Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

 

Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις επόμενες ημέρες πρόσκληση για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιφέρειας. Η ΕΣΕΕ υποστηρίζει ένθερμα την εν λόγω δράση και κοινοποιεί, με βάση τις πληροφορίες που έχει αλλά και την εμπειρία από ανάλογες δράσεις, ένα σημείωμα με τα βασικά σημεία που εκτιμά ότι θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Πληροφορίες προγράμματος Αιτήσεις και χρονοδιάγραμμα
Η χρηματοδότηση της δράσης γίνεται μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 2014-2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση θα έχει τη μορφή επιχορήγησης και η συνολική δαπάνη θα ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ. Η πρόσκληση της δράσης θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες www.pepkm.gr και kepa-anem.gr

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis
Η ημερομηνία έναρξης των υποβολών είναι 10/09/2020 και η λήξη υποβολής προτάσεων 09/10/2020

 

Μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που

 1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση και κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 5. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 7. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)
 8. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019
 9. Κατά παρέκκλιση θα μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019
 10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Επιδοτούνται με
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης, δηλαδή επιχορήγηση (grant) από 5.000 ευρώ (ελάχιστο) μέχρι 50.000 (μέγιστο). Αν το σύνολο των εξόδων είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση. Τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη είναι

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

* Οι επιχειρήσεις που αιτούνται την επιχορήγηση πρέπει: α) να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2019 και β) να συμπληρώσουν τα ποσά των εξόδων με βάση τα στοιχεία της δήλωσης (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019)

Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να ανέβουν στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis

 1. Έντυπο υποβολής (οριστικοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ, ww.ependyseis.gr/mis).
 2. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet, όπου θα πρέπει να εμφανίζεται: α) ημερομηνία έναρξης, β) δραστηριότητες της επιχείρησης (ΚΑΔ) και γ) Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ.
 4. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/1986
 5. α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση και
  β) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εξυγίανση, παύση πληρωμών (χορήγηση Γ.Ε.ΜΗ. ή αρμόδια πρωτοδικεία)
 6. α) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας για δυο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται το έτος υποβολής της αίτησης και
  β) Συγκεντρωτική Κατάσταση μισθοδοσίας του έτους
 7. Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ (με το συνοδευτικό έντυπο)
 8. Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης αναλόγως της κατηγορίας των βιβλίων
 9. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τα έτη 2019 και 2020
 10. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής

* Μετά την επίσημη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημερωτική εγκύκλιος

Share this post