Έως 31.12.2020 η επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Έως 31.12.2020 η επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

23.10.2020

Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας».

Με την Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», παρατείνεται από τη λήξη της (15.10.2020), έως 31.12.2020, η ισχύς του τετάρτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4690/2020 και της παρ.2 του άρθρου 123 του ν.4714/2020, ως προς την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται και έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η ρύθμιση αφορά εν γένει στους εργαζόμενους των οποίων ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη, αφής στιγμής ο τελευταίος εντάσσεται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η ρύθμιση αφορά επίσης τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 123 ν. 4714/2020 (Α’ 148), οι οποίες εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θεσπίστηκε για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020, εν συνεχεία όμως παρατάθηκε η διάρκεια χρονικής ισχύος του έως 31.12.2020. Επιπροσθέτως, με τα άρθρα 122 και 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προβλέφθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 θα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. Με την ρύθμιση προβλέπεται η παράταση της άνω κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών έως 31.12.2020, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κενό νόμου για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως την λήξη της ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Επιπλέον καθορίζονται ανάλογα του επιδημιολογικού επιπέδου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) τα μέτρα που λαμβάνονται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες των Περιφερειακόν Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας. Ειδικότερα:

α) Για τις Π.Ε. που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα κάτωθι:
Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγοι επιχειρήσεων, τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.

Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), προβλέπεται i δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων, τουλάχιστον για δεκατέσσερις (14) ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας, ii) δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή και iii) υποχρεαπική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%.

β) Για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται:
Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ,
Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή,
Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της Π.Ε.

γ) Στους παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Δείτε εδώ την τροπολογία

πηγή:e-nomothesia.gr

Share this post