται από την Πρόσκληση (Κατηγορία 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) και στο πλαίσιο της Πράξης έχει προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 4: Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο, προϋπολογισμού  70.000,00 €.

Η  επιλογή των παραπάνω στελεχών  θα γίνει από το Μητρώο Στελεχών που έχει συστήσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για το σκοπό αυτό. (Αρ. Πρωτ. 7107/06.06.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα συγκρότηση Μητρώου Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων  Εμπορικών Συλλόγων).

Α.2. ΑΜΟΙΒΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Τα στελέχη πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποκλειστικά για την παρούσα πράξη και δεν καλύπτουν  πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά με την  υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την λήξη του υποέργου, ήτοι τις 30/11/2022 τουλάχιστον ή έως τη λήξη της Πράξης (εφόσον αποτελέσει μεταγενέστερη ημερομηνία κατόπιν τροποποίησης της πράξης), ως εξής:

 • Στέλεχος 1: έως 000,00 €
 • Στέλεχος 2: έως 35.000,00 €

Επισημαίνεται ότι η Πράξη δύναται να παραταθεί μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα και έγκριση της ΕΥΔ και στην περίπτωση αυτή το έργο δύναται να παραταθεί μετά από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου πλέον των προβλεπόμενων στην παρούσα.

 

Η συνολική αμοιβή για την κάθε σύμβαση μίσθωσης έργου  θα υπολογιστεί βάσει του καθεστώτος ασφάλισης  καθενός εκ των στελεχών  Σε κάθε περίπτωση η  αμοιβή αυτή   δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 750 ευρώ (καθαρές μηνιαίες αποδοχές) ανά άτομο και συνολικά το ποσό των 70.000,00€ και για τα δύο στελέχη. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν μέσω των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η πληρωμή της αμοιβής των στελεχών θα γίνεται τμηματικά με βάση την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως θα προκύπτει από τις εκθέσεις πεπραγμένων.

Α.3. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τόπος απασχόλησης θα είναι η έδρα του φορέα στο Παλαιόκαστρο, επί της οδού Μακεδονικού Αγώνα 7 & Καραϊσκάκη γωνία, ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο, ανάλογα με της ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα υπό πρόσληψη στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω  τυπικά προσόντα:

 • Στέλεχος 1: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με τριετή (3 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.
 • Στέλεχος 2: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με τριετή (3 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε επίβλεψη έργων μηχανικού.

Τα στελέχη θα επιλεγούν από το Μητρώο στελεχών υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου  καλούνται να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση, που επίσης παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/

Στο Μητρώο Στελεχών μπορούν να ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και  δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της πρόσκλησης.

 

 Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο /η  υποψήφιος/α δεν τα πληροί, αποκλείεται από τη μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν λαμβάνει βαθμολογία.

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει συσταθεί με το πρακτικό με αριθμό  99/09-03-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μοριοδότηση επιθυμητών προσόντων υποψηφίων (πέραν των υποχρεωτικών τυπικών προσόντων ένταξης στο μητρώο στελεχών ΕΣΕΕ)

Η κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 4 βαθμοί για κάθε έτος εμπειρίας 60
2. Γνώση και εξοικείωση χρήσης Η/Υ (Office, Internet, Πλατφόρμες Υποβολής) Αποδεικτικό ECDL ή άλλο παρεμφερές 10
3. Συνέντευξη σε προκαθορισμένα κριτήρια που αφορούν:

3.1 Αντίληψη / Κατανόηση του αντικειμένου εργασίας: (35%)

3.2 Γνώση του θεσμικού πλαισίου και λοιπών διατάξεων που διέπουν το συντονισμό, διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την περίοδο 2014-2020:  (35%)

3.3 Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας: (15%)

3.4: λήψη πρωτοβουλιών για την εκπλήρωση καθηκόντων (15%)

30
ΣΥΝΟΛΟ 100

Για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ελάχιστης απαιτούμενης και της πρόσθετης βαθμολογούμενης Εργασιακής εμπειρίας (βλέπε παρακάτω) θα πρέπει να υποβληθεί Πίνακας  με λεπτομερή στοιχεία, σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα της ενότητας 4.3 της παρούσης.

 

Δ .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.s.oraio@gmail.com,  έως την 13-08-2021 και ώρα 14:00, με συνημμένα τα  παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF:

 1. Υπογεγραμμένη αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παράγραφο ΣΤ και με  την ένδειξη:

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης

Του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, Συνδικαιούχου της Πράξης

 «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037650 (Υποέργο 4)

 

 Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου  Ωραιοκάστρου https://www.esoraiokastro.gr/  στο πεδίο ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και στο πεδίο “Αγγελίες εργασίας”, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου https://oraiokastro.gr/  στις 29/07/2021 και θα παραμείνει αναρτημένη για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα είναι η 13/08/2021  έως της 14:00. Εάν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλοντας ερωτήσεις στο e.s.oraio@gmail.com, είτε τηλεφωνικά στo τηλ. 6999501100 και ώρες 10:00-14:00.

ΣΤ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που απαραίτητα θα συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας είναι τα κατωτέρω:

4.1. Αναλυτικό βιογραφικό Σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ

 

4.2. Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

 

4.3. Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας

Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στον σχετικό πίνακα του Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος (Παράρτημα ΙΙI).

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα, η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται για κάθε έργο ή πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα.

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του Εργοδότη ή σχετικό παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η προϋπηρεσία.

 

4.4. Απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής:

1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την Πρόσκληση ενότητες  α)επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί

από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

2) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

3) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

 

4.5 Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει  εισφορές και με την οποία βεβαιώνεται ότι:

α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως ,

β) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

γ) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

δ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

ε) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

στ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

ζ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

η) τα δηλωθέντα στοιχεία /εμπειρία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι ακριβή και αληθή,

 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ.

Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εξέταση της κάλυψης  των ελάχιστων απαιτήσεων  συμμετοχής, και των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τη ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της συνέντευξης (σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας η συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω skype).

Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Βλ. Παράρτημα Ι).

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή της συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου  https://www.esoraiokastro.gr ,  λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία  θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Παράρτημα I_Κανονισμός

Παράρτημα II_Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα III_Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος

Παράρτημα IV_Υπεύθυνη Δήλωση

 

Share this post