προσφορά συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας

προσφορά συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας

Αγαπητέ συνεργάτη,

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προσφορά συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας προς τα μέλη της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου Και Επιχειρηματικότητας για τη διαχείριση συναλλαγών πληρωμών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών POS.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζας παρέχει στα μέλη της Συνομοσπονδίας, που δεν συνεργάζονται με την Τράπεζα, δυνατότητα να αποδέχονται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω ενός σύγχρονου και διαρκώς εξελισσόμενου ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης είναι:

ΕξυπηρέτησηόλωντωνδιεθνώνκαρτώνπουφέρουντασήματαMASTERCARD, VISA, ΜESTRO εκδόσεωςΕθνικήςΤράπεζαςκαιάλλωνελληνικώνκαιξένωντραπεζών καθώςκαιτωνδιεθνώνκαρτώντουσήματοςJCB.

ΕξυπηρέτησητηςΚάρταςΑλληλεγγύης.

Ταχύτητακαιασφάλειαστηνπραγματοποίησητωνσυναλλαγώνσας μέσωτουδικτύουτερματικώνPOS.

ΤηλεφωνικήΥποστήριξηαπόεξειδικευμέναστελέχηκαλώνταςστο+30 210 95 03 600, επιλογή2. ΣτηδιάθεσητωνΕπιχειρήσεωναπόΔευτέραέωςΚυριακή9:00 – 22:00.

ΓιατησυμμέτοχήτηςεπιχείρησηςσαςστοδίκτυοεπιχειρήσεωνπουαποδέχονταικάρτεςμέσωτηςΕθνικήςΤράπεζαςαρκείηακόλουθησύντομηδιαδικασία

υποβολήαντίστοιχουαιτήματοςσεοποιοδήποτεκατάστηματηςΕθνικήςΤράπεζαςσαςεξυπηρετεί

άνοιγμαλογαριασμούόψεωςστηνΕθνικήΤράπεζαγιατηνπίστωσητωνσυναλλαγών(σεπερίπτωσηπουδενυπάρχειήεπιθυμείτετοάνοιγμανέουλογαριασμού

έγκρισητηςσυνεργασίαςσύμφωναμετηνεμπορικήπολιτικήτηςΤράπεζας

αποδοχήτωνοικονομικώνόρωντηςσυνεργασίας πουαφορούντηνεκκαθάρισηκάθεσυναλλαγήςπουδιενεργείτεκαιηοποίαορίζεταιανάείδοςκαιτύποκάρταςεπίτηςονομαστικήςαξίαςκάθεσυναλλαγής σεποσοστόεπίτηςεκατό[%].

υπογραφήτωναπαραίτητωννομικώνεγγράφωνγιατηνπαροχήτωνυπηρεσιών

ενεργοποίησητηςεπιχείρησηςστααντίστοιχασυστήματατηςΤράπεζας

Τέλος αναφορικάμετηναπόκτησηαπότηνεπιχείρησηςσαςτερματικήςσυσκευήςαποδοχήςκαρτώνPOS, ηΤράπεζαεξασφάλισαιγιαόλουςεσάςμέσωτηςεταιρείαςMellon Technologies τουςακόλουθουςπρονομιακούςόρους ΤρόποςαπόκτησηςσυσκευήςPOS ΚόστοςαπόσκτησηςPOS τύπουDesktop PCI 3.0,

Contactless, Ethernet / Dial up

ΜηνιαίοΚόστοςΣυντήρησης
ΑγοράPOS απότηνεπιχείρηση €59 πλέονΦΠΑ € πλέονΦΠΑ

γιαόσοχρονικόδιάστημαχρησιμοποιείταιτοτερματικό

ΜίσθωσηPOS απότηνεπιχείρηση Προκαταβολή€9 πλέονΦΠΑ €,4 πλέονΦΠΑ

μεελάχιστοχρονικόδιάστημαπαροχήςτηςυπηρεσίαςταδύοέτη

Share this post