Κατατέθηκε τροπολογία για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Κατατέθηκε τροπολογία για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022

Τί προβλέπεται στην τροπολογία που κατατέθηκε

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης”, προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 5
Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η ημερομηνία της προαιρετικής λειτουργίας του πρώτου εδαφίου μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ρυθμίζεται το ζήτημα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022. Επί της ουσίας μετατίθεται χρονικά η δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων, τα οποία δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν, βάσει του άρθρου 19 του Ν.4989/2022 την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, λόγω των έκτακτων και έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονταν. Παράλληλα, προβλέπεται εξουσιοδότηση για την μετάθεση της ως άνω ημερομηνίας, σε περίπτωση που ανακύψει σοβαρός λόγος.

Share this post