ΕΣΕΕ_Τελευταίες υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

ΕΣΕΕ_Τελευταίες υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Αρ. Πρωτ.: ΓΑ 8098

Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΝ – Τελευταίες υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

Με την παρούσα, σας γνωστοποιούμε τις τελευταίες υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις για τον τρέχοντα μήνα και πρέπει να διευθετηθούν εντός της ημέρας, ως ακολούθως:

Φορολογικές υποχρεώσεις:

 • (ΦΕΦΠ): Καταβολή 1ης και 2ης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 2019.
 • (ΦΕΝΠ)
  – Καταβολή 1ης και 2ης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το 2019.
  – Απόδοση φόρου για μη διανεμηθέντα κέρδη, σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά (Περίοδος αναφοράς: Για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος που λήγει 30/6/2019).

Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων:

 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (Περίοδος: Ιουνίου).
 • Παρακράτηση φόρου κατά την πληρωμή κάθε εφάπαξ αποζημίωσης που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (Περίοδος: Ιουνίου).
 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής μέσα στον Ιούνιο).
 • Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα ( Ν. 4172/2013 άρθρο 64 παρ. 2 και ΠΟΛ. 1028/20.01.2014 – Περίοδος: Ιουνίου).

ΦΠΑ

 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 άρθρο 38) για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Περίοδος: Ιουλίου).
 • Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και λοιπά πρόσωπα (Περίοδος: Ιουλίου).
 • Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. επί οριστικής παύσης των εργασιών (Περίοδος: Ιουλίου).
 • Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT – Περίοδος: Ιουλίου).
 • Γνωστοποίηση ετήσιων εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών τρέχοντος έτους.

Διάφορα τέλη:

 • Υποβολή δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας επί της αξίας κάθε λογαριασμού (Περίοδος: Ιουνίου).
 • Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Περίοδος: Ιουνίου).

Υποχρεώσεις από άλλες διατάξεις:

 • Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (Περίοδος: για έναρξη ή λύση μισθώσεων μέσα στον Ιούλιο).
 • Υποβολή της «Δήλωσης Covid» από εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κατά 40%.
 • Υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» από επιχειρήσεις συγκεκριμένων πληττόμενων κλάδων για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Ιούνιο 2020

Εργατικές υποχρεώσεις:
Στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη”:

 • Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων (Μονομερείς) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού.
 • Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 11.1 – «Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας.
 • Υποβολή ΑΠΔ: Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για:
  – Εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ,
  – Εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020.

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

Share this post