Νομοθεσία Ταμειακών Μηχανών

Νομοθεσία Ταμειακών Μηχανών

Σε κάθε εκδιδόμενο δελτίο Νόμιμης Απόδειξης καθώς και στα δελτία αναφορών (ανάγνωσης φορολογικής μνήμης κλπ), αναγράφεται η ώρα έκδοσής του με τη μορφή «ΧΩ HH:MM» για την χειμερινή ώρα και «ΘΩ HH:MM» για την θερινή ώρα αντίστοιχα.

Η λειτουργία του ρολογιού του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του μηχανισμού και η οποία δύναται να είναι αυτή της προστασίας των δεδομένων της μνήμης εργασίας (CMOS RAM).

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1195/2018 προκύπτουν νέες προδιαγραφές για τους φορολογικούς μηχανισμούς.

  1. Από το Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 4), προκύπτει ρητά ότι από την 1-11-2018, το ρολόι των ΦΗΜ (Ταμειακές, ΑΔΗΜΕ, Φορολογικοί μηχανισμοί) πρέπει να δείχνει την πραγματική ώρα.

              Προσοχή : Δεν αναφέρεται στην ΠΟΛ, κάποια απόκλιση που θεωρείται αποδεκτή.

  1. Η απόκλιση ρολογιού ΦΗΜ από την πραγματική ώρα, θεωρείται παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο του ΦΗΜ, ύψους 500 € (βάσει του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια. «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).
  2. Ορίζoνται δύο εναλλακτικές μέθοδοι, που μπορεί να επιλέξει ο κάτοχος ΦΗΜ, ώστε να διατηρεί σωστή ώρα στον ΦΗΜ.
  • Μέσω επιτόπιας επέμβασης (εξουσιοδοτημένου τεχνικού) στον ΦΗΜ.
  • Μέσω αυτόματου συγχρονισμού του ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ, μόνο κατόπιν επιτυχούς επικοινωνίας με τον server της ΑΑΔΕ. Αυτό σημαίνει και ταυτόχρονη αποστολή στοιχείων Ζ στους servers της ΑΑΔΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν ο ΦΗΜ δεν συνδεθεί με την ΑΑΔΕ, τότε θα πρέπει η επιχείρηση να ελέγχει τακτικά την ημερομηνία και να ενημερώνει τον τεχνικό για την απόκλιση

  1. Τέλος, το Άρθρο 3 (παράγραφος 3) ορίζει ότι από την 1-11-2018, πρέπει να εισάγονται στις παραμέτρους των ΦΗΜ, το AES Key κάθε ΦΗΜ και το URL αποστολής στην ΑΑΔΕ, εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης ΦΗΜ.

Προσοχή : Δεν αναφέρεται η υποχρέωση δοκιμαστικής αποστολής στον server της ΑΑΔΕ, μετά την εισαγωγή του URL και του AES Key στους ΦΗΜ.

Share this post