Παράταση στο πρόγραμμα “Διέξοδος” για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας

Παράταση στο πρόγραμμα “Διέξοδος” για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας

08.10.2020

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό και τροποποιήσεις
στο πρόγραμμα επιδότησής τους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, στις 15.00’ η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την ενίσχυσή τους από το πρόγραμμα «Διέξοδος» που αφορά στη χορήγηση μη επιστρεπτέας επιδότησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί, προκειμένου να ικανοποιηθεί το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά κι επειδή το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπερφορτώθηκε από τον πολύ μεγάλο αριθμό των αιτήσεων.

Η παράταση θα είναι τελική και δεν πρόκειται να δοθεί νέα.

Επίσης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, αλλά και της αντιμετώπισης της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για τη συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών στην αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα «Διέξοδος» (πτωχευτικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης, χωρίς την προσκόμιση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών, αλλά μόνο με το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης απόκτησής τους στο Πρωτοδικείο, εφόσον αυτή έχει γίνει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020.

«Λόγω της βεβαιωμένης αδυναμίας των αρμόδιων φορέων να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των ζητούμενων πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή της αίτησης του δικαιούχου προς τον αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή έχει υποβληθεί το αργότερο στις 9 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων παρατείνεται έως την Δευτέρα 12-10-2020 στις 3 μ.μ. λόγω υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣΚΕ) το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων.», αναφέρεται στη σχετική τροποποιητική απόφαση.

Η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι πληγείσες επιχειρήσεις είναι προσβάσιμη εδώ.

Όπως είχε τονίσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, “δίνεται η δυνατότητα στις πληγείσες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας από την πανδημία του κορονοϊού, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για το κεφάλαιο κίνησης, που καλύπτει τα έξοδά τους σε ποσοστό 50% και είναι ποσό μη επιστρεπτέο”.

Οι επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες αναλόγως εξόδων και ζημίας την οποία υπέστησαν στη διάρκεια της πανδημίας, θα επιδοτηθούν με 5.000 έως 50.000 ευρώ.

Συνολικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η πρώτη στη χώρα, η οποία υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση, διαθέτει 150 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων.

Η διαδικασία είναι απλή: Στις βασικές προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η πρόβλεψη οι επιχειρήσεις να απασχολούν κάτω των 50 εργαζομένων και ο αριθμός των εργαζομένων τους την ημέρα καταβολής της ενίσχυσης να είναι ίσος με τον αριθμό των εργαζομένων την ίδια ημερομηνία του 2019.

“Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πρόγραμμα ‘Διέξοδος’ προσπαθεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, να στηρίξει οικονομικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η επιχορήγηση είναι μη επιστρεπτέα και θα καταβληθεί στους δικαιούχους το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος του 2021. Είναι μια διέξοδος για τις επιχειρήσεις, μια ένεση ρευστότητας και η έμπρακτη στήριξή μας σε όσους υπέστησαν τεράστιο πλήγμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας,” ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια είναι συμπληρωματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Τα κριτήρια ένταξης και αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά. Η διαδικασία θα γίνει με μοριοδότηση και οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα έχουν μόνες τους τη δυνατότητα υπολογισμού της βαθμολογίας τους.

Το πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).

Τις διαδικασίες έχει αναλάβει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.kepa-anem.gr – 2310480000), που θα υποδεχτεί τις αιτήσεις και θα τις αξιολογήσει ως το τέλος του 2020.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:
1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών,
2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Share this post