Έργο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο»

Έργο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο»

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023

Έργο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» 

στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο»

Πιλοτικά Σχέδια Σύζευξης Ενδιαφερομένων Μερών για Διαδοχή

Το έργο:
Το ΙΝΕΜΥ υλοποιεί το έργο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Στόχος του Έργου είναι η λειτουργία ενός Μηχανισμού Υποστήριξης υφιστάμενων και μελλοντικών επαγγελματιών στον εμπορικό κλάδο, με σκοπό:

 τη διάδοση της σύγχρονης έννοιας της διαδοχής και της μεταβίβασης, που δεν περιορίζεται μόνο στις οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση προς τρίτους,
 τη διευκόλυνση της εισόδου και της εξέλιξης των διαδόχων, μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας τους για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.

Πιλοτικά σχέδια διαδοχής:
Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων στα οποία θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που βρίσκονται ή προετοιμάζονται για διαδικασία διαδοχής ή μεταβίβασης, με στόχο την επιτυχή συνύπαρξη ιδιοκτήτη και διαδόχου και την αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Αντικείμενο των πιλοτικών σχεδίων:
Στο πλαίσιο των πιλοτικών σχεδίων, κατάλληλος σύμβουλος διαδοχής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης εξατομικευμένα προς την κάθε υποστήριξη. Συγκεκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση 5 συνεδριών (διάρκειας 45 ́ η κάθε μία) ανά ωφελούμενη επιχείρηση, είτε δια ζώσης, είτε μέσω διαδικτύου, είτε και με τις δύο μεθόδους

Συμμετέχοντες:
Οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή του Συμβούλου και τη συμμετοχή ή του ιδιοκτήτη ή του διαδόχου ή και των δύο

Στόχος των συνεδριών:
Στόχος των συνεδριών είναι να γίνει εκ βαθέως συζήτηση για την πορεία της διαδοχής και ο Σύμβουλος διαδοχής να καθοδηγήσει τον ιδιοκτήτη και τον διάδοχο για ομαλή και αποτελεσματική έκβαση. Προς τον σκοπό αυτό ο Σύμβουλος θα χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγια/ έντυπα που θα συμπληρωθούν για την καλύτερη καταγραφή της εικόνας της διαδοχής. Κατόπιν ο Σύμβουλος θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση κατά τη διαδικασία διαδοχής, ενώ θα παρέχει υποστήριξη για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν.

Κόστος υπηρεσιών υποστήριξης:
Οι υπηρεσίες υποστήριξης από τον Σύμβουλο είναι δωρεάν και παρέχονται στο πλαίσιο του έργου

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων:
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υπογράψουν τα παρουσιολόγια υλοποίησης των 5 συνεδριών.

Οι συμμετέχουσες δεν έχουν καμία δέσμευση να ενημερώσουν τον Σύμβουλο ως προς τις επόμενες ενέργειές τους σε σχέση με τη διαδοχή.

Υποχρεώσεις Συμβούλου:
Ο Σύμβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια. Ειδικότερα θα τηρεί κατά την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να περιηγηθούν στον ιστότοπο του έργου https://inemydiadoxi.gr/ ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα στο e-mail contact@inemydiadoxi.gr.

Share this post