Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, συνδικαιούχου της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου”

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, συνδικαιούχου της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου”

Ωραιόκαστρο,
Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής στελεχών υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, συνδικαιούχου της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου”

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου,

Συνδικαιούχου της Πράξης: «Ανοικτό Κεντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου»

Σήμερα στις  30/08/2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου,  συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,  η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 99/09-03-2020 Απόφαση Δ.Σ. του  Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

 1. Σαραλίδης Χαράλαμπος
 2. Στεφανίδης Ευάγγελος
 3. Τυριτίδου Σαββατούλα

για την εξέταση των αιτήσεων της με αρ. Πρωτ. 183 πρόσκλησης για την επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, Συνδικαιούχου της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037650 (Υποέργο 4)

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Επιτροπή  προχωρά  στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Συνέντευξη  και τελική αξιολόγηση υποψηφίων

Σε συνέχεια του από 25/08/2021 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η Επιτροπή πραγματοποίησε συνέντευξη με τους υποψηφίους που προκρίθηκαν στο στάδιο αυτό:

 1. Κυραλέος Κίμων, Αρ. Πρωτ. Αίτησης 184/06-08-2021
 2. Ποιμενίδης Εμμανουήλ, Αρ. Πρωτ. Αίτησης 185/09-08-2021

Οι  υποψήφιοι κλήθηκαν να  απαντήσουν σε  ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

 • Αντίληψη / Κατανόηση του αντικειμένου εργασίας
 • Γνώση του θεσμικού πλαισίου και λοιπών διατάξεων που διέπουν το συντονισμό, διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την περίοδο 2014-2020
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • λήψη πρωτοβουλιών για την εκπλήρωση καθηκόντων

Μετά  τη λήξη της συνέντευξης η Επιτροπή προχώρησε στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως ακολούθως:

Κριτήριο 1: Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο

Οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει  τα ζητούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η παρακάτω βαθμολόγηση:

 • Κυραλέος Κίμων: 15 έτη * 4 βαθμοί = 60 βαθμοί
 • Ποιμενίδης Εμμανουήλ: 6,5 έτη * 4 βαθμοί = 26 βαθμοί

Κριτήριο2: Γνώση και εξοικείωση χρήσης Η/Υ (Office, Internet, Πλατφόρμες Υποβολής

Οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει  τα ζητούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η παρακάτω βαθμολόγηση:

 • Κυραλέος Κίμων: 10 βαθμοί
 • Ποιμενίδης Εμμανουήλ: 10 βαθμοί

Κριτήριο 3: Συνέντευξη σε προκαθορισμένα κριτήρια που αφορούν:

3.1 Αντίληψη / Κατανόηση του αντικειμένου εργασίας: (35%)

 • Κυραλέος Κίμων: 25 βαθμοί * 0,35 = 8,75 βαθμοί
 • Ποιμενίδης Εμμανουήλ: 20 βαθμοί* 0,35 = 7 βαθμοί

3.2 Γνώση του θεσμικού πλαισίου και λοιπών διατάξεων που διέπουν το συντονισμό, διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την περίοδο 2014-2020: (35%)

 • Κυραλέος Κίμων: 25 βαθμοί * 0,35 =8,75 βαθμοί
 • Ποιμενίδης Εμμανουήλ: 20 βαθμοί* 0,35 =7 βαθμοί

3.3 Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας: (15%)

 • Κυραλέος Κίμων: 25 βαθμοί * 0,15 = 3,75 βαθμοί
 • Ποιμενίδης Εμμανουήλ: 20 βαθμοί* 0,15 = 3 βαθμοί

3.4: λήψη πρωτοβουλιών για την εκπλήρωση καθηκόντων (15%)

 • Κυραλέος Κίμων: 25 βαθμοί * 0,15 = 3,75 βαθμοί
 • Ποιμενίδης Εμμανουήλ: 20 βαθμοί* 0,15 =3 βαθμοί

και κατέληξε στην κατάρτιση του τελικού  Πίνακα βαθμολόγησης ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΡΑΛΕΟΣ ΚΙΜΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1. Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 60 βαθμοί 60 βαθμοί 26 βαθμοί
2. Γνώση και εξοικείωση χρήσης Η/Υ (Office, Internet, Πλατφόρμες Υποβολής) 10 βαθμοί 10 βαθμοί 10 βαθμοί
3. Συνέντευξη σε προκαθορισμένα κριτήρια που αφορούν:

3.1 Αντίληψη / Κατανόηση του αντικειμένου εργασίας: (35%)

3.2 Γνώση του θεσμικού πλαισίου και λοιπών διατάξεων που διέπουν το συντονισμό, διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την περίοδο 2014-2020:  (35%)

3.3 Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας: (15%)

3.4: λήψη πρωτοβουλιών για την εκπλήρωση καθηκόντων (15%)

30 βαθμοί Κριτήριο 3.1: 8,75 βαθμοί

Κριτήριο 3.2: 8,75 βαθμοί

Κριτήριο 3.3: 3,75 βαθμοί

Κριτήριο 3.4: 3,75 βαθμοί

 

Σύνολο: 25 βαθμοί

 

Κριτήριο 3.1:

7 βαθμοί

Κριτήριο 3.2:

7 βαθμοί

Κριτήριο 3.3:

3 βαθμοί

Κριτήριο 3.4:

3 βαθμοί

 

Σύνολο: 20 βαθμοί

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ   95 ΒΑΘΜΟΊ 56 ΒΑΘΜΟΊ

 

Κατόπιν  αποφασίζει ομόφωνα στο να προκρίνει τους παραπάνω υποψηφίους για  τις θέσεις των στελεχών  υποστήριξης και εισηγείται προς το  Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου την  κατακύρωση της επιλογής τους

 

Ωραιόκαστρο 26/08/2021

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΑΡΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ            ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                 ΤΥΡΙΤΙΔΟΥ

 

2ο Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Share this post