Νέο μέτρο ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων – Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού

Νέο μέτρο ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων – Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού

Τρίτη, 13 Απρίλιος 2021

Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 28 προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α. Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης, ως μέτρου στήριξης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υ.α., των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ενίσχυσης, των δικαιούχων και του ύψους αυτής, του τρόπου καταβολής τους καθώς και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

γ. Ορίζεται ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το ύψος της δαπάνη για την καταβολή της «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού», ως μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πληγεισών επιχειρήσεων κ.λπ.) και από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Αιτιολογική:

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η αντιμετώπιση της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Προς τον σκοπό αυτό, με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με τη μορφή της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν νέο καθεστώς ενίσχυσης, στο πλαίσιο των οριζομένων στην υπό στοιχεία 0(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (C 90 1), με τη μορφή της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού και δεν υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη στην κείμενη νομοθεσία, η οποία να επιτρέπει με έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης την ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατόπιν αυτού, η αξιολογούμενη ρύθμιση απαιτεί ρυθμιστική παρέμβαση σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 28
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C (2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (C 911), όπως εκάστοτε ισχύει και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

πηγή:taxheaven.gr

Share this post